Palveluohjaus ja neuvonta

Ikään­ty­nei­den Kai­nuu­lais­ten ko­to­na asu­mis­ta tue­taan pal­ve­luoh­jauk­sel­la. Oh­jauk­sel­la ja neu­von­nal­la vah­vis­te­taan ikään­ty­nei­den omia voi­ma­va­ro­ja, edis­te­tään toi­min­ta­ky­kyä ja hy­vin­voin­tia se­kä li­sä­tään ko­to­na asu­mi­seen liit­ty­vää pär­jää­mi­sen tun­net­ta.

Asia­ka­soh­jaa­jat neu­vo­vat, oh­jaa­vat ja tu­ke­vat ikään­ty­nei­tä kun­ta­lai­sia asiois­sa, jot­ka as­kar­rut­ta­vat ko­to­na asu­mi­ses­sa ja ar­jes­sa sel­viy­ty­mi­ses­sä. Ikään­ty­neil­le se­kä hei­dän lä­hei­sil­le tar­jo­taan yleis­tä van­hus­pal­ve­lui­hin liit­ty­vää tie­toa, ker­ro­taan eri pal­ve­lu­vaih­toeh­dois­ta, huo­mioi­daan asiak­kaan tar­peen mu­kaan omais­ten ja lä­heis­ten an­ta­ma apu se­kä jul­ki­sen, yk­si­tyi­sen ja kol­man­nen sek­to­rin pal­ve­lut.  

Asia­ka­soh­jauk­sen pu­he­lin­nu­me­ro on 08 615 69728, jo­hon voi soit­taa maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 9.00 – 15.00 ja per­jan­tai­na klo 9.00 – 14.00. 

Asia­ka­soh­jaa­jil­le voi lait­taa oh­jaus­ta ja neu­von­taa kos­ke­via ky­sy­myk­siä myös säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen pal­ve­luoh­jaus.van­hus­pal­ve­lut@kai­nuu.fi

Kun­nis­sa toi­mii ikäih­mi­sil­le ja hei­dän omai­sil­leen tar­koi­tet­tu mak­su­ton ikäih­mis­ten neu­von­ta­pis­te, jos­ta iä­käs kun­ta­lai­nen saa tar­vit­se­maan­sa tie­toa, neu­von­taa ja oh­jaus­ta.