Henkilökohtainen apu

 

Henkilökohtainen apu on välttämätöntä apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan selviä.

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella, kuten päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena henkilönä pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän sairauden tai vamman vuoksi välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista, eikä avun tarve ole pääasiassa ikääntymiseen liittyviä sairauksia tai toimintarajoitteita. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää vammaispalvelulain mukaan, että vammaisella henkilöllä on voimavaroja ja kykyä määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Kyseessä on henkilön itsemääräämisoikeus ja sen toteutuminen.

Kainuun hyvinvointialueella henkilökohtainen apu järjestetään pääsääntöisesti korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Henkilökohtaista apua järjestetään myös Kainuun hyvinvointialueen henkilökohtaisella avustajalla tai palvelusetelillä. Kai­nuun hyvinvointialueen vam­mais­pal­ve­lu­iden hy­väk­sy­tyt henkilökohtaisen avun pal­ve­lu­se­te­liy­rit­tä­jät löy­tyvät internetosoitteesta https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat.

Henkilökohtaista apua haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta.

Fin­lex: La­ki vam­mai­suu­den pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta ja tu­ki­toi­mis­ta
Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus 11.12.2023 § 263: So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den myön­tä­mi­sen pe­rus­teet 1.1.2024 al­kaen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la

 

Henkilökohtaisen avun neuvonta

Tarvittaessa vaikeavammaista henkilöä ohjataan ja autetaan henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa. Ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisen avun työnantajalle antaa vammaispalveluiden palvelusihteeri, puh 044 797 4268. Henkilökohtaisen avun neuvonnan takaisinsoittopalvelun ajat ovat ma-to 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00. Järjestelmä ilmoittaa ohjeet soittopyynnön jättämistä varten. Palvelusihteeri ottaa yhteyttä mahdollisimman pian tai viimeistään seuraavan työpäivän aikana. Soittopyynnön jättänyttä henkilöä tavoitellaan kolme (3) kertaa.

Palvelusihteerin asiakaspalvelunumerossa ei ole tekstiviestipalvelua. Voit lähettää viestin henkilökohtaisen avun neuvontaan Omasote -asiointipalvelussa. Lähetä viesti henkilökohtaisen avun neuvontaan. Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Viesteihin vastataan kolmen (3) arkipäivän kuluessa.
 

Henkilökohtaisen avun ohje ja verkkokurssi työnantajalle: 
 


Varma tarjoaa henkilökohtaisen avun työnantajalle maksuttoman verkkokurssin työnantajana toimimisen tueksi.
Verkkokurssille pääset klikkaamalla linkkiä.

Henkilökohtaisen avustajan tunti-ilmoituksen voi työnantaja toimittaa sähköisesti Omasote -asiointipalvelussa. Lähetä sähköinen tunti-ilmoitus.

Sähköisen tunti-ilmoituksen lähettäminen Omasote -asiointipalvelussa on helppoa ja etenee käsiteltäväksi sijaispalkanmaksuun nopeasti. Ohjeita sähköisen tunti-ilmoituksen lähettämisestä omasote -asiointipalvelussa saa vammaispalveluista palvelusihteeriltä. Alla pikaohje:

Vammaispalvelut Henkilökohtainen apu