SOSRAKE - osaamisverkosto

Hankeaika: 5/2020 - 10/2022
Kainuun osahankkeen budjetti: 101 205 €
Rahoitus: ESR 80 %
Hallinnoija: Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

SOSRAKE-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) alueella käytännön
työelämässä toimivan sosiaalialan henkilöstön osaamista, ymmärrystä ja toimintaa aikuisten parissa tehtävässä
sosiaalialan rakenteellisessa työssä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tukea toimijoita rakenteellisen työn jatkuvassa
oppimisessa ja kehittämisessä. Sosiaalialalla on yhteiskunta- ja sosiaalipoliittinen rooli: rakenteellinen työ tähtää
syrjäytymisen ja eriarvoisuuden ehkäisyyn, vähentämiseen ja poistamiseen yhteiskunnassa. Tilastojen valossa Itä-
Suomi näyttäytyy alueena, jonka aikuisväestöllä on keskimääräistä yleisemmin erilaisia vakavia vaikeuksia selviytyä
elämässään.

SOSRAKE-hankkeessa kehitetään sosiaalialan tarvitsemaa uudenlaista osaamista ja jaettuun tietoon perustuvaa monitoimijaista yhteistyötä sekä yhteisen toiminnan digitalisaatiota. Näin alalla kyetään vastaamaan väljästi asutun laajan alueen palvelukysyntään kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Hankkeessa tehtävä kehittämistyö etenee kokonaisuutena kolmen työpaketin avulla siten, että jokainen osatoteuttaja on mukana yhteisessä työssä parhaiten organisaationsa perustehtävää ja osaamisen kehittämisen tarpeita palvelevissa rooleissa.

Hankkeen työpaketit ovat:

  • Sosiaalialan rakenteellisen työn osaamisverkoston muodostaminen ja verkoston toiminnan kehittäminen,
  • Rakenteellisen työn osaamiskartoituksen suunnittelu ja toteutus sekä
  • Rakenteellisen työn osaamisen kehittäminen valmentamalla, kokeilemalla ja arvioimalla

Kainuun soten aikuissosiaalityössä toteuttava hanketyö on osa ISOn hallinnoimaa hanketta, jossa jokaisella osatoteuttajalla on oma roolinsa. ISO mahdollistaa tutkimus- ja tietoperustaisen työn sekä osallistavan valmennuksen digitaalisessa osaamisverkostossa. Kainuun soten aikuissosiaalityössä toteutetaan rakenteellisen sosiaalityön käytännön kokeiluja, samoin kuin Essotessa. Käytännön työn kokeiluihin osallistuvat johto, aikuissosiaalityön esimiehet ja sosiaalialan ammattihenkilöstö. Diak ja Xamk toimivat rakentuvan osaamisverkoston koulutuksellisina asiantuntijoina sekä rakenteellisen työn tiedon keräämisen ja välittämisen kumppanina. Tämä mahdollistaa myös koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen vahvistumisen. Esimiehiä ja sosiaalialan työntekijöitä valmennetaan tiedon keruuseen ja muodostukseen, tiedolla johtamiseen ja kerätyn tiedon pohjalta vaikuttamiseen eri yhteiskunnan tasoilla (mikro-, meso- ja makrotaso). 


Yhteystiedot:
Sosiaalityöntekijä Anne Tuikka
anne.tuikka@kainuu.fi 
puh. 044 797 0363

SOSRAKE ajankohtaista - raportit ja muut linkit

 

aikuissosiaalityö osaamisverkosto rakenteellinen sosiaalityö