Vuolijoen terveysasema - Yksikön esittely opiskelijoille

Yksikön sijainti
Papintie 2
88270 Vuolijoki

Sovimme etukäteen opiskelijan kanssa, mihin ensimmäisenä harjoittelupäivänä tullaan.


Tavallisimmat asiakkaat/potilaat

Terveysasemalla hoidetaan potilaita lääkärin, sairaanhoitajan ja kansanterveyshoitajan vastaanotolla.

Lääkärin vastaanotolla hoidetaan kiireettömiä potilaita, päivystystoimintaa vastaanotolla ei ole. Lääkärin vastaanottoja toteutetaan myös vanhuspalveluiden asumisyksiköissä tai kotona tarpeen mukaan.

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu vastaanottotoiminta sekä hoidon tarpeen arviointi ja ohjaus ja neuvonta puhelimitse.

Kansanterveyshoitajan vastaanotolla hoidetaan pitkäaikaissairauksia sairastavia potilaita sekä tehdään työttömien- ja omaishoitajien terveystarkastuksia.

Terveyskeskusavustaja huolehtii mm. toimenpiteissä avustamisesta sekä potilaan ohjauksesta ja neuvonnasta asiakaspalvelupisteessä ja puhelimessa.

Henkilökunta

Vastaanoton tulosyksikköpäällikkönä ja hoitotyön esimiehenä toimii Pia Kemppainen ja lääkäreiden esimiehenä apulaisylilääkäri Lea Käsmä-Ronkainen.

Vastaanoton henkilökuntaan kuuluu lääkäri, sairaanhoitaja, kansanterveyshoitaja ja terveyskeskusavustaja.


Opiskelijat

sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, lähihoitaja, lääketieteen opiskelija


Meillä voit oppia hoidon tarpeen arviointia, äkillisesti sairaan ja pitkäaikaispotilaan hoitotyötä.

Sairaanhoitajan perehdytyksessä opit hoidon tarpeen arviointia, ohjausta ja neuvontaa sekä vastaanottotyötä, mm. potilaan tutkimista, haavanhoitoa, pieniä hoitotoimenpiteitä jne.

Kan­san­ter­veys­hoi­ta­jan mukana pääset perehtymään pit­käai­kais­sai­rai­den potilaiden hoi­toon, esim. dia­bee­tik­ot, sy­dän-ja ve­ri­suo­ni­sai­raat, reu­mapotilaat ja keuhkosairauksia sairastavat potilaat. Li­säk­si sinulla on mahdollisuus perehtyä työt­tö­mien, omais- ja perhe­hoi­ta­jien ter­veys­tar­kas­tuk­siin.


Ter­vey­sa­se­man au­kio­loa­jat 
Ter­vey­sa­se­ma on avoin­na ma – to klo 8 – 15
pe klo 8 – 14
La–su se­kä juh­la­py­hi­nä, jou­luaat­to­na ja ju­han­nu­saat­to­na sul­jet­tu. 

Tervetuloa oppimaan!
 

Yhteystiedot
Vuolijoen terveysasema
Papintie 2, 88270 Vuolijoki
 

Yk­si­kön esi­mies ja yh­teys­tie­dot
Tu­lo­syk­si­kön pääl­lik­kö                
Pia Kemp­pai­nen                       
puh. 044 710 1604                 
pia.kemp­pai­nen@kai­nuu.fi 
 

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot
Ee­va­riit­ta Po­roi­la, ee­va­riit­ta.po­roi­la@kai­nuu.fi
Marja-Liisa Pihlajamaa, marja-liisa.pihlajamaa@kainuu.fi