Lastensuojelun sijaishuolto

Kiireellinen sijoitus ja huostaanotto

Mi­kä­li lap­si tai nuo­ri on vä­lit­tö­män hoi­don tai huo­len­pi­don tar­pees­sa tai vä­lit­tö­mäs­sä vaa­ras­sa, voi­daan lap­si si­joit­taa kii­reel­li­ses­ti kodin ulkopuolelle si­jais­huol­topaik­kaan. Sijaishuoltopaikka voi olla si­jais­per­he, am­ma­til­li­nen per­he­ko­ti tai las­ten­suo­je­lu­lai­tos. Kiireellisissä tilanteissa voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen.

Kii­reel­li­sen si­joi­tuk­sen kes­to on enintään 30 vuorokautta. Tar­vit­taes­sa kii­reel­lis­tä si­joi­tus­ta voi­daan jat­kaa toiset 30 vuorokautta. Kiireellisen sijoituksen jälkeen lapsi voi palata kotiin, sijoitusta voidaan jatkaa avohuollon tukitoimenpiteenä tai lapsi voidaan ottaa huostaan.

Kun lasta ja perhettä ei saada tuettua riittävästi lapsen asuessa kotona, lapsi voidaan ottaa huostaan ja järjestää hänelle sijaishuoltopaikka. Huos­taa­not­to on ai­na vii­me­si­jai­nen toi­men­pi­de, jol­la tur­va­taan lap­sen tai nuo­ren hoi­to ja huo­len­pi­to se­kä edel­ly­tyk­set ter­vee­seen kas­vuun ja ke­hi­tyk­seen.

Huos­taa­no­ton val­mis­te­lus­sa kuul­laan van­hem­pia ja las­ta, ja hei­dän suos­tu­mus­taan huos­taa­not­toon sel­vi­te­tään. Huos­taa­not­to voi­daan tar­vit­taes­sa teh­dä vas­toin van­hem­pien ja lap­sen suos­tu­mus­ta, jos lap­sen ti­lan­ne si­tä vaa­tii. Van­hem­pien tai 12 vuot­ta täyt­tä­neen lap­sen vas­tus­taes­sa huos­taa­not­toa pää­tök­sen te­kee hal­lin­to-oi­keus.

Huostaanotto tarkoittaa sitä, että vastuu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta siirtyy viranomaisille. Huostaanotetulle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma yhteistyössä lap­sen ja hä­nen huol­ta­jien­sa kans­sa. Suun­ni­tel­maan kir­ja­taan muun muassa sijoituksen ta­voit­teet, tu­ki­muo­dot, lapsen ja vanhempien sekä muiden läheisten välinen yhteydenpito sekä tavoite perheen jälleenyhdistämisestä. Myös lapsen vanhemmille laaditaan vanhemmuuden tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma.


Huos­taa­not­to päät­tyy vii­meis­tään nuo­ren täy­tet­tyä 18 vuot­ta. Se voi­daan lak­kaut­taa ai­kai­sem­min­kin huos­taa­no­ton syi­den pois­tut­tua, jos rat­kai­su ei ole vas­toin lap­sen etua.

Kiireellisestä sijoituksesta säädetään lastensuojelulain luvussa 8 ja huostaanotosta luvussa 9.

Sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhempien on mahdollista hakea tukea Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n VOIKUKKIA-vertaistukiryhmästä.

Sijaishuolto


Huos­taa­no­ton yh­tey­des­sä lap­sel­le jär­jes­te­tään hä­nen tar­pei­taan vas­taa­va si­jais­huol­to. Täl­löin lap­si asuu oman ko­din ul­ko­puo­lel­la si­jais­per­hees­sä, am­ma­til­li­sis­sa per­he­ko­dis­sa tai las­ten­suo­je­lu­lai­tok­ses­sa. Sijaishuoltopaikkoja on sekä Kainuussa että Kainuun ulkopuolella. Paikan valintaan osallistuvat lapsi itse, perhe, perheen oma lastensuojelun sosiaalityöntekijä sekä sijaishuoltoyksikön työntekijä.

Sijaishuollosta säädetään lastensuojelulain luvuissa 10 ja 11.

Perhehoito

Las­ten ja nuor­ten per­he­hoi­dol­la tar­koi­te­taan hen­ki­lön hoi­don, kas­va­tuk­sen tai muun ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen huo­len­pi­don jär­jes­tä­mis­tä hä­nen ko­tin­sa ul­ko­puo­lel­la yk­si­tyis­ko­dis­sa. Per­he­hoi­don ta­voit­tee­na on an­taa per­he­hoi­dos­sa ole­val­le hen­ki­löl­le mah­dol­li­suus per­hee­no­mai­seen hoi­toon ja lä­hei­siin ih­mis­suh­tei­siin. Per­he­ko­din pie­ni yh­tei­sö, jo­ka­päi­väi­set ko­din as­ka­reet ja kiin­teät va­ki­tui­set ih­mis­suh­teet tu­ke­vat per­he­hoi­dos­sa ole­van hen­ki­lön tur­val­li­suut­ta ja yl­lä­pi­tä­vät hy­vää fyy­sis­tä, psyyk­kis­tä ja so­siaa­lis­ta toi­min­ta­ky­kyä.

Per­he­hoi­to on in­hi­mil­li­nen ja mer­kit­tä­vä pal­ve­lu­vaih­toeh­to niin asiak­kail­le kuin so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jär­jes­tel­mäl­le. Per­he­hoi­to so­pii kai­ke­ni­käi­sil­le ja se voi ol­la pe­rus­tuen yk­si­löl­li­siin asia­kas-, hoi­to- ja pal­ve­lu­suun­ni­tel­miin jat­ku­vaa tai ti­la­päis­tä per­he­hoi­toa. Per­he­hoi­dos­sa voi ol­la lap­si, nuo­ri, ikäih­mi­nen, ke­hi­tys­vam­mai­nen hen­ki­lö tai vam­mai­nen hen­ki­lö.

Kai­nuun hyvinvointialue laa­tii per­he­hoi­ta­jan kans­sa toi­mek­sian­to­so­pi­muk­sen. Per­he­hoi­dos­sa ole­val­le asiak­kaal­le teh­dään hen­ki­lö­koh­tai­nen suun­ni­tel­ma tar­vit­ta­van pal­ve­lun, hoi­don, tuen ja oh­jauk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä. Per­he­hoi­ta­jal­le mak­se­taan hoi­to­palk­kio ja ku­lu­kor­vaus. Li­säk­si las­ten­suo­je­lun per­he­hoi­dos­sa kor­va­taan per­he­hoi­dos­sa ole­van lap­sen/nuo­ren opis­ke­luun, har­ras­tuk­seen ja te­ra­piaan liit­ty­viä han­kin­to­ja ja ku­lu­ja. Jat­ku­vas­sa per­he­hoi­dos­sa per­he­hoi­ta­jal­le voi­daan hank­kia käyn­nis­tä­mis­kor­vauk­seen liit­ty­viä tar­peel­li­sia han­kin­to­ja.

Per­he­hoi­dos­sa ole­val­ta hen­ki­löl­tä pe­ri­tään asia­kas­mak­su­lain mu­kai­nen per­he­hoi­don asia­kas­mak­su. Mi­kä­li hä­nen omat va­rat ei­vät rii­tä, voi hän saa­da per­he­hoi­don mak­sus­ta mak­su­vä­hen­nyk­sen. 

Per­he­hoi­to pe­rus­tuu per­he­hoi­to­la­kiin. Kai­nuun hyvinvointialueella on hal­li­tuk­sen hy­väk­sy­mä per­he­hoi­don toi­min­taoh­je, jol­la yh­te­näis­te­tään per­he­hoi­don to­teut­ta­mis­ta eri asia­kas­ryh­mien per­he­hoi­dos­sa.

Kai­nuun hyvinvointialue huo­leh­tii per­he­hoi­don val­von­nas­ta, oh­jauk­ses­ta ja tuen jär­jes­tä­mi­ses­tä. Per­he­hoi­don ar­vot, laa­tu­ta­voit­teet ja kri­tee­rit oh­jaa­vat per­he­hoi­don laa­du­kas­ta toi­min­taa. Nii­tä ar­vioi­daan sään­nöl­li­ses­ti ja ne an­ta­vat suun­nan per­he­hoi­don ke­hit­tä­mi­sel­le.

Kai­nuun hyvinvointialueen alue­hal­li­tus on hy­väk­sy­nyt 12.12.2022 § 214 per­he­hoi­don toi­min­taoh­jeen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la 1.1.2023 al­kaen.

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen alue­hal­li­tus on hy­väk­sy­nyt 12.12.2022 § 215 per­he­hoi­ta­jal­le mak­set­ta­vat palk­kiot ja ku­lu­kor­vauk­set, joi­hin on teh­ty in­dek­si­tar­kis­tuk­set 1.1.2024 al­kaen alla olevan liitteen mukaisesti.

Per­he­hoi­toon liit­ty­vät lo­mak­keet löydän lasten, nuorten ja perheiden lomakesivuilta.

 

1.10.2023 al­kaen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueella on käytössä sähköinen Oima-palvelu

Pal­ve­lua käy­te­tään las­ten­suo­je­lun per­he­hoi­don ja tu­ki­per­hei­den palk­kioi­den mak­sa­tuk­ses­sa. Hoi­to­jak­sojen kir­jauk­set, esim. to­teu­tu­neet hoi­to­päi­vät, va­paa­päi­vät, hoi­don kes­key­tyk­set il­moi­te­taan suo­raan ver­kos­sa si­jait­se­vaan Oi­ma-pal­ve­luun:

https://mi­nun.oi­ma.fi/

Oiman käyttöohjeet