Kainuun Omasote

Omasote-palveluun >

Omasoten ohjeet ja videot >

Mikä Kainuun Omasote on?

Oma­so­te on Kai­nuun hyvinvointialueen tar­joa­ma hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den pal­ve­lu­ka­na­va. Pal­ve­lun kaut­ta voit hoi­taa hy­vin­voin­tii­si ja ter­vey­tee­si liit­ty­viä asioi­ta ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta.

Omasoten käyt­tö on mak­su­ton­ta, mut­ta sen kautta annettavasta palvelusta voidaan veloittaa asiakasmaksuhinnaston mukaan. Omasoten käyttö edel­lyt­tää kir­jau­tu­mis­ta verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, mo­bii­li­var­men­teel­la tai var­men­ne­kor­til­la (vah­va tun­nis­tau­tu­mi­nen). Voit käyt­tää joi­ta­kin Oma­so­ten pal­ve­lu­ja säh­kö­pos­tio­soi­te - sa­la­sa­na­pa­ril­la. Sa­la­sa­nan voit luo­da vah­van tun­nis­tau­tu­mi­sen jäl­keen pal­ve­lun Asetukset-sivulla. La­bo­ra­to­rio­tu­los­ten kat­se­lu, vies­tin­tä ja ajan­va­raus vaa­ti­vat ai­na vah­van tun­nis­tau­tu­mi­sen.

La­bo­ra­to­rio­tulokset näkyvät Omasotessa lähes samanaikaisesti kuin ammattilaisilla. Omasoteen eivät siirry kaikki laboratoriotuloksen, vain ns. peruskokeiden tulokset. Saat herätteen tekstiviestillä tai sähköpostilla Omasoteen saapuneesta laboratoriotuloksesta, kun asetat herätteen Omasoten etusivulla. Kanta-palvelusta löydät kaikki laboratoriotulokset viimeistään kahden kuukauden sisällä tutkimuksesta. Tutkimus löytyy sen hoitokäynnin yhteydestä, jossa tutkimus on määrätty.

Ajan­va­rauk­ses­sa voit tar­kis­taa ja pe­rua las­ten­neu­vo­lan, kou­lu­ter­vey­den­huol­lon, ter­vey­sa­se­man ja ham­mas­huol­lon lää­kä­rin ai­ko­ja se­kä tar­kis­taa, va­ra­ta, siir­tää ja pe­rua neu­vo­lan ja kou­lu­ter­vey­den­huol­lon hoi­ta­jan ai­ko­ja. Löy­dät myös lin­kin la­bo­ra­to­rioa­jan­va­rauk­seen.

Vies­tit Kai­nuun hyvinvointialueen pal­ve­lui­hin kii­reet­tö­mis­sä asiois­sa. Saat vas­tauk­sen 1-3 ar­ki­päi­vän ku­lues­sa. Saat he­rät­teen teks­ti­vies­til­lä tai säh­kö­pos­til­la Oma­so­teen saa­pu­nees­ta vies­tis­tä, kun ase­tat he­rät­teen Oma­so­ten etu­si­vul­la.

Ko­ti­mittauksiin voit kir­ja­ta ko­to­na teh­ty­jä mit­taus­tu­lok­sia ku­ten pai­non, PEF-puhallusten, ve­ren­so­ke­rin ja ve­ren­pai­neen tulokset. Ko­ti­mittauksista löy­dät myös INR-mit­tauk­set, jon­ka kaut­ta hoi­ta­ja voi il­moit­taa Ma­re­van lää­ki­tyk­sen an­nos-oh­jeet ja jat­ko­suun­ni­tel­mat. Hoi­ta­va lää­kä­ri­si ja hoi­ta­ja­si nä­kee te­ke­mä­si mer­kin­nät, kun olet an­ta­nut lu­van Oma­so­ten etu­si­vun alao­sas­sa. Voit mer­ki­tä ko­ti­seu­ran­to­ja myös ke­vyel­lä kir­jau­tu­mi­sel­la va­lit­se­mal­la Oma­so­ten etu­si­vul­la sa­la­sa­na­käy­tön.

Päiväkirjoihin voit kirjata seurantaasi mm. ruokailusta, lii­kun­nas­ta ja har­joi­tuk­sis­ta. Sinua ohjaava ammattilainen voi katsoa tekemiäsi kirjauksia, kun olet an­ta­nut lu­van Oma­so­ten Asetukset-sivulla.

Lo­mak­keita ja kyselyjä on mah­dol­lis­ta täyt­tää säh­köi­ses­ti ja lä­het­tää ne Kai­nuun so­ten am­mat­ti­lai­sel­le. 

Omasoten saavutettavuusseloste >

Omasoten tekninen tuki: omasote(at)kainuu.fi
 

ajanvaraus, PEF, hoitotarvike, lomake, viesti, resepti, sähköinen