Lastensuojelun avohuolto

Las­ten­suo­je­lu­työ pai­not­tuu avo­huol­lon pal­ve­lui­hin, jolloin lapsi asuu kotona. Avo­huollon palveluissa tuetaan, neuvotaan ja ohjataan lapsen kasvatusta kotona. Käy­tän­nös­sä sen on­nis­tu­mi­nen edel­lyt­tää osa­puol­ten va­paaeh­tois­ta osal­lis­tu­mis­ta, muutosvalmiutta ja ak­tii­vi­suut­ta oma­toi­mi­sen sel­viy­ty­mi­sen tur­vaa­mi­sek­si. Avo­huol­lon tu­ki­toi­mil­la ha­lu­taan ai­na tu­kea vanhempien ja muiden huoltajien kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia si­ten, et­tä per­heet sel­viy­ty­vät pe­rus­pal­ve­lui­den tur­vin. Las­ten­suo­je­lun asiak­kai­na ole­vil­le lap­sil­le laa­di­taan asia­kas­suun­ni­tel­ma yh­des­sä lap­sen ja hä­nen huol­ta­jien­sa kans­sa. Suun­ni­tel­maan kir­ja­taan muun muassa asiakkuuden ta­voit­teet ja tu­ki­muo­dot.

Avohuollon tukitoimina perheelle voidaan järjestää:

  • tukea, ohjausta ja neuvontaa
  • tukea arjessa selviytymiseen, kasvatukseen ja vanhemmuuteen lapsiperheiden kotipalvelusta ja perhetyöstä
  • lapselle tukihenkilö tai tukiperhe
  • varhaiskasvatus
  • tehostettu perhetyö
  • taloudellinen tuki ja harrastustoimintaa
  • perhekuntoutus
  • sijoitus avohuollon tukitoimena.

Lastensuojelun asiakasperheille on mahdollista järjestää yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa esimerkiksi:

Lastensuojelun avohuollon tukitoimista säädetään lastensuojelulain luvussa 7.

Systeeminen lastensuojelu

Lastensuojelussa työskennellään systeemisellä työotteella. Siinä lapsen ja perheen elämä nähdään laajana kokonaisuutena, jonka eri osat vaikuttavat toisiinsa. Tavoitteena on pyrkiä

ymmärtämään yhdessä perheen kanssa perheen ja lapsen tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä, ymmärtää lapsen todellisia tarpeita ja löytää tarpeita vastaavia ratkaisuja yhdessä perheen ja verkoston kanssa. Systeemisen lastensuojelu pitää sisällään myös systeemisen toimintamallin, jossa perheen ja lapsen tueksi kootaan monialainen tiimi. Lue lisää lastensuojelun systeemisestä toimintamallista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.