Influenssarokotukset

 

INFLUENSSAROKOTUKSET ALKAVAT MARRASKUUSSA 2022 - ajanvaraus alkaa 17. lokakuuta

Influenssarokotteen saavat kansallisen ohjelman mukaan maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyötyä.

  • Lapset (6 kk–6 v)
  • Raskaana olevat naiset
  • Kaikki 65 vuotta täyttäneet
  • Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmään kuuluvat
  • Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri (THL:n ohjeistus)
  • Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö

Riskiryhmään kuulumattomat voivat ottaa rokotuksen omalla kustannuksellaan. Influenssarokotteen reseptipyynnön voi lähettää Omasoten (www.omasote.kainuu.fi) kautta terveysasemalle tai reseptin voi pyytää soittamalla omalle terveysasemalle. Hankittuaan rokotteen apteekista, voi tulla rokotuttamaan itsensä alla mainittuina rokotuspäivinä.

Henkilöt, joilla on perussairauden vuoksi käynti hoitajan vastaanotolla marraskuun aikana, saavat rokotteen kyseisellä käynnillä. Lasten- ja äitiysneuvolan piirissä olevat, joilla vastaanottokäynti marraskuun aikana saavat rokotteen neuvolan terveydenhoitajalta. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon piirissä olevat ottavat yhteyttä omaan kouluterveydenhoitajaan saadakseen riskiryhmä influenssarokotteen. Kotisairaanhoidon piirissä olevat rokotetaan hoitokäyntien yhteydessä.  

Ajanvaraus Omasoten (www.omasote.kainuu.fi) kautta tai puh. 044 715 7166 (takaisinsoitto)
 

Koronarokotukset | Kainuun hyvinvointialue

Riskiryhmään kuulumaton voi hankkia rokotteen reseptillä

Ro­ko­tus­suo­ja va­ka­via tau­te­ja vas­taan on suo­si­tel­ta­vaa kai­kil­le. Kai­nuus­sa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­mat­to­mat voi­vat hank­kia oma­kus­tan­tei­sen inf­luens­sa­ro­kot­teen (edellyttää reseptiä). Ro­kot­teen voi pis­tät­tää käy­mäl­lä ro­ko­tus­pis­teil­lä il­moi­tet­tui­na ro­ko­tus­päi­vi­nä.

Kai­nuun so­ten kau­si-inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä voi ot­taa myös ko­ro­na­ro­kot­teen ja ro­kot­tau­tua myös pneu­mo­kok­kia vas­taan.

Pi­sa­ra­tar­tun­ta­na le­viä­vä pneu­mo­kok­ki­bak­tee­ri voi ai­heut­taa ikään­ty­neil­le tai pe­rus­sai­rail­le va­ka­via oi­rei­ta, ku­ten keuh­ko­kuu­meen, ai­vo­kal­vo­tu­leh­duk­sen tai ve­ren­myr­ky­tyk­seen. Oma­kus­tan­tei­sen pneu­mo­kok­ki­ro­kot­teen saa pyytämällä lääkäriltä reseptin ja hankkimalla sen apteekista. 

Pneu­mo­kok­ki­ro­ko­te an­taa eli­ni­käi­sen suo­jan, jo­ten en­nen ro­ko­tus­ta on hy­vä tar­kis­taa, et­tei ole aiem­min saa­nut ro­ko­tus­ta pneu­mo­kok­kia vas­taan.

Ro­kot­teet ovat tur­val­li­sia ja te­hok­kai­ta

Kau­si-inf­luens­sa­ro­kot­tei­ta on käy­tet­ty pit­kään ja nii­den te­ho ja toi­min­ta tun­ne­taan hy­vin. Ro­kot­tee­seen va­li­taan inf­luens­sa­kan­nat vuo­sit­tain tut­ki­mus­tie­don pe­rus­teel­la. Ro­kot­teet ei­vät si­säl­lä elä­viä vi­ruk­sia, ei­vät­kä ne voi ai­heut­taa inf­luens­saa. Ro­kot­teet ovat tur­val­li­sia, mut­ta kai­kil­la ro­kot­teil­la voi ol­la hait­ta­vai­ku­tuk­sia, ku­ten ohi­me­ne­vää pis­tos­koh­dan aris­tus­ta tai pu­noi­tus­ta.  

Li­sä­tie­to­ja ro­ko­tuk­sis­ta saa verk­ko-osoit­tees­ta thl.fi

 

influenssa, influenssarokotus, kausi-influenssa rokotus, rokote