Kajaanin perhekeskus

Ka­jaa­nin per­he­kes­kuk­ses­ta (os. Lönnrotinkatu 2 C) löy­ty­vät osa­na var­hais­ta tu­kea per­he­neu­vo­la, kou­lup­sy­ko­lo­gi­pal­ve­lut, per­he­työ se­kä lap­si­per­hei­den ko­ti­pal­ve­lu. Lap­si­per­hei­den so­siaa­li­pal­ve­luis­ta löy­ty­vät las­ten­suo­je­lu, sijaishuoltoyksikkö ja las­ten­val­vo­jat. Las­ten­neu­vo­lat kuu­lu­vat per­he­kes­kuk­seen, mut­ta toi­mi­vat fyy­si­ses­ti eri pai­kois­sa. Neu­vo­lat löy­ty­vät seu­raa­vas­ti; Kes­kus­neu­vo­la, Sa­ta­ma­ka­tu 2 A, Leh­ti­kan­kaan neu­vo­la, Sa­ta­ma­ka­tu 2 A, Loh­ta­jan neu­vo­la, Sa­tu­maan­tie 10 ja Vuo­li­joen kir­kon­ky­län neu­vo­la, Pa­pin­tie 2. Per­he­kes­kus­ver­kos­tos­sa ovat mu­ka­na myös mm. var­hais­kas­va­tus, seu­ra­kun­ta, kou­lut, nuo­ri­so­pal­ve­lut, mie­len­ter­veys- ja riip­pu­vuuk­sien­hoi­to, jär­jes­töt ja hank­keet.

Eri ta­ho­jen ver­kos­toi­tu­mis­ta edis­tää yh­tei­ses­ti to­teu­tet­tu toi­min­ta, jois­ta hy­vä­nä esi­merk­ki­nä per­he­val­men­nus, per­he­kou­lu ja eri­lai­set ver­tais­ryh­mät. Toi­vo­tam­me kaik­ki mu­kaan edis­tä­mään per­hei­den hy­vin­voin­tia se­kä toi­mi­maan osal­li­suu­den, kas­va­tus­kump­pa­nuu­den ja yh­tei­söl­li­syy­den hen­ges­sä.

Käyntiosoite

Lönnrotinkatu 2 C 87100 Kajaani

Toimipisteen yhteystiedot

Aukioloajat

Maanantai8:00-15:00
Tiistai8:00-15:00
Keskiviikko8:00-15:00
Torstai8:00-15:00
Perjantai8:00-15:00
LauantaiSuljettu
SunnuntaiSuljettu

Puhelinnumerot

(puhelin, pvm/mpm) 044 7970245

Postiosoite

PL 401 87070 Kainuu