Omaishoidon tuki, ikäihmiset

Omais­hoi­don tuel­la tar­koi­te­taan ikäihmisten, vam­mai­sen tai sai­raan hen­ki­lön hoi­don tai muun huo­len­pi­don jär­jes­tä­mis­tä ko­tio­lois­sa omai­sen tai muun hoi­det­ta­val­le lä­hei­sen hen­ki­lön avul­la. Omais­hoi­don tuel­la tar­koi­te­taan ko­ko­nai­suut­ta, jo­hon kuu­lu­vat hoi­det­ta­val­le an­net­ta­vat tar­vit­ta­vat pal­ve­lut se­kä omais­hoi­ta­jal­le an­net­ta­va hoi­to­palk­kio, va­paa ja omais­hoi­toa tu­ke­vat pal­ve­lut, jot­ka mää­ri­tel­lään hoi­to-, pal­ve­lu- ja kun­tou­tu­mis­suun­ni­tel­mas­sa.

Omais­hoi­ta­ja­na voi ol­la hoi­det­ta­van omai­nen tai muu lais­sa mää­ri­tel­ty lä­hei­nen hen­ki­lö, jon­ka hoi­det­ta­va hy­väk­syy hoi­ta­jak­seen. Hoi­ta­jak­si voi­daan ot­taa hen­ki­lö, jo­ka kun­ton­sa ja ter­vey­den­ti­lan­sa puo­les­ta ky­ke­nee kan­ta­maan ko­ko­nais­vas­tuun hoi­det­ta­vas­ta.

Omais­hoi­don tues­ta laa­di­taan Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män ja omais­hoi­ta­jan vä­lil­le toi­mek­sian­to­so­pi­mus, jon­ka liit­teek­si laa­di­taan hoi­to-, pal­ve­lu- ja kun­tou­tu­mis­suun­ni­tel­ma.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Ikäihmisten omaishoidontukea haetaan ottamalla yhteyttä asiakasohjaukseen palvelutarpeen arvioimiseksi.