Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Tu­ki­pal­ve­lu­na jär­jes­tet­ty liik­ku­mi­sen tu­ki on tar­koi­tet­tu hen­ki­löil­le, joil­la on vam­man tai sai­rau­den mu­ka­na tuo­maa lii­kun­ta­ra­joit­tei­suut­ta. Heidän jul­ki­sen jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neen käyttönsä­ on oleel­li­ses­ti vai­keu­tu­nut.

Asia­kas mak­saa tak­si­pal­ve­luis­ta oma­vas­tuuo­suu­te­na lin­ja-au­to­li­pun ver­ran. Liik­ku­mi­sen tu­kea myön­ne­tään asioin­ti­käyt­töön ja sen yh­tey­des­sä ta­pah­tu­vaan vir­kis­täy­ty­mi­seen. Tu­lot vai­kut­ta­vat tuen myön­tä­mi­seen.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Kuljetuspalvelua voitte hakea sosiaalihuoltolain mukaisella kuljetuspalveluhakemuslomakkeella.

Kuljetuspalvelumatkat voitte tilata puhelimitse kuljetusyksiköstä.