Asiakkuuskertomus 2022

Asiak­kuus­ker­to­mus 2022

Asiak­kuus­ker­to­mus on koos­te Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­den laa­dus­ta ja toi­mi­vuu­des­ta asiak­kaan nä­kö­kul­mas­ta. Asiak­kuus­ker­to­muk­sen avul­la ha­lu­taan ker­toa Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja käyt­tä­vil­le asiak­kail­le/po­ti­lail­le ja hei­dän lä­hei­sil­leen, mil­lä ta­voin asia­kas­ko­ke­mus­tie­toa on ke­rät­ty ja mil­lai­sia pal­ve­lui­ta on ke­hi­tet­ty asiak­kai­den par­haak­si tar­kas­tel­ta­van vuo­den ai­ka­na. Ker­to­muk­ses­sa ku­va­taan, kuin­ka on onnistuttu so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin pää­sys­sä se­kä mil­lai­sia toi­men­pi­tei­tä on tehty saa­vu­tet­ta­vuu­den ja es­teet­tö­myy­den eteen. Li­säk­si kertomuksessa tuodaan esil­le po­ti­las- ja so­siaa­lia­sia­mie­hen sel­vi­tyk­sien pää­koh­tia se­kä pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­sen hel­miä.   Link­ki (is­suu)

Asiak­kuus­ker­to­muk­sen in­fog­ra­fi