Innostu vanhustyöstä

Hankeaika: 3/2021 - 2/2023
Kainuun soten budjetti: 73 238 €
Rahoitus: ESR 75 %
Hankkeen hallinnoija:  Kainuun ammattiopisto (KAO)

Innostu vanhustyöstä - hankkeen tarkoituksena on lisätä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kiinnostusta vanhustyötä kohtaan ja sitä kautta saada lisää työvoimaa Kainuun alueen vanhustyön työpaikkoihin. Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen opiskelijaohjauksen malli, minkä avulla voidaan edesauttaa valmistuvien sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden hakeutumista ja sitoutumista vanhustyöhön. Opiskelijaohjauksen malli on työelämälähtöinen ja siinä huomioidaan erityisesti erilaisia tukitoimia tarvitsevat opiskelijat.

Hankkeen toimijoina ovat Kainuun ammattiopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kainuun sote sekä kumppaneina alueen yksityisiä toimijoita ikääntyneiden hoidon ja huolenpidon palveluntuottajista. Opiskelijaohjauksen mallin yhteiskehittäminen toteutetaan valituissa vanhustyön pilottiyksiköissä. Hankkeessa selvitetään, millaisilla ohjaamisen keinoilla voidaan tukea opiskelijoita ja millaisia kohdennettuja koulutuksia tarvitaan työelämässä toimiville ohjaajille. Selvitystyön tuloksena suunnitellaan koulutusta sekä pilottien sisältö ja toteuttaminen. Pilotointien tueksi työntekijöitä valmennetaan ohjaustehtävään ja koulutetaan mentorointiin. Ohjausmallia kehitetään työpaikoilla yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa hyödyntämällä työnohjausta. Lisäksi hankkeen aikana vahvistetaan opiskelijavastaavien verkostoa.

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen opiskelijaohjauksen malli vanhustyöhön. Sen avulla voidaan edesauttaa valmistuvien sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden hakeutumista ja sitoutumista vanhustyöhön. Hankkeessa tuotetaan yhteiskehittämisen ja mentoroinnin avulla työelämälähtöinen opiskelijaohjauksen malli, jossa työpaikan ohjaaja ja sosiaali- ja terveysalan opettaja työskentelevät aidoissa työympäristöissä opiskelijoiden tavoitteiden saavuttamista tukien. Opiskelijaohjauksen malli auttaa erityisesti iältään nuoria, maahanmuuttajataustaisia tai muuta tukea tarvitsevia opiskelijoita.

Osatavoitteet:

  • Ottaa käyttöön tutkittuun tietoon perustuen ne ohjauksen keinot, jotka tukevat opiskelijaa työelämässä oppimisessa ja harjoittelussa vanhustyön ympäristössä.
  • Valmentaa pilottiyksiköiden ohjaajia ja opettajia huomioimaan ohjaustyössä erityisesti nuoret, maahanmuuttajataustaiset ja tukea tarvitsevat opiskelijat ja kehittää pilottiyksiköiden työelämän ohjaajien ohjaustaitoja opiskelijaohjauksen tunnistettujen osaamisalueiden mukaisena (vuorovaikutteisen ohjaussuhteen luominen, tavoitteinen ohjaaminen, ammattiin kasvamisen tukeminen, oppimisprosessin tukeminen, oma ohjaustaito ja yhteistyötaito).
  • Luoda toimintatavat työelämäohjaajan ja opettajan yhteisohjaukseen kotihoidossa ja ikääntyneiden palveluasumisessa
  • Kokeilla mentorointimallin käyttöä opiskelijaohjauksessa esim. kokeneemman työntekijän vertaistuki/ammatillisen kasvun tuki.
  • Kehittää opiskelijamyönteistä ilmapiiriä.
  • Hyödyntää ohjausosaamisen pilotoinnin tulosten pohjalta saatua mallia muissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä sekä opetuksessa ja ohjauksessa.

Yhteystiedot:

Suunnittelija Virpi Lumpo
virpi.lumpo@kainuu.fi
Puh. 044 797 5381

vanhustyö Opiskelijaohjaus