Perhehoito, ikäihmiset

Ikäih­mis­ten per­he­hoi­dol­la tar­koi­te­taan hen­ki­lön hoi­don ja huo­len­pi­don jär­jes­tä­mis­tä hä­nen ko­tin­sa ul­ko­puo­lel­la Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män hy­väk­sy­mäs­sä per­he­ko­dis­sa ja per­he­hoi­ta­jan per­hees­sä.

Ikäih­mis­ten per­he­hoi­to tar­joaa ko­di­no­mais­ta asu­mis­ta, py­sy­viä ih­mis­suh­tei­ta, per­heen jä­se­nyyt­tä, yk­si­löl­lis­tä hoi­toa ja huo­len­pi­toa se­kä tur­val­li­suut­ta.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Ikäihmisten perhehoitoon haetaan ottamalla yhteyttä asiakasohjaukseen palvelutarpeen arvioimiseksi.