Eläinlääkinnän ja ympäristöterveyden palvelut

Rekisterinpitäjä:
Kainuun sote
PL 400
87070 Kainuu
Puh. 08 61561
Sähköposti kirjaamo@kainuu.fi

Tietosuojavastaava sähköpostiosoite tietosuojavastaava@kainuu.fi
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste 

Ympäristöterveydenhuollossa henkilötietoja kerätään ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaisen toiminnan järjestämistä varten. Tietoja kerätään asiakkaan asiaan liittyvien valvontatoimenpiteiden, muiden valvontatietojen ja tutkimustulosten toteutukseen ja seurantaan liittyen. Lisäksi tietoja käytetään tilastointiin, asiakastietojen ja -maksujen käsittelyyn ja arkistointiin.

Mikäli rekisteröity ei anna pyydettyjä tietoja siltä osin kun tiedot liittyvät valvontatapahtumaan, tietojen antamatta jättäminen voi vaikeuttaa valvonnan toteuttamista tai epidemioiden selvittämistä.

Kainuun sote noudattaa kaikissa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Henkilötietojen ensisijainen peruste on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.
 

Keskeiset käsitteet 

Henkilötieto: Kaikki tiedot, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti liittää henkilöön, esimerkiksi nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero, ovat henkilötietoja. Erityisiä henkilötietoryhmiä ovat sellaiset henkilötiedot, jotka paljastavat rodun tai etnisen alkuperän, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai filosofiset uskomukset, kuulumisen ammattiyhdistykseen tai geneettiset tiedot, biometrisia tietoja henkilön yksilöimiseksi, terveystietoja sekä tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä tai suuntautumisesta.

Rekisteröity: Henkilö jota henkilötieto koskee

Rekisterinpitäjä: Rekisterinpitäjä on toimija, joka määrittää yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa tarkoitukset ja tavat, jolla henkilötietoja käsitellään.

Henkilötietojen käsittelijä: Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan sellaista henkilöä, oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

Henkilötietojen käsittelijällä ei tarkoiteta rekisterinpitäjän (tai henkilötietojen käsittelijän) alaisuudessa työskenteleviä työntekijöitä, vaan henkilötietojen käsittelijä on tyypillisesti toinen organisaatio, joka suorittaa tietojenkäsittelypalveluita rekisterinpitäjän puolesta sopimuksen perusteella.
 

Keräämämme henkilötiedot 

Kun asia tulee vireille ja asiaa ryhdytään hoitamaan, niin asiakkaasta tai valvonnan kohteesta kerätään seuraavat henkilötiedot:

 • nimi ja yhteystiedot
 • henkilötunnus tarvittaessa
 • vireillepanon syy
 • päätökset
 • näytteenotto
 • tarkastukset
 • lausunnot
 • y-tunnus tarvittaessa
 • maatilatunnus ja/tai asiakastunnus (eläinten pitopaikat) tarvittaessa, pitopaikkatunnus

Kun selvitettävänä on elintarvike-, talous- tai uimavesiperäinen epidemia, asiakkaasta kerätään seuraavat tiedot:

 • nimi ja yhteystiedot
 • ikä, sukupuoli
 • epidemiaan liittyviä terveystietoja
   

Asiakastietojen luovuttaminen muille rekisterinpitäjille tai henkilötietojen käsittelijöille 

Ei säännönmukaista tietojen luovutusta.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Ne ovat viranhaltijoiden käytettävissä ympäristöterveydenhuollossa.

Rekisteristä luovutetaan tietoja muille viranomaisille mm. Ruokavirastolle, Valviralle (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto), AVI:lle (aluehallintovirasto), Poliisille, Rajavartiolaitokselle. Rekisteristä luovutetaan tietoja valtakunnalliseen ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmään (KUTI - YHTI - VATI).
 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

 • muut viranomaiset (mm. Ruokavirasto, Valvira, AVI, Poliisi)
 • Valtakunnalliset tietojärjestelmät (KUTI - YHTI - VATI)
   

Tietojen siirto kolmansiin maihin 

Tietoja ei siirretä.
 

Tietojen käyttö ja suojaaminen 

Rekisterin käyttö perustuu asiakkaan ja asiaa hoitavan henkilökunnan väliseen asiakassuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Tietoja saavat käyttää vain asian hoitoon osallistuvat henkilöt siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät.

Esimiehet määrittelevät käyttöoikeudet työntekijöille ympäristöterveydenhuollon rekistereihin, ja Digia järjestelmän pääkäyttäjä antaa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan Digia Tarkastaja -ohjelmaan. Esimies hakee käyttöoikeuden ohjelmaan kuntayhtymän ohjeiden mukaisesti. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. Tietojen käyttöä valvotaan säännöllisesti.

Paperisia asiakastietoja voidaan säilyttää toimistossa asian hoitamisen ajan. Kun asiakastietoa ei enää tarvita, ne siirretään arkistoon.
 

Henkilötietojen säilyttäminen 

Ympäristöterveydenhuollon asiakastietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen määräytyvät lainsäädännön ja siihen perustuvan organisaatiokohtaisen ohjeistuksen perusteella.
 

Henkilötietolähde 

 • väestörekisterikeskuksen ylläpitämä väestörekisteri: nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta
 • Ruokaviraston rekisterit
 • rekisteröity (asiakas itse)
 • omainen/edunvalvoja
 • terveydenhuollon toimintayksiköt
 • muut viranomaiset
   

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista 

Rekisteröidyn oikeuksista on säädetty Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja tullaan säätämään sitä täydentävässä kansallisessa lainsäädännössä. Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisee verkkosivuillaan www.tietosuoja.fi tietoa rekisteröidyn oikeuksista ja antaa toimintaohjeita oikeuksien käyttämiseen.

 
Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä