Eläinlääkäri

Tu­le eläin­lää­kä­rik­si Kai­nuu­seen!

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mäs­sä on tar­jol­la usei­ta si­jai­suuk­sia eri puo­lil­la Kai­nuu­ta. Suu­rin tar­ve si­jai­sil­le on ke­sä­lo­mien ai­kaan, mut­ta myös ym­pä­ri vuo­den, eri­tyi­ses­ti juh­la­py­hien ai­kaan. Mah­dol­lis­ta on myös rää­tä­löi­dä pi­dem­pi työ­jak­so eri puo­lil­le Kai­nuu­ta vaik­ka­pa ko­ko vuo­dek­si.

Mik­si Kai­nuu on niin hy­vä työ­paik­ka?

Tar­joam­me si­nul­le mm. seu­raa­via asioi­ta:

Kai­nuun so­tes­sa työs­ken­te­lee kym­me­nen prak­tik­koe­läin­lää­kä­riä, val­von­tae­läin­lää­kä­ri ja hy­giee­nik­koe­läin­lää­kä­ri. Klinikkaeläinhoitaja on apuna kolmella vastaanotolla (Sotkamo, Kajaani, Suomussalmi). Ko­ke­neem­man kol­le­gan kans­sa työs­ken­te­ly on­nis­tuu Ka­jaa­nis­sa ja Sot­ka­mos­sa. Mo­lem­milla vastaanotoilla on kli­nik­ka­ta­son va­rus­te­lu, mm. di­gi­rönt­gen, ult­raää­ni ja ve­ri­näy­tea­na­ly­saat­to­rit.

Suo­mus­sal­men vas­taa­no­tol­la on vas­taa­va va­rus­tus yh­den eläin­lää­kä­rin ti­lois­sa. Suo­mus­sal­mel­la on ti­laa kah­del­le­kin, jol­loin Suo­mus­sal­mea ja ym­pä­rys­kun­tia (Puo­lan­ka/Hy­ryn­sal­mi) voi hoi­taa yh­del­tä vas­taa­no­tol­ta kah­den eläin­lää­kä­rin voi­min. Myös Ka­jaa­niin ja Sot­ka­moon voi­daan pal­ka­ta kak­si si­jais­ta yh­tä ai­kaa. Voit siis ha­lu­tes­sa­si ot­taa ka­ve­ri­si mu­kaan!

Mi­kä­li olet kiin­nos­tu­nut rau­hal­li­ses­ta se­kap­rak­tii­kas­ta, Kuh­mos­ta, Pal­ta­mos­ta ja Puo­lan­gal­ta löy­tyy pe­rus­va­rus­tel­tu yh­den eläin­lää­kä­rin vas­taa­not­to.

Alueel­lam­me on kak­si päi­vys­tä­vää eläin­lää­kä­riä ja eriy­tet­ty suur- ja pie­ne­läin­päi­vys­tys.

Eläin­suo­je­lu-, eläin­tau­ti- ja elin­tar­vi­ke­val­von­taa te­ke­vät Kai­nuus­sa pää­sään­töi­ses­ti val­von­ta- ja hy­giee­nik­koe­läin­lää­kä­rit. Mi­kä­li kui­ten­kin olet kiin­nos­tu­nut vi­ra­no­mais­teh­tä­vis­tä, nii­tä­kin voi­daan jär­jes­tää ja esi­mer­kik­si hy­giee­nik­ko­har­joit­te­lu on mah­dol­li­suus suo­rit­taa Kai­nuus­sa.

Palk­kaus ja muut edut

Kai­nuus­sa prak­tik­koe­läin­lää­kä­rin pe­rus­palk­ka on vä­hin­tään 2302,88 €/kk. Päivystyskorvaukset ovat kaksinkertaiset lääkärisopimukseen verrattuna. Myös asunto jär­jes­te­tään työ­nan­ta­jan puo­les­ta.

Yhteydenotot

Hygieenikkoeläinlääkäri Eero Schroderus 044-7056148, eero.schroderus@kainuu.fi