Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vammaispalvelulain 9 § 2 momentin mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle  asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee näitä  toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta kustannusten korvaamiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein.

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai -ohjaajaan tulee ottaa yhteys jo muutostöitä suunniteltaessa, jotta voidaan arvioida vamman kannalta välttämättömät muutostyöt ja siten niiden kohtuulliset kustannukset. Vammaispalvelulain mukaan uudisrakentamisessa korvataan vamman/sairauden aiheuttamat lisäkustannukset, esimerkiksi apuvälineen säilytys- tai huoltotilat tai ns. pakettitaloon tehtävät vamman vaatimat muutostyöt mm. seinien siirrosta tai leveämpien ovien laittamisesta aiheutuneet lisäkustannukset.

Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet (esim. nostolaitteet, hälytyslaitteet, ulko-oven sähköinen avausjärjestelmä). Päätöksenteossa kiinnitetään huomioita välineen tai laitteen tosiasialliseen tarpeeseen, asumisen vakinaisuuteen ja siihen, voidaanko välineellä tai laitteella edesauttaa henkilön selviytymistä tavanomaisissa elämäntoiminnoissa. Lisäksi huomioidaan kustannusten kohtuullisuus.

Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiltä ja -ohjaajilta. Viranhaltijat antavat tarvittaessa myös lisätietoja.

Mikäli asiakas ei ole oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin asunnon muutostöihin, asiakas voi hakea Valtion korjausavustusta asuintalon tai asunnon remonttiin sosiaalisin perustein. Valtion korjausavustuksen hakuaika on vuosittain maalis-huhtikuulla. Hakemuslomakkeen ja -ohjeita saa kotikunnan teknisestä toimistosta.

Fin­lex: La­ki vam­mai­suu­den pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta ja tu­ki­toi­mis­ta
Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus 11.12.2023 § 263: So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den myön­tä­mi­sen pe­rus­teet 1.1.2024 al­kaen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la

 

Vammaispalvelut Asunnon muutostyöt