Palvelutarpeen arviointi ikääntyneille

Ikään­ty­nei­den kai­nuu­lais­ten ko­to­na asu­mis­ta tue­taan oh­jauk­sel­la ja neu­von­nal­la, jol­la vah­vis­te­taan ikään­ty­nei­den omia voi­ma­va­ro­ja, edis­te­tään toi­min­ta­ky­kyä ja hy­vin­voin­tia se­kä li­sä­tään ko­to­na asu­mi­seen liit­ty­vää pär­jää­mi­sen tun­net­ta.

Oh­jauk­sen ja neu­von­nan poh­jal­ta ar­vioi­daan tar­vit­taes­sa asiak­kaan hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä ja toi­min­ta­ky­kyä se­kä it­se­näis­tä suo­riu­tu­mis­ta laa­ja-alai­ses­ti ja ko­ko­nais­val­tai­ses­ti yh­des­sä iäk­kään hen­ki­lön ja tar­vit­taes­sa hä­nen lä­hei­sen­sä tai hä­nel­le mää­rä­tyn edun­val­vo­jan kans­sa.

Pal­ve­lu­tar­vet­ta ar­vioi­taes­sa ja sel­vi­tet­täes­sä huo­mioi­daan iäk­kään hen­ki­lön omat voi­ma­va­rat ja se, mi­ten hän sel­viy­tyy jo­ka­päi­väi­sis­tä toi­min­nois­ta it­se­näi­ses­ti ja mis­sä hän tar­vit­see ul­ko­puo­lis­ta apua. Pal­ve­lu­tar­peen mo­ni­puo­li­nen ja laa­ja-alai­nen ar­vioin­ti toi­mii asiak­kaal­le jär­jes­tet­tä­vien pal­ve­lu­jen poh­ja­na.

Pal­ve­lu­tar­ve ar­vioi­daan kii­reel­li­sis­sä ti­lan­teis­sa vä­lit­tö­mäs­ti tai vii­meis­tään seit­se­män ar­ki­päi­vän ku­lues­sa yh­tey­de­no­tos­ta.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsee soittamalla asiakasohjaukseen.