Toimintakeskus Sotkamo - Yksikön esittely opiskelijoille

Toimintakeskus Sotkamo

Toimintakeskus Sotkamo toimii kahdessa erillisessä yksikössä, joista toinen yksikkö si­jait­see Hir­ven­nie­mel­lä Ratatiellä, noin 2,5 km pääs­sä Sot­ka­mon kes­kus­tas­ta. Al­le ki­lo­met­rin sä­teel­lä Ratatien yksiköstä Lei­vo­lankujalla sijaitsee toinen toimintakeskuksen yksikkö. Leivolankujan yksikön kans­sa sa­mas­sa pi­ha­pii­ris­sä on Lei­vo­lan asun­not -asu­mi­syk­sik­kö, jos­sa asuu ke­hi­tys­vam­mai­sia ai­kui­sia, jois­ta osa käy toimintakeskuksella.

Toimintakeskuksen Ratatien yksikkö on yk­siker­rok­si­nen talo, jo­ka on ra­ken­net­tu vuon­na 1983. Yksikössä on kol­me osas­toa; teks­tii­li­puo­li, puu­puo­li ja keit­tiö ruo­ka­sa­lei­neen. Li­säk­si yk­si­kös­sä on pyyk­ki­tu­pa, puo­ti ja asiak­kail­le pu­ku­huo­ne­ti­lat. Hen­ki­lö­kun­nal­le on myös omat pu­ku­huo­ne­ti­lat, tau­ko­ti­la ja toi­mis­to­ja 4 kpl.


Lei­vo­lankujan yksikkö on kaksikerroksinen talo, joka on saneerattu nykyiseen käyttöön vuonna 2012. Yksikössä on esteettömiä toimintatiloja. Alakerrasta löytyy oleskelutila, keittiö, henkilökunnan toimisto, kaksi lepohuonetta, pyykkitupa ja saunatilat. Yläkerrassa sijaitsee elämyshuone ja askartelutila, asumisvalmennushuoneisto sekä henkilökunnan sosiaalitilat ja taukotila. Yläkerrassa on erillisessä siivessä kolmen tukiasukkaan asunnot. Yksikössä on hissi.

Tavallisimmat asiakkaat/potilaat, paikkamäärä

Toimintakeskuksella tar­jotaan kun­tout­ta­vaa työ- ja päi­vä­toi­min­taa se­kä avo­työ­toi­min­taa ke­hi­tys­vam­ma­huol­lon aikuisille asiak­kail­le, jot­ka ei­vät ky­ke­ne ke­hi­tys­vam­mai­suu­den ja/tai iän mu­ka­naan tuo­mien haas­tei­den/es­tei­den vuok­si osal­lis­tu­maan työ­toi­min­toi­hin. Asiakkaiden päi­vätoi­min­ta on vir­kis­tys- ja vi­ri­ke­tyyp­pis­tä, jos­sa py­ri­tään huo­mioi­maan yk­si­löl­li­ses­ti kun­kin asiak­kaan toi­min­ta­ta­so. Li­säk­si päi­vään kuu­luu har­jaan­tu­mis­ta ar­jen ru­tii­nei­hin ke­hi­tys­vam­mais­ten asiak­kai­den elä­män­hal­lin­nan­tun­teen li­sää­mi­sek­si.

Asiak­kai­ta käy toimintakeskuksella päi­vit­täin täl­lä het­kel­lä 20 - 25 henkilöä klo 8.30 - 15 vä­lil­lä. Osa avo­työn­te­ki­jöis­tä käy töis­sä eri yri­tyk­sis­sä ym­pä­ri Sot­ka­moa. Asiak­kaat käy­vät toi­min­nois­sa omis­ta ko­deis­taan tai ryh­mä­ko­deis­taan.

Toimintakeskuk­sen hen­ki­lö­kun­ta osal­lis­tuu myös koulujen loma-aikoina eri­tyis­huol­to­na jär­jes­tet­tä­vän kou­lu­lais­ten lo­ma-ajan­hoi­don jär­jes­tä­mi­seen. Li­säk­si toimintakes­kuk­sel­ta käy­dään suun­ni­tel­lus­ti aa­mua­pu­na Lei­vo­lan asun­not yk­si­kön aa­mu­toi­mis­sa. 

Henkilökunta

Toimintakeskuksella työs­ken­te­lee kuusi (6) oh­jaa­jaa ja yk­si (1) avus­ta­va oh­jaa­ja. Hei­dän kou­lu­tuk­sen­sa ovat va­jaa­mie­lis­hoi­ta­ja, apu­hoi­ta­ja + ke­hi­tys­vam­ma-alan am­mat­ti­tut­kin­to, so­siaa­lioh­jaa­ja, lä­hi­hoi­ta­ja, artesaani ja ke­hi­tys­vam­ma-alan am­mat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­nut ohjaaja sekä puu­työa­lan am­mat­ti­tut­kin­to. Avus­ta­valla oh­jaa­jalla on suo­ri­tet­tu­na ko­ti­työ­pal­ve­lui­den am­mat­ti­tut­kin­to.

Opiskelijat

Yk­sik­köm­me so­pii har­joit­te­lu­jak­sok­si lä­hi­hoi­ta­ja- ja so­sio­no­mi-opis­ke­li­joil­le se­kä sai­raan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joi­den pe­rus­jak­sok­si.

Meil­lä voit op­pia:

• Koh­taa­maan ke­hi­tys­vam­mai­sen asiak­kaan ja toi­mi­maan vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa hä­nen kans­saan
• Oh­jaa­maan ke­hi­tys­vam­mai­sil­le hen­ki­löil­le toi­min­ta­tuo­kioi­ta huo­mioi­den asiak­kai­den yk­si­löl­li­set tar­peet se­kä yk­sin et­tä ryh­mäs­sä.
• Ke­hi­tys­vam­ma­lain mu­kai­sis­ta pal­ve­luis­ta ja it­se­mää­rää­mi­soi­keu­den vah­vis­ta­mi­ses­ta se­kä nii­den to­teut­ta­mi­ses­ta päi­vit­täi­ses­sä  työs­ken­te­lys­sä
• Työs­ken­te­le­mään kun­tout­ta­vaa työo­tet­ta käyt­täen
• Mo­niam­ma­til­li­sen yh­teis­työn mer­ki­tyk­ses­tä ke­hi­tys­vam­mai­sen ar­jes­sa
• Vaih­toeh­tois­ten kom­mu­ni­kaa­tio­me­ne­tel­mien käyt­töä
• Pe­rus­hoi­toa ja hoi­vaa
• Asia­kas­kir­jaa­mis­ta
• Apu­vä­li­nei­den käyt­töä
• Vir­kis­tys­toi­min­nan jär­jes­tä­mis­tä
• Ko­ko­nais­val­tai­sen hy­vin­voin­nin tu­ke­mis­ta ja yl­lä­pi­tä­mis­tä (psyyk­ki­nen, fyy­si­nen ja so­siaa­li­nen)
• Työyh­tei­sön työ­suo­je­luun ja työ­hy­vin­voin­tiin liit­ty­viä asioi­ta
• Omais­ten kans­sa teh­tä­vää yh­teis­työ­tä

Ter­ve­tu­loa op­pi­maan meil­le!
 

Toimintakeskus Sotkamo
Ra­ta­tie 9 ja Leivolankuja 1 A
88600 Sot­ka­mo
p. 044-7974821, 044-7970022

Yksikön esihenkilö
Miia-Iida Heikkinen
puh. 044 797 0359
miia-iida.heikkinen@kainuu.fi

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot
Ai­la Här­kö­nen puh 044 7502250, 044 7975244
aila.k.harkonen@kainuu.fi