Vammaispalveluiden yhteystiedot Hyrynsalmi

Asiointi toimipisteessä

Toimistolla asioin­ti so­vi­taan ai­na en­nal­ta ajan­va­rauk­sel­la hen­ki­lö­kun­nan kans­sa. Otat­han en­nal­ta yh­teyt­tä tiimiin jo­ko pu­he­li­mit­se tai ei kii­reel­li­ses­sä ajan­va­rauk­ses­sa Oma­so­te –asioin­ti­pal­ve­lun kaut­ta. 

 


 

Yhteystiedot ja takaisinsoittopalvelu

Kuun­te­le asia­kas­pal­ve­lu­nu­me­rois­tam­me kuu­lu­va nau­hoi­te ai­na lop­puun as­ti.

 

Arviointi -tiimi
Kajaani: Kainuun Hyvinvointialue/vammaispalvelut, Arviointi -tiimi, Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
Postiosoite: Kainuun Hyvinvointialue/vammaispalvelut, arviointi -tiimi, PL 400, 87070 Kainuu

Tii­min asia­kas­pal­ve­lu­nu­me­ro
044 714 5965  so­siaa­lioh­jaa­ja San­na Kemp­pai­nen
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
Huom! asiakaspalvelunumeroihin ei voi lähettää tekstiviestejä. Sähköposti: vammaispalvelut.arviointi@kainuu.fi
Lä­he­tä tii­mil­le vies­ti Oma­so­te -asioin­ti­pal­ve­lus­sa . Va­lit­se ai­he -ken­täs­sä "ar­vioin­ti".
 

Lapset ja nuoret -tiimi
Suomussalmi: Kainuun Hyvinvointialue/vammaispalvelut, Lapset ja nuoret -tiimi, Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
Kajaani: Kainuun Hyvinvointialue/vammaispalvelut, Lapset ja nuoret -tiimi,Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani   
Postiosoite: Kainuun Hyvinvointialue/vammaispalvelut, Lapset ja nuoret -tiimi, PL 400, 87070 Kainuu

Tii­min asia­kas­pal­ve­lu­nu­me­rot
044 715 7978  so­siaa­li­työn­te­ki­jä Ni­na Jär­ven­taus­ta
044 710 1721  so­siaa­lioh­jaa­ja Ul­la Jun­tu­nen
044 797 4830  sosiaalityöntekijä
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
Soi­tet­taes­sa lap­set ja nuo­ret -tii­mil­le nau­hoi­te oh­jaa va­lit­se­maan asioin­nin syyn. 
huom! asiakaspalvelunumeroihin ei voi lähettää tekstiviestejä

Sähköposti: vammaispalvelut.lapset-nuoret@kainuu.fi
Lä­he­tä tii­mil­le vies­ti Oma­so­te -asioin­ti­pal­ve­lus­sa . Va­lit­se ai­he -ken­täs­sä "Lap­set ja nuo­ret".

 

Kotiin annettavat palvelut -tiimi
Suomussalmi: Kainuun Hyvinvointialue/vammaispalvelut, Kotiin annettavat palvelut -tiimi, Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
Kajaani: Kainuun Hyvinvointialue/vammaispalvelut, Kotiin annettavat palvelut -tiimi,Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
Postiosoite: Kainuun Hyvinvointialue/vammaispalvelut, Kotiin annettavat palvelut -tiimi, PL 400, 87070 Kainuu

Tii­min asia­kas­pal­ve­lu­nu­me­rot:
044 710 1742  so­siaa­li­työn­te­ki­jä Maa­rit Rau­tiai­nen
044 723 9952  so­siaa­li­työn­te­ki­jä Tar­ja Pääk­kö­nen
044 797 0472  so­siaa­lioh­jaa­ja Ani­ta Ant­to­nen
044 797 0341  so­siaa­lioh­jaa­ja Vir­pi Ter­vo
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
Soi­tet­taes­sa Kotiin annettavat palvelut -tii­mil­le nau­hoi­te oh­jaa va­lit­se­maan asioin­nin syyn. 
huom! asiakaspalvelunumeroihin ei voi lähettää tekstiviestejä

Sähköposti: vammaispalvelut.kotona-asuvat@kainuu.fi
Lä­he­tä tii­mil­le vies­ti Oma­so­te -asioin­ti­pal­ve­lus­sa . Va­lit­se ai­he -ken­täs­sä "Ko­tiin an­net­ta­vat pal­ve­lut".

 

Palveluasuminen -tiimi
Suomussalmi: Kainuun Hyvinvointialue/vammaispalvelut, Palveluasuminen -tiimi, Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
Kajaani: Kainuun Hyvinvointialue/vammaispalvelut, Palveluasuminen -tiimi,Koskikatu 1, 2. krs, 87200 Kajaani
Postiosoite: Kainuun Hyvinvointialue/vammaispalvelut, Palveluasuminen -tiimi, PL 400, 87070 Kainuu

Tii­min asia­kas­pal­ve­lu­nu­me­rot:
044 569 7477 so­siaa­li­työn­te­ki­jä
044 710 1703  so­siaa­lioh­jaa­ja Pil­vi Heik­ki­nen
044 755 4541  vs. so­siaa­lioh­jaa­ja Sa­tu Lei­no­nen
044 715 6935  so­siaa­lioh­jaa­ja
takaisinsoittopalvelu ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00
Soi­tet­taes­sa Palveluasuminen -tii­mil­le nau­hoi­te oh­jaa va­lit­se­maan asioin­nin syyn. 
huom! asiakaspalvelunumeroihin ei voi lähettää tekstiviestejä

Sähköposti: vammaispalvelut.palveluasuminen@kainuu.fi
Lä­he­tä tii­mil­le vies­ti Oma­so­te -asioin­ti­pal­ve­lus­sa . Va­lit­se ai­he -ken­täs­sä "Pal­ve­lua­su­mi­nen".

 

Vam­mais- ja ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den ja -oh­jaa­jien lä­hie­si­mies on joh­ta­va so­siaa­li­työn­te­ki­jä ks. Kajaanin yh­teys­tie­dot.

Voit lä­het­tää vies­te­jä ja liit­tei­tä vam­mais­pal­ve­luil­le Oma­so­tes­sa. Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te-pal­ve­lus­sa. Vies­tei­hin vas­ta­taan kol­men (3) ar­ki­päi­vän ku­lues­sa.