Po­ti­las­ker­to­mu­sar­kis­ton kirjaamon yhteystiedot ja aukioloajat

Asia­ka­sa­sia­kir­ja-ar­kis­tot

Asia­ka­sa­sia­kir­jo­jen teh­tä­vä­nä on pal­vel­la asiak­kaan pal­ve­lu­jen suun­nit­te­lua, to­teut­ta­mis­ta ja seu­ran­taa se­kä edis­tää asiak­kaan asioi­den hoi­ta­mis­ta. Ne ovat tär­kei­tä asiak­kaan tie­don­saan­tioi­keu­den ja oi­keus­tur­van kan­nal­ta. Asia­kas­ker­to­mu­sar­kis­to­jen teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia asian­mu­kai­ses­ta säi­lyt­tä­mi­ses­tä ja hä­vit­tä­mi­ses­tä se­kä tie­to­pal­ve­lus­ta.

Po­ti­las­ker­to­mu­sar­kis­tot

Po­ti­la­sa­sia­kir­jo­jen teh­tä­vä­nä on pal­vel­la po­ti­laan hoi­don suun­nit­te­lua ja to­teu­tus­ta se­kä edis­tää hoi­don jat­ku­vuut­ta. Ne ovat tär­kei­tä po­ti­laan tie­don­saan­tioi­keu­den ja oi­keus­tur­van kan­nal­ta. Po­ti­la­sa­sia­kir­jo­ja käy­te­tään li­säk­si tie­teel­li­ses­sä tut­ki­mus­työs­sä. Po­ti­las­ker­to­mu­sar­kis­to­jen teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia asian­mu­kai­ses­ta säi­lyt­tä­mi­ses­tä ja hä­vit­tä­mi­ses­tä se­kä tie­to­pal­ve­lus­ta.

Säh­köi­ses­tä po­ti­las­tie­don ar­kis­tos­ta löy­ty­vät Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen po­ti­las­tie­dot 4.11.2014 läh­tien. Po­ti­las­tie­don ar­kis­tos­sa ole­via omia ter­veys­tie­to­ja pää­see kat­so­maan Oma­kan­ta-pal­ve­lus­sa www.kan­ta.fi. Pääo­sin kaik­ki eri­koi­sa­la- ja yleis­lää­ke­tie­teen lää­kä­reit­ten kir­jauk­set, hoi­to­työn käyn­nit ja yh­teen­ve­dot se­kä la­bo­ra­to­rio- ja rönt­gen­vas­tauk­set ovat luet­ta­vis­sa Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta. Kaik­kien tie­to­jen siir­to ei kui­ten­kaan vie­lä ole mah­dol­lis­ta ja näi­tä tie­to­ja voi pyy­tää po­ti­las­ker­to­mu­sar­kis­ton kir­jaa­mos­ta.

Toimipisteen yhteystiedot

Palveluajat

Normaalit palveluajat viikonpäivät
Maanantai: 7:45-15:30
Tiistai: 7:45-15:30
Keskiviikko: 7:45-15:30
Torstai: 7:45-15:30
Perjantai: 7:45-14:00
Lauantai: Suljettu
Sunnuntai: Suljettu

Puhelinnumerot

Tietopalvelusihteeri (puhelin, pvm/mpm) 044 7481812
Tietopalvelusihteeri (puhelin, pvm/mpm) 040 5448139
S-posti: sote.arkisto@kainuu.fi (faksi) 08 7180024