Omaishoidon tuki, ikäihmiset

Omais­hoi­don tuel­la tar­koi­te­taan ikäihmisten hoi­don tai muun huo­len­pi­don jär­jes­tä­mis­tä ko­tio­lois­sa omai­sen tai muun hoi­det­ta­val­le lä­hei­sen hen­ki­lön avul­la. Omais­hoi­don tuel­la tar­koi­te­taan ko­ko­nai­suut­ta, jo­hon kuu­lu­vat hoi­det­ta­val­le an­net­ta­vat tar­vit­ta­vat pal­ve­lut se­kä omais­hoi­ta­jal­le an­net­ta­va hoi­to­palk­kio, va­paa ja omais­hoi­toa tu­ke­vat pal­ve­lut. Tuki mää­ri­tel­lään hoi­to-, pal­ve­lu- ja kun­tou­tu­mis­suun­ni­tel­mas­sa.

Omais­hoi­ta­ja­na voi ol­la hoi­det­ta­van omai­nen tai muu lais­sa mää­ri­tel­ty lä­hei­nen hen­ki­lö, jon­ka hoi­det­ta­va hy­väk­syy hoi­ta­jak­seen. Hoi­ta­jak­si voi­daan ot­taa hen­ki­lö, jo­ka kun­ton­sa ja ter­vey­den­ti­lan­sa puo­les­ta ky­ke­nee kan­ta­maan ko­ko­nais­vas­tuun hoi­det­ta­vas­ta.

Omais­hoi­don tues­ta laa­di­taan Kai­nuun hyvinvointialueen ja omais­hoi­ta­jan vä­lil­le toi­mek­sian­to­so­pi­mus, jon­ka liit­teek­si laa­di­taan hoi­to-, pal­ve­lu- ja kun­tou­tu­mis­suun­ni­tel­ma.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Ikäihmisten omaishoidon tukea voit hakea seuraavasti:

Hyrynsalmi p. 044 710 4471

Kajaani

  • Eteläinen alue p. 044 797 4910
  • Keskustan alue p. 044 710 4480
  • Laajankangas - Lehtikangas - Kylmä p. 044 797 4910
  • Pohjoinen alue p. 044 288 5237
  • Vuolijoki p. 044 797 4910

Kuhmo p. 044 797 0652

Paltamo p. 044 710 4471

Puolanka p. 040 772 7985

Ristijärvi p. 044 710 4471

Sotkamo p. 044 019 0472

Suomussalmi p. 044 721 9785