Koronarokotukset

KAI­NUUN INFLUENSSA- JA KORONARO­KO­TUK­SET  2023

KO­RO­NA­RO­KO­TUK­SET

Voimakkaasti immuunipuutteisten tehosterokotukset yksilöllisen harkinnan perusteella

THL ei anna erillisiä ohjeita jatkorokotuksista. Kun hoitojakso on loppunut, hoitava erikoisalan lääkäri arvioi tehosterokotteen tarpeen. THL:n suositus mahdollistaa lisärokottamisen tarvittavissa erityistapauksissa.

Käytännön rokotustoiminnan kannalta rokotettavalla olisi hyvä olla potilasasiakirjassa hoitavan lääkärin merkintä lisätehosteannoksen tarpeesta ennen rokotuspisteelle menoa.

Koronataudin riskiryhmälistaus

Koronarokotteiden antaminen on ollut mahdollista myös henkilölle, jota ei ole mainittu THL:n riskiryhmäluokituksessa, jos lääkäri on tehnyt potilaan kohdalla yksilöllisen arvion vakavan koronataudin riskistä ja rokotuksen odotettavista hyödyistä ja haitoista.

Lääkärin arvioima muu vakavalle koronataudille altistava sairaus tai tila

Hoitavan lääkärin arvion mukaan myös jokin muu tila tai sairaus voidaan katsoa vakavalle koronataudille altistavaksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pitkäaikainen liikkumattomuus tai huono ravitsemustila, jotka heikentävät elimistön toimintakykyä.

Ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­tean­nok­sen koh­de­ryh­mien rokotukset jatkuvat kevättalvella 2023

 • kaik­ki 65 vuot­ta täyt­tä­neet
 • 18 vuot­ta täyt­tä­neet lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat
 • voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­set 12 vuot­ta täyt­tä­neet hoitavan lääkärin yksilöllisen arvion perusteella

Kevättalven 2023 te­hos­tean­nok­sen koh­de­ryh­mien osal­ta ei enää las­ke­ta, kuin­ka mon­ta ro­ko­tet­ta hen­ki­lö on aiem­min saa­nut tai kuin­ka mon­ta ker­taa hän on mah­dol­li­ses­ti sai­ras­ta­nut ko­ro­nan. Te­hos­tean­nok­sen saa, kun vii­mei­sim­mäs­tä ro­ko­tean­nok­ses­ta tai ko­ro­na­tau­din sai­ras­ta­mi­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään kol­me kuu­kaut­ta.

Lasten koronarokotukset

THL suosituksen mukaan koronarokotusta tarjotaan 6 kuukauden – 11 vuoden ikäisille riskiryhmiin kuuluville lapsille yksilöllisen arvion perusteella. Tämän ikäinen lapsi voi hyötyä rokotuksesta, jos hänellä on jokin vakavalle koronataudille mahdollisesti altistava perussairaus. Vakavalle koronataudille voivat altistaa esimerkiksi sellaiset sairaudet ja tilat, jotka heikentävät voimakkaasti keuhkojen ja sydämen toimintaa tai elimistön puolustuskykyä. 6 kuukauden – 11 vuoden ikäisten lasten koronarokotukset - THL

Suurin osa sairauksista on erittäin harvinaisia ja lapsi on tällöin erikoissairaanhoidon seurannassa. Hoitava lääkäri osaa parhaiten arvioida, kuuluuko lapsi riskiryhmään ja hyötyykö hän perussarjasta.

Lasten rokotusajanvaraus

6kk – 7 vuotiaat (ei vielä koulussa) vuotiaat neuvolasta

7 vuotiaat (koulussa olevat) - 11 vuotiaat kouluterveydenhuolto

Tietoa 6kk – 4 vuotiaan koronarokotuksista Tietoa koronarokotuksista 5–11-vuotiaan lapsen huoltajalle (thl.fi)

Tietoa 5-11 vuotiaan koronarokotuksista Tietoa koronarokotuksista 5–11-vuotiaan lapsen huoltajalle (thl.fi)

Jos alaikäinen ei kykene itse päättämään rokotuksestaan tai hän ei halua päättää asiasta, rokotukseen kysytään suostumusta huoltajalta/huoltajilta. Suostumus pitää saada kaikilta niiltä, joilla on oikeus päättää lapsen terveydenhuollosta. Huoltajan suostumus alaikäisen koronarokotukselle (thl.fi)

 

RO­KO­TUK­SET KUNNITTAIN

 

HY­RYN­SAL­MI, neuvola, Ki­viön­tie 11

Ajanvarauksella puhelimitse 044 797 0188

 

KA­JAA­NI

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen VAIN ajan­va­rauk­sel­la

Ajan­va­raus www.oma­so­te.kai­nuu.fi kaut­ta se­kä pu­he­li­mit­se

Keskusneuvola, pääterveysasema, Satamakatu 2, 044 7157166 

 

KUH­MO, neuvola (Kainuuntie 89)

Ajan­va­rauksella www.oma­so­te.kai­nuu.fi tai 08 6156 5707

 

PAL­TA­MO, neu­vo­la (Sal­me­lan­ku­ja 2B)

Ajanvarauksella www.oma­so­te.kai­nuu.fi tai 044 288 5218

 

RIS­TI­JÄR­VI, ter­vey­sa­se­ma (Sau­kon­tie 2-4)

Ajan­va­rauk­sel­la  www.oma­so­te.kai­nuu.fi  tai 044 288 5218

 

SOT­KA­MO, neuvola (Keskuskatu 11)

Ajan­va­rauksella www.oma­so­te.kai­nuu.fi  tai 08 6156 5053

 

SUO­MUS­SAL­MI, Ter­vey­sa­se­ma (Väls­kä­rin­ku­ja 2)

Ajan­va­rauk­sel­la www.oma­so­te.kai­nuu.fi tai 044 777 3098

 

Kysymyksiä ja vastauksia Koronarokotteisiin liittyen

 

Mik­si kaik­ki ei­vät saa te­hos­tean­nos­ta?

Aiem­min suo­si­tel­lut ro­ko­tean­nok­set ja sai­ras­tet­tu ko­ro­nain­fek­tio an­ta­vat yhä eri­no­mai­sen suo­jan va­ka­vaa tau­tia vas­taan al­le 65-vuo­tiail­le pe­rus­ter­veil­le.

Te­hos­tean­nok­sen koh­de­ryh­mil­lä va­ka­van tau­din ris­ki on suu­rem­pi ja suo­ja va­ka­vaa tau­ti­muo­toa vas­taan heik­ke­nee hil­jal­leen, jo­ten si­tä on syy­tä te­hos­taa. 

Tu­lee­ko syys­tal­ven te­hos­teen jäl­keen uu­sia an­nok­sia?

Syys­tal­ven 2022 te­hos­tean­nok­sen saa­neil­le ei tois­tai­sek­si suo­si­tel­la enem­pää an­nok­sia. THL tie­dot­taa myö­hem­min mah­dol­li­sis­ta uu­sis­ta suo­si­tuk­sis­ta.

 

An­nos­vä­lit

En­sim­mäi­sen ja toi­sen an­nok­sen an­nos­vä­li on 6–12 viik­koa.

Kol­mas ro­ko­tean­nos

 • Voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le, kun toi­ses­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 2 kuu­kaut­ta.
 • 60 vuot­ta täyt­tä­neil­le ja 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le kol­mas ro­ko­tean­nos voi­daan an­taa, kun toi­ses­ta ro­ko­tuk­ses­ta on ku­lu­nut 3–4 kuu­kaut­ta.
 • 18- 59 -vuo­tiail­le, jot­ka ei­vät kuu­lu ris­ki­ryh­miin an­nos voi­daan an­taa 4–6 kuu­kau­den ku­lut­tua toi­ses­ta an­nok­ses­ta.
 • 12–17-vuo­tiail­le kol­mas ro­ko­tean­nos voi­daan an­taa eri­tyi­sis­tä syis­tä 6 kuu­kau­den ku­lut­tua toi­ses­ta an­nok­ses­ta. (esim. ro­ko­tus­to­dis­tus­ta var­ten)

Nel­jäs ro­ko­tean­nos

 • 60-64 vuo­tiail­le
 • 18-59-vuo­tiail­le lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le

An­ne­taan varianttirokotteella, kun kol­man­nes­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 3 kuu­kaut­ta. Sai­ras­tet­tu ko­ro­na­tau­ti vas­taa yh­tä ro­ko­tean­nos­ta. Esi­mer­kik­si, jos on saa­nut kol­me ro­ko­tean­nos­ta ja sai­ras­ta­nut ko­ro­nan, ei tar­vit­se nyt te­hos­tean­nos­ta.

 

Las­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

THL suo­sit­te­lee ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia 

 • 6 kuukauden – 11 vuoden ikäisille riskiryhmiin kuuluville lapsille yksilöllisen arvion perusteella. Tämän ikäinen lapsi voi hyötyä rokotuksesta, jos hänellä on jokin vakavalle koronataudille mahdollisesti altistava perussairaus. Vakavalle koronataudille voivat altistaa esimerkiksi sellaiset sairaudet ja tilat, jotka heikentävät voimakkaasti keuhkojen ja sydämen toimintaa tai elimistön puolustuskykyä. 6 kuukauden – 11 vuoden ikäisten lasten koronarokotukset - THL

Suurin osa sairauksista on erittäin harvinaisia ja lapsi on tällöin erikoissairaanhoidon seurannassa. Hoitava lääkäri osaa parhaiten arvioida, kuuluuko lapsi riskiryhmään ja hyötyykö hän perussarjasta.

Tietoa 6kk – 4 vuotiaan koronarokotuksista Tietoa koronarokotuksista 5–11-vuotiaan lapsen huoltajalle (thl.fi)

Tietoa 5-11 vuotiaan koronarokotuksista Tietoa koronarokotuksista 5–11-vuotiaan lapsen huoltajalle (thl.fi)

6 kuukauden – 4 vuoden ikäisten lasten koronarokotusten perussarjaan kuuluu kolme annosta.

5–11-vuotiaiden lasten koronarokotusten perussarjaan kuuluu kaksi annosta.

Voimakkaasti immuunipuutteisten 5–11-vuotiaiden lasten perussarjaan kuuluu 3 annosta. 

 

Käy­tet­tä­vät ro­kot­teet

Kai­nuus­sa en­si­si­jai­ses­ti käy­tös­sä

 • Aikuisten pe­rus­- ja tehostero­ko­tuk­seen käytetään Comirnaty Original/Omicron BA.4–5-varianttirokotetta
 • Lapsille 5-11-vuotiaille Comirnaty 10 mikrog/annos, Comirnaty Original/Omicron BA. 4-5 5/5 mcg (5-11vuotiaille)
 • Lapsille 6kk-4 vuotiaille Comirnaty 3 mikrog/annos
 • Nu­va­xo­vid-pro­teii­ni­ro­kot­et­ta voi­daan an­taa pe­rus­ro­kot­tee­na, jos ro­ko­tet­ta­val­la on lää­ke­tie­teel­li­nen es­te ot­taa mui­ta ro­kot­tei­ta, tai ro­ko­tet­ta­va ei ha­lua ot­taa mui­ta ro­kot­tei­ta. Nuvaxovid-rokotetta ei Suomessa suositella alle 30-vuotiaille miehille ja pojille.

 

Oh­jei­ta

Ota mu­kaa­si (vii­va­koo­dil­li­nen) hen­ki­lö­to­dis­tus, ajo­kort­ti tai KE­LA-kort­ti ro­ko­tus­tie­to­jen kir­jaa­mi­sen no­peut­ta­mi­sek­si. Pu­keu­du si­ten, et­tä ol­ka­var­si on hel­pos­ti pal­jas­tet­ta­vis­sa.

Alai­käis­ten ro­ko­tu­soh­jei­ta

 • Alai­käi­nen voi päät­tää it­se ro­kot­teen ot­ta­mi­ses­ta, jos ro­kot­ta­ja ar­vioi nuo­ren ole­van riit­tä­vän kyp­sä te­ke­mään pää­tök­sen.
 • Jos nuo­ri ei ha­lua tai ei ole ky­ke­ne­vä päät­tä­mään it­se ro­ko­tuk­ses­taan, ro­kot­ta­mi­seen suos­tu­mus ky­sy­tään huol­ta­jil­ta. Huol­ta­jil­ta suos­tu­mus tar­vi­taan kir­jal­li­se­na, jon­ka voi an­taa suos­tu­mus­lo­mak­keel­la. tu­lee täyt­tää ja ot­taa se tu­los­tet­tu­na mu­kaan ro­ko­tuk­seen. Jos nuo­rel­la on useam­pi kuin yk­si huol­ta­ja, tar­vi­taan suos­tu­mus ro­kot­ta­mi­seen kai­kil­ta huol­ta­jil­ta.

Huol­ta­jan suos­tu­mus ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le (pa­pe­ri­ver­sio­na käy­tet­tä­väk­si)

Lä­he­tä huol­ta­jan suos­tu­mus –lo­ma­ke säh­köi­ses­ti täs­tä (edel­lyt­tää Oma­so­teen kir­jau­tu­mis­ta).

Eng­lish: A Guar­dians con­sent for the co­vid vac­ci­na­tion

 

Li­sä­tie­to­ja

Suo­mes­sa Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos vas­taa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten oh­jauk­ses­ta se­kä muis­ta kan­sal­li­seen ro­ko­tu­soh­jel­maan kuu­lu­vis­ta ro­ko­tuk­sis­ta. Li­sä­tie­to­ja saat THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

An­nos­vä­leis­tä ja käy­tet­tä­vis­tä ro­ko­te­val­mis­teis­ta li­sä­tie­to­ja

Ro­ko­tus­tie­to.fi -verk­ko­pal­ve­lu tar­joaa kan­sa­lai­sil­le luo­tet­ta­vaa tie­toa ro­kot­teis­ta suo­mek­si, ruot­sik­si ja eng­lan­nik­si. Si­vus­to on to­teu­tet­tu osa­na Luo­tet­ta­vaa tie­toa ro­kot­teis­ta -ke­hit­tä­misp­ro­jek­tia.

Ro­ko­tus­tie­to.fi -verk­ko­pal­ve­lu tar­joaa kan­sa­lai­sil­le luo­tet­ta­vaa tie­toa ro­kot­teis­ta suo­mek­si, ruot­sik­si ja eng­lan­nik­si. Si­vus­to on to­teu­tet­tu osa­na Luo­tet­ta­vaa tie­toa ro­kot­teis­ta -ke­hit­tä­misp­ro­jek­tia.

koronarokotus korona rokotukset kainuussa