Päivystyspalvelut - Yksikön esittely opiskelijoille

Yk­si­kön si­jain­ti

Päi­vys­ty­sa­lue si­jait­see Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan uu­des­sa sai­raa­las­sa (F-ra­ken­nus), osoit­tees­sa Sot­ka­mon­tie 13. Päi­vys­tyk­seen saa­vu­taan oves­ta F2. En­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä opis­ke­li­jat oh­ja­taan tu­le­maan so­vit­tuun ai­kaan päi­vys­tyk­sen odo­tu­sau­laan, jon­ne opis­ke­li­ja­vas­taa­va tu­lee hei­tä vas­taan. F2 ovi on mil­tei suo­raan opin­tie­tä vas­ta­pää­tä, F2 oven luo­ta ei löy­dy pit­käai­kais­py­sä­köin­tiä. Jos saa­vut au­tol­la, jä­tä au­to­si pääo­vea (F1) vas­ta­pää­tä ole­val­le park­ki­pai­kal­le tai Sot­ka­mon­tien vie­rei­sel­le suu­rel­le park­ki­pai­kal­le, jois­ta löy­tyy myös hen­ki­lö­kun­nan park­ki­pai­kat.

Ta­val­li­sim­mat asiak­kaat/po­ti­laat, paik­ka­mää­rä

Päi­vys­ty­sa­lue toi­mii akuut­ti­hoi­don hoi­to­ket­jun osa­na ja sen tar­koi­tuk­se­na on taa­ta laa­du­kas en­si­vai­heen akuut­ti­hoi­to. Päi­vys­tyk­ses­sä hoi­de­taan kaik­kien eri­koi­sa­lo­jen po­ti­lai­ta, joi­den ter­vey­den­ti­la se­kä sai­rau­den tai vam­man en­na­koi­ta­vis­sa ole­va ke­hi­tys huo­mioon ot­taen hoi­toa ei voi siir­tää seu­raa­vaan päi­vään tai vii­kon­lo­pun yli.

Päi­vys­tyk­ses­sä toi­mii myös sai­raan­hoi­ta­jan ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen pu­he­lin­päi­vys­tys. Hoi­don tar­peen ar­vioin­ti se­kä viit­teel­li­nen ajan­va­raus py­ri­tään pää­sään­töi­ses­ti to­teut­ta­maan pu­he­lin­päi­vys­tyk­sen kaut­ta. Tria­ge-hoi­ta­jat te­ke­vät hoi­don tar­peen ar­vio­ta ja pi­tä­vät it­se­näis­tä sai­raan­hoi­ta­jan vas­taa­not­toa it­se päi­vys­tyk­seen tu­le­vil­le ns. kä­ve­le­vil­le po­ti­lail­le.

Päi­vys­tys­seu­ran­ta toi­mii osa­na päi­vys­tys­pal­ve­lui­ta. Seu­ran­nas­sa hoi­de­taan si­sä­tau­tien, neu­ro­lo­gian, keuh­ko­sai­rauk­sien, ki­rur­gian, kor­va­tau­tien ja nais­ten­tau­tien päi­vys­tys­po­ti­lai­ta, joi­den ti­lan­teen sel­vit­te­ly vaa­tii max 48h kes­tä­viä li­sä­tut­ki­muk­sia tai seu­ran­taa/hoi­toa.

Päi­vys­ty­sa­lueel­la toi­mii myös sel­viä­mi­sa­se­ma päih­ty­neil­le.

Yh­teen­sä vuo­de­paik­ko­ja päi­vys­ty­sa­lueel­la on 38. Kai­kil­le po­lik­li­ni­kan ja seu­ran­nan vuo­de­pai­koil­le voi­daan ot­taa mo­ni­to­ri­seu­ran­nas­sa ole­va po­ti­las. Li­säk­si seu­ran­nas­sa on mah­dol­lis­ta te­le­met­ria­seu­ran­ta ryt­mi­häi­riö­po­ti­lail­le. Lait­tei­ta on kui­ten­kin ra­jal­li­ses­ti ja nii­den tar­pees­ta jo­kai­sen po­ti­laan koh­dal­la päät­tää lää­kä­ri.

Hen­ki­lö­kun­ta

Päi­vys­ty­sa­lueel­la työs­ken­te­lee sai­raan­hoi­ta­jia (sis. laa­ja­vas­tui­sia ja lä­mä-sai­raan­hoi­ta­jia), lä­hi­hoi­ta­jia, kip­si­mes­ta­rei­ta, hoi­to­lo­gis­tik­ko, sih­tee­rei­tä, lää­kä­rei­tä ja lai­tos­huol­ta­jia. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa on noin 80 ja he työs­ken­te­le­vät osaa­mis­ta­son­sa mu­kaan jo­kai­ses­sa työ­pis­tees­sä päi­vys­ty­sa­lueel­la.

Työ on pää­sään­töi­ses­ti kol­mi­vuo­ro­työ­tä.

Opis­ke­li­jat

Suu­rin osa har­joit­te­luun tu­le­vis­ta opis­ke­li­jois­tam­me on lop­pu­vai­heen sai­raan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joi­ta. Li­säk­si otam­me har­joit­te­luun, paik­ka­ti­lan­tees­ta riip­puen, myös muus­sa opin­to­jen vai­hees­sa ole­via hoi­to­työn opis­ke­li­joi­ta, lä­hi­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joi­ta ja pe­las­ta­jao­pis­ke­li­joi­ta. Päi­vys­ty­sa­lueel­la on myös lää­ke­tie­teen kan­di­daat­te­ja ama­nuens­sin pal­kal­li­sis­sa har­joit­te­luis­sa.

Opis­ke­li­jal­le tar­joam­me mah­dol­li­suu­det mo­ni­puo­li­seen työ­har­joit­te­luun ja op­pi­mi­seen päi­vys­tys­po­lik­li­ni­kal­la, tria­ges­sa ja päi­vys­tys­seu­ran­nas­sa. Li­säk­si opis­ke­li­jat osal­lis­tu­vat yh­des­sä hen­ki­lö­kun­nan kans­sa trau­ma­tii­mi toi­min­taan, jos­sa hoi­de­taan va­ka­vas­ti sai­ras­tu­nei­ta tai vam­mau­tu­nei­ta po­ti­lai­ta.

Sai­raan­hoi­ta­ja- ja ensihoitajao­pis­ke­li­jat va­raa­vat har­joit­te­lu­pai­kan Jo­bii­lin kaut­ta. Muut hoi­to­työn opis­ke­li­jat voi­vat ol­la yh­tey­des­sä opis­ke­li­ja­vas­taa­viin. Lää­ke­tie­teen ama­nuens­sin paik­ko­ja voi ha­kea Kai­nuun so­ten kun­ta­rek­ryn kaut­ta.

Päi­vys­ty­sa­lue on har­joit­te­lu­paik­ka­na vaa­ti­va ai­na muut­tu­vien ti­lan­tei­den ja po­ti­las­mää­rien vaih­tu­vuu­den vuok­si. Kii­re saa uu­den mer­ki­tyk­sen päi­vys­ty­sa­lueel­la, lä­hin­nä sik­si, et­tem­me pys­ty mi­ten­kään vai­kut­ta­maan meil­le tu­le­vien po­ti­lai­den mää­rään tai hei­dän hoi­toi­suu­teen­sa. St­res­sin­sie­to­ky­ky, val­mius prio­ri­soi­da ja ti­lan­ne­ta­ju ovat omi­nai­suuk­sia, jot­ka hel­pot­ta­vat kuor­mit­ta­vis­ta työ­vuo­rois­ta sel­viä­mi­seen. Tar­vit­taes­sa pi­de­tään deb­rie­fing ti­lan­teen ja sen ai­heut­ta­mien tun­tei­den pur­ka­mi­sek­si.

Meil­lä voit op­pia…

Meil­lä voit op­pia laa­jas­ti eri kä­den­tai­to­ja, erit­täin laa­jas­ti lää­ke­hoi­dos­ta ja eri­tyi­ses­ti in­fuu­sioi­den val­mis­ta­mi­ses­ta, hoi­don tar­peen ar­vios­ta, prio­ri­soin­nis­ta ja hy­vin mo­nis­ta ti­lan­teis­ta, joi­hin et tu­le tör­mää­mään esi­mer­kik­si osas­toil­la. Kai­kil­la po­ti­lail­la ei ole so­maat­ti­ses­ti hoi­det­ta­vaa vai­vaa vaan sai­raa­laan tu­le­mi­sen tai toi­mit­ta­mi­sen syyt voi­vat ol­la mo­ni­nai­sia. Tu­let op­pi­maan pal­jon, jos an­nat it­sel­le­si ja meil­le mah­dol­li­suu­den.

Ter­ve­tu­loa op­pi­maan akuut­ti­hoi­toa päi­vys­ty­sa­lueel­le!

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la

Päi­vys­ty­sa­lue
Sot­ka­mon­tie 13
87300 Ka­jaa­ni Puh. 08-61562300

Yk­si­kön verk­ko­si­vu­jen osoi­te, https://so­te.kai­nuu.fi/toi­mi­pis­teet/yh­teis­pai­vys­tys

Yk­si­kön esi­mies ja yh­teys­tie­dot

Oh Pau­lii­na Hä­mä­läi­nen, pau­lii­na.ha­ma­lai­nen@kai­nuu.fi

Opis­ke­li­ja­vas­taa­vat ja yh­teis­tie­dot

Tar­ja Krök­ki, tar­ja.krok­ki@kai­nuu.fi  

Vii­vi Pulk­ki­nen, vii­vi.pulk­ki­nen@kai­nuu.fi

Wilma Luukkonen, wilma.luukkonen@kainuu.fi

Pihla Eerola, pihla.eerola@kainuu.fi

 

Vii­vi Pulk­ki­nen, vii­vi.pulk­ki­nen@kai­nuu.fi