Liikuntaneuvonta

Lii­kun­ta­neu­von­ta toimii Kajaanissa, Kuhmossa, Sotkamossa, Suomussalmella, Hyrynsalmella, Paltamossa ja Ristijärvellä.

Lii­kun­ta­neu­von­ta on mak­su­ton­ta elin­ta­paoh­jaus­ta, jo­ka on suun­nat­tu ter­vey­ten­sä kan­nal­ta liian vä­hän tai ei ol­len­kaan liik­ku­vil­le hen­ki­löil­le. Lii­kun­ta­neu­von­nas­sa ohjataan aktiivisempaan elämäntyyliin esimerkiksi kotiympäristössä, kuntosalilla ja altaalla. Asia­kas mak­saa lii­kun­ta­pai­kan käyn­ti­mak­sun it­se.

Lii­kun­ta­neu­von­taa to­teu­te­taan yk­si­löl­li­ses­ti. Käytössä on Teams-etävastaanottomahdollisuus. Käynnit kirjataan poti­las­tie­to­jär­jes­tel­mään LII­KUN-leh­del­le. Jat­ko- tai seu­ran­ta­ta­paa­mi­sia so­vi­taan yk­si­löl­li­sen tar­peen mu­kaan.

Jo­kai­nen asia­kas osal­lis­tuu neu­von­taan omis­ta lähtökohdistaan. Tuki- ja lii­kun­tae­li­mis­tön­vai­vat ei ole es­te lii­kun­ta­neu­von­taan osal­lis­tu­mi­sel­le. Asiak­kaan tu­lee kye­tä oma­toi­mi­seen har­joit­te­luun, jo­ten se ei so­vel­lu ilman avustajaa muis­ti­sai­rail­le tai liik­ku­mi­ses­sa ja päi­vit­täi­sis­sä toi­min­nois­sa avus­tus­ta tar­vit­se­vil­le. Oh­jauk­ses­sa hyö­dyn­netään ar­vo- ja hy­väk­sy­mis­poh­jais­ta lä­hes­ty­mis­ta­paa.

Lii­kun­ta­neu­von­ta tar­joaa pienryhmissä lyhyt­kurs­se­ja Ka­jaa­nis­sa ja etänä Teams-sovelluksen kautta. Kurssitarjonta löytyy alla olevasta liitteestä. Kurs­sil­le il­moit­tau­tu­mi­nen ta­pah­tuu Oma­so­ten  kaut­ta, tai soit­ta­mal­la lii­kun­ta­neu­von­nan fy­sio­te­ra­peu­teil­le. 

Yhteystiedot

Fysioterapeutti Inkeri Uimonen 044 710 1422
Fysioterapeutti Mira Heiskanen 044 710 1298 tai
Oma­so­te pal­ve­lun kaut­ta

Ketunpolku 3
Tieto 3, C-rappu
Kajaani

Käynti sisäpihan puolelta.

 

 

 

Liikuntaneuvonta video (youtube)

Liikuntaneuvonta video 2021 (Youtube)

 

Päivitetty 30.3.2023