Leivolan päivätoiminta - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön kuvaus


Leivolan päivätoiminta sijaitsee Leivolankylällä, Sotkamon keskustasta Kajaaniin päin n. 3 km. Päivätoiminnan kanssa samassa pihapiirissä on Leivolan asunnot -asumisyksikkö, jossa asuu kehitysvammaisia aikuisia, joista osa käy päivätoiminnoissa.
Päivätoiminta Leivola tarjoaa päivätoimintaa kehitysvammaisille aikuisille, jotka eivät kykene kehitysvammaisuuden ja/tai iän mukanaan tuomien haasteiden/esteiden vuoksi osallistumaan työtoimintoihin.
Asiakkaita käy päivittäin tällä hetkellä noin kymmenen, klo 9-15 välillä.
Päivittäinen toiminta on virkistys- ja viriketyyppistä, jossa pyritään huomioimaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan toimintataso. Lisäksi päivään kuuluu harjaantumista arjen rutiineihin kehitysvammaisten asiakkaiden elämänhallinnantunteen lisäämiseksi.
Kerran kuukaudessa on erityislasten (7-18 v.) viikonloppuhoitoa ja koululaisten lomien aikaan erityislasten loma-ajanhoitoa.

Henkilökunta
Henkilökuntaan kuuluu kolme ohjaajaa. Ohjaajien koulutukset ovat apuhoitaja +kehitysvamma-alan ammattitutkinto, sosiaaliohjaaja ja lähihoitaja.

Opiskelijat
Päivätoiminta Leivola sopii harjoittelujaksoksi lähihoitaja- ja sosionomi-opiskelijoille sekä sairaanhoitajaopiskelijoiden perusjaksoksi.

Meillä voit oppia:
• Kohtaamaan kehitysvammaisen asiakkaan ja toimimaan vuorovaikutuksessa hänen kanssaan
• Ohjaamaan kehitysvammaisille henkilöille toimintatuokioita huomioiden asiakkaiden yksilölliset tarpeet sekä yksin että ryhmässä.
• Kehitysvammalain mukaisista palveluista ja itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta sekä niiden toteuttamisesta päivittäisessä työskentelyssä
• Työskentelemään kuntouttavaa työotetta käyttäen
• Moniammatillisen yhteistyön merkityksestä kehitysvammaisen arjessa
• Vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien käyttöä
• Perushoitoa ja hoivaa
• Asiakaskirjaamista
• Apuvälineiden käyttöä
• Virkistystoiminnan järjestämistä
• Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista ja ylläpitämistä (psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen)
• Työyhteisön työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyviä asioita
• Omaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä

Tervetuloa oppimaan!
Päivätoiminta Leivola, Alkulantie 15 G. 88600 Sotkamo

Yksikön esihenkilö
Miia-Iida Heikkinen
puh. 044 797 0359
miia-iida.heikkinen@kainuu.fi

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot
Aila Härkönen puh 044 7502250, 044 7975244
aila.k.harkonen@kainuu.fi