Vuolijoen Emmakoti - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön kuvaus

Vuo­li­joen Em­ma­ko­ti on te­hos­te­tun ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lua­su­mi­sen yk­sik­kö ikäih­mi­sil­le. Paik­ko­ja on 18 jois­ta vuok­ra­paik­ko­ja on 15. Tä­män li­säk­si Em­ma­ko­dis­sa on 3 ly­hy­tai­kais­paik­kaa, jot­ka ovat tar­koi­tet­tu omais­hoi­ta­jien va­pai­den mah­dol­lis­ta­mi­seen se­kä ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta hoi­va­paik­kaa odot­ta­vil­le. Ly­hy­tai­kais­hoi­to voi ol­la myös päi­vä-, yö- tai vii­kon­lop­pu­hoi­toa.

Emmakodissa tuetaan ikäihmisten hyvää elämänlaatua. Hoidon ja huolenpidon perustana ovat itsemääräämisoikeus, turvallisuus, yksilöllisyys, voimavaralähtöisyys ja tasa-arvo. Auttamismenetelmät vaihtelevat sanallisesta ohjauksesta kahden hoitaja antamaan apuun päivittäisissä toiminnoissa, riippuen asiakkaan toimintakyvyn vajeista ja yksilöllisestä hoidon tarpeesta. Emmakodissa noudatetaan kuntouttavaa työotetta ja asiakkaiden omatoimisuutta tuetaan mahdollisuuksien mukaan.

Asiakkaiden aktiiviseen arkeen kuuluu esim. laulutuokiot, ulkoilut, erilaiset tapahtumat, jumppatuokiot. Näillä mahdollistetaan se, että asiakkailla on mielekästä toimintaa omassa arjessaan.

Henkilökunta

Emmakodissa työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoitoapulaisia ja fysioterapeutti.

Opiskelijat

Emmakodissa on harjoittelupaikkoja lähihoitajille, sairaanhoitajille, fysioterapeuteille, geronomeille.  

Meillä voit oppia

Emmakodissa on mahdollista oppia ikääntyneen ihmisen hoidon- ja huolenpidon toteuttamista yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan. Pääset osallistumaan lääkehoidon toteuttamiseen, kirjaamiseen, asiakkaiden toimintakyvyn RAI- arviointien tekemiseen, hoito- ja palvelusuunnitelmien laatimiseen sekä aktiivisen arjen toteuttamiseen.

Yksikössämme työskentelevän fysioterapeutin ohjaamana pääset oppimaan kuntouttavaa työotetta, ergonomiaa ja erilaisten apuvälineiden käyttöä.

Tervetuloa oppimaan!

Vuolijoen Emmakoti, Papintie 2, 88270 Vuolijoki, puh. 044 797 4467 tai 044 797 4468

Yksikön esimies ja yhteystiedot

Marjo Raesalmi. pal­ve­lue­si­hen­ki­lö puh. 044 797 4265, marjo.raesalmi@kai­nuu.fi

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot

Marita Leinonen, lähihoitaja, marita.leinonen@kainuu.fi

 

Päivitetty 31.1.2023