Monialaisuus vahvistamaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä (OSAKSI)

Hank­keen to­teu­tu­sai­ka: 1.3.2020 – 31.12.2022
Hank­keen ra­hoi­tus: STM:n val­tio­na­vus­tus (80 %) 150 152 €
Hank­keen hal­lin­noi­ja: Kai­nuun so­te

Monialaisuus vahvistamaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä –hankkeen hyötytavoitteena Kainuussa on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta, laatua ja vaikuttavuutta sekä palvelujen yhteentoimivuutta.

STM:n hallinnonalan työkykyohjelman tavoitteena on:

  1. Lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta
  2. Luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti
  3. Kehittää ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi
  4. Tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi

Valtionavustuksella tuetaan kahta toimenpidekokonaisuutta:

  1. Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta
  2. Tuetun työllistymisen menetelmät

Kainuun osahankkeen tavoitteena on:

  1. Jatkokehittää asiakaslähtöistä, systeemistä ja tapauskohtaista työskentelymallia asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn tuen palvelutarpeisiin vastaamiseksi monialaisilla ja integroiduilla palveluilla osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskustoimintaa
  2. Asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen; työttömien osatyökykyisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn parempi tunnistaminen sekä vaikuttavamman ja paremmin kohdistuvan tuen ja palvelujen toteutuminen sekä yhtenäisemmät palvelupolut Kainuun sotessa
  3. Asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tukeminen; tuottaa parempaa ymmärrystä asiakkaiden yksilöllisistä tuen tarpeista sekä vähentää väestöllistä eriarvoisuutta
  4. Lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamista erilaisista työ- ja toimintakykyyn sekä tuetun työllistämisen menetelmiin ja malleihin liittyvistä asioista

Hankesuunnitelma
 


OSAKSI-hanke Innokylässä
 

Työ- ja toimintakyky OSAKSI-hanke