Rekisteröidyn oikeudet

Kainuun hyvinvointialue noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Eu:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä voimassaolevaa kansallista henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä


Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä

Rekisteröidyllä on oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä henkilötietojen käsittelyn alkaessa.


Oikeus tarkastaa itseä koskevat tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tiedonsaantioikeus toteutetaan henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla pyynnöllä. Pyynnöstä tulee ilmetä mitä tietoja halutaan tarkastaa ja missä laajuudessa. Tiedonsaantioikeus on maksuton kerran vuodessa. Jos tietojen saanti evätään, teille annetaan rekisterin vastuuhenkilön tai merkinnöistä vastaavan henkilön allekirjoittama epäämistodistus. Todistuksessa on mainittava syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty sekä muutoksenhakuohjeet.


Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus oikaista virheellinen tieto. Virheellinen tieto korjataan normaalin ylläpitomenettelyn yhteydessä. Havaittu virheellinen tieto oikaistaan, kun virhe on todettu.

Rekisteröidyn vaatiessa tiedon oikaisua, arvioidaan onko perusteita niiden oikaisemiseen tai ovatko tiedot hoito- tai asiakassuhteen kannalta tarpeellisia.

Vaatiessanne rekisterissä olevan tiedon oikaisua, teidän tulee tehdä kirjallinen tiedon korjaamisvaatimus. Jos korjaamisvaatimukseen ei suostuta, teille annetaan merkinnästä vastaavan henkilön allekirjoittama epäämistodistus. Todistuksessa on mainittava syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty sekä muutoksenhakuohjeet.


Oikeus tiedon poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus poistaa itseään koskeva tieto vain, jos em. tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, joita varten tiedot kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin. Tällöin on kuitenkin huomioitava em. poistamisen vaikutukset rekisteröidyn oikeuksiin. Tietojen poistamisessa on huomioitava lisäksi aina lakisääteiset määräykset tietojen säilyttämisestä. Kainuun hyvinvointialueen rekisterit ovat lakisääteisiä rekistereitä.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näin ollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta Kainuun hyvinvointialueen henkilörekistereihin.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.


Oikeuksien toteuttaminen

Tietojen oikaisu- ja tarkastuspyyntölomakkeet

Tietoja ja tietojen oikaisua voi pyytää oheisilla lomakkeilla tai sähköisesti. Sähköistä pyyntöä varten tulee ensin rekisteröityä Suomi.fi-viestit -palvelun käyttäjäksi verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla osoitteessa: https://suomi.fi/viestit.

Suomi.fi-viestit -palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen jälkeen täytetään sähköinen oikaisu- tai tarkastuspyyntölomake Kainuun keskussairaalan potilaskertomusarkiston kirjaamon käsiteltäväksi.

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista

Rekisteröidyn oikeuksista on säädetty Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja tullaan säätämään sitä täydentävässä kansallisessa lainsäädännössä. Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaisee verkkosivuillaan www.tietosuoja.fi tietoa rekisteröidyn oikeuksista ja antaa toimintaohjeita oikeuksien käyttämiseen.

 

rekisteröidyn oikeudet virheellinen tieto tietojen saaminen tietojen oikaisu oikeudet