Aikuisten sosiaalityön ja toimeentulon lomakkeet

Mikäli olet huolissasi yli 18-vuotiaan henkilön arjessa pärjäämisestä, taloudellisesta toimeentulosta, asumisesta tai turvallisuudesta, voit ottaa yhteyttä aikuisten sosiaalityöhön, tee sähköinen yhteydenotto. Yhteydenoton tekeminen ei vaadi tunnistautumista. Kuvaa lomakkeella mahdollisimman tarkoin tilanne ja huolenaiheet.

HUOM! Jos kyse on henkilön ikääntymisestä aiheutuvasta toimintakyvyn heikentymisestä, ota yhteyttä ikäihmisten palveluihin sähköisellä lomakkeella.

Tulostettavat ilmoitukset alla olevista linkeistä:

 

 

huoli, hätä, ilmoitus shl, sosiaalihuoltolain ilmoitus toimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

 

Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat muut kuin 7 b §:ssä tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot sekä henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot.

Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen asiakkuutta, jatkuvaa pienituloisuutta, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita.

Tarpeenmukaista täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää pääsääntöisesti toistuvais- ja pitkäaikaisasiakkaille sekä muille pienituloisille asiakkaan toimittamaan tarveselvitykseen perustuen, mikäli hakijalla muutoin on oikeus toimeentulotukeen ja ratkaisu edesauttaa henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista vastaisuudessa.

Täydentävän toimeentulotuen menoja ovat mm. lasten suuret harrastusmenot, lastenvaunut  ja -rattaat, hautajaiskulut (hautausavustus), kodin irtaimisto ja romanivaatteet.

Toimeentulotuesta annetun lain mukaan kunta voi myöntää päättämiensä perusteiden mukaan ehkäisevää toimeentulotukea. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. (Toimeentulotuki 1 § 2 mom. ja 13 §.)

Tuen myöntämisellä pyritään saamaan muutos asiakkaan tai perheen tilanteeseen. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen tulee perustua yleensä esim. kuntoutus- tai palvelusuunnitelmaan. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen edellyttää aina yksilökohtaista harkintaa.

Ehkäisevä toimeentulotuki on tarkoitettu tuensaajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi ja muihin tuensaajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin.  

Yleensä ennen ehkäisevän toimeentulotuen myöntämistä asiakkaan oikeus perustoimeentulotukeen selvitetään. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Poikkeuksena ovat akuutit kriisit.

Hakeminen

Sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata, on mahdollista hakea täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea Kainuun hyvinvointialueelta. Tuen hakeminen edellyttää ensin perustoimeentulotuen hakemista Kelasta.

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea Kelan perustoimeentulotukihakemuksen yhteydessä, jolloin Kela voi pyynnöstä välittää hakemuksen liitteineen sähköisesti kuntaan. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea myös sähköisesti tai kirjallisesti.

Hakemuslomakkeen saa sähköisenä alla olevan linkin kautta tai kuntasi aikuisten sosiaalityöstä. Pyydettäessä lomake voidaan postittaa.

 

Toimeentulotukea hakiessasi sinun on annettava kaikki toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot. Hakemus voidaan käsitellä vasta sitten, kun kaikki tarvittavat tositteet ja selvitykset ovat liitteenä.

Toimeentulotukihakemus käsitellään seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta kuntaan. Määräaikaan ei lasketa hakemuksen saapumispäivää, viikonloppuja eikä arkipyhiä. Puutteellinen hakemus viivästyttää hakemuksen käsittelyä. Kiireellisessä tapauksessa päätös annetaan viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.

Kainuun hyvinvointialueen toimeentulotuen asiakasohjeet

toimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki "hautausavustus" "hautauskustannukset"