Ikääntyneiden palveluohjaus ja neuvonta

Puhelinpalvelussa asia­ka­soh­jaa­ja neu­vo­o, oh­jaa­ ja tu­ke­e ikään­ty­nei­tä kun­ta­lai­sia asiois­sa, jot­ka as­kar­rut­ta­vat ko­to­na asu­mi­ses­sa ja ar­jes­sa sel­viy­ty­mi­ses­sä. Ikään­ty­neil­le se­kä hei­dän lä­hei­sil­le tar­jo­taan yleis­tä ikäihmisten palveluihin liit­ty­vää tie­toa, ker­ro­taan eri pal­ve­lu­vaih­toeh­dois­ta, huo­mioi­daan asiak­kaan tar­peen mu­kaan omais­ten ja lä­heis­ten an­ta­ma apu se­kä jul­ki­sen, yk­si­tyi­sen ja kol­man­nen sek­to­rin pal­ve­lut.

Toimipisteen yhteystiedot

Palveluajat

Normaalit palveluajat viikonpäivät
Maanantai: 9:00-15:00
Tiistai: 9:00-15:00
Keskiviikko: 9:00-15:00
Torstai: 9:00-15:00
Perjantai: 9:00-14:00
Lauantai: Suljettu
Sunnuntai: Suljettu

Puhelinnumerot

(puhelin, pvm/mpm) 08 61569728