Yksityiset sosiaalihuollon palveluntuottajat

Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan yksityisen henkilön, yrityksen tai yhteisön tuottamia lasten ja nuorten tai vanhusten huollon, vammaispalvelujen, kehitysvammahuollon, päihdehuollon palveluja tai mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja sekä muita vastaavia sosiaalihuollon palveluja.

Palveluntuottajana voi olla yksityinen henkilö, yhteisö, säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys. Yksityisen sosiaalipalvelun tulee perustua sopimukseen tai hallintopäätökseen. Sopimus on palveluntuottajan ja asiakkaan välinen, jos asiakas ostaa palvelun suoraan palveluntuottajalta.

Luvanvaraiset palvelut

Yksityisen sosiaalihuollon ympärivuorokautisten palveluntuottajalla on oltava lupa palvelujen antamiseen, kuten eri asiakasryhmien ympärivuorokautisiin asumispalveluihin sekä lastensuojelun ja sijaishuollon palveluihin.  Toimintaa ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on myönnetty. Yhden aluehallintoviraston alueella toimivalle palveluntuottajalle lupaviranomainen on aluehallintovirasto. Kainuun sote kuuluu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen.

Ilmoituksen varaiset palvelut

Muut kuin edellä mainitut sosiaalihuollon palvelut edellyttävät palveluntuottajalta ilmoituksen tekemistä. Tällaisia palveluja ovat muun muassa eri asiakasryhmien kotipalvelu, erityyppiset työ- ja päivätoiminta, ei ympärivuorokautiset asumispalvelut, muut sosiaalihuollon avopalvelut. Ilmoitus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista.

Kotipalvelujen tukipalvelut

Huomioi, että kotipalvelujen tukipalveluja (ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita) ja niihin rinnastettavia palveluita ei merkitä aluehallintoviraston rekisteriin. Kotipalvelujen tukipalveluista tehdään hallintopäätös Kainuun sotessa ja toiminta merkitään kuntayhtymän ylläpitämään rekisteriin.

Palveluseteli

Kainuun sote järjestää osan sosiaali- ja terveyspalveluista palvelusetelin avulla. Kainuun sotessa on käytössä vanhusten kotona asumista tukevissa palveluissa ja tehostetussa palveluasumisessa, suun terveydenhuollossa, veteraaneille ja heidän leskilleen kotona selviytymiseen, rintamaveteraanien kuntoutukseen ja omaishoitajan vapaan järjestämisessä. Kainuun sote hyväksyy ne yksityiset palvelujen tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä.

Palvelujen tuottamisesta ilmoittaminen

Ilmoitus tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamisajankohtaa.

Kainuun soten jäsenkuntien alueella (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi) ilmoitus tulee toimittaa Kainuun soten kirjaamoon: kirjaamo@kainuu.fi tai Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, PL 400, 87070 Kainuu. 

Rekisteröinnin tai luvan saatuaan palveluntuottaja voi lisätä palvelunsa Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle. Palveluntuottaja vastaa itse ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Kainuun soten sekä aluehallintoviraston koulutuksia ja tapahtumia

Kainuun sote järjestää tilaisuuksia ja koulutustapahtumia, joista voi olla hyötyä yksityiselle palveluntuottajalle. Lisätietoa on saatavilla Kainuun soten koulutuskalenterista ja aluehallintoviraston Internet-sivuilta.

Yksityisten palveluntuottajien ohjaus ja valvonta Kainuun sotessa:

•    lapsiperheiden sosiaalipalvelut: vastuualuepäällikkö Tarja Juppi, puh. 044 777 3311
•    vammaispalvelut: vs. vastuualuepäällikkö Tiina Kiiltomäki, puh. 044 750 2160
•    ikäihmisten palvelut: palveluohjaus ja ostopalvelujen vastuualuepäällikkö Jaana Mäklin, puh. 044 710 1450
•    aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito: terveysjohtaja Olli-Pekka Koukkari, puh. 044 797 4668
•    vs. tulosaluejohtaja, hyvinvointipalvelut Anna-Liisa Kainulainen, puh. 044 750 2424

Lisätietoa

Valvira: Yksityisen sosiaalihuollon luvat ja Ilmoituksenvarainen toiminta
Aluehallintovirasto: Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta (Suomi.fi)
Verohallinto: Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus (2.4.2019; VH/352/00.01.00/2019)
Finlex: laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 ja sosiaalihuoltolaki 1301/2014