Strategiat ja suunnitelmat

Tutustu Kainuun hyvinvointialueen järjestämissuunnitelmaan

Alue­val­tuus­to hy­väk­syi Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man 24. huh­ti­kuu­ta 2023. Jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­mas­sa esi­te­tään hy­vin­voin­tia­lueen lä­hi­vuo­sien pal­ve­lust­ra­te­gia, jon­ka ta­voit­tee­na on tur­va­ta kai­nuu­lais­ten so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ja pe­las­tus­toi­men pal­ve­lut.

Väes­tön van­he­tes­sa ja pal­ve­lu­tar­peen py­syes­sä kor­kea­na ja ra­hoi­tus­mal­lin muut­tues­sa hy­vin­voin­tia­lueen toi­min­to­ja on uu­dis­tet­ta­va mer­kit­tä­väs­ti. Al­ku­vai­hees­sa kus­tan­nus­ta­soa alen­ta­via toi­mia on tun­nis­tet­tu noin kym­me­nen mil­joo­nan eu­ron edes­tä, mut­ta so­peut­ta­mis­tar­ve on mer­kit­tä­väs­ti tä­tä suu­rem­pi.

Val­tuus­to­ta­son lin­jaus­ten pai­no­pis­tei­nä ovat eri­tyi­ses­ti lä­hi­pal­ve­lui­den uu­dis­ta­mi­nen se­kä ko­tiin an­net­ta­vien ja di­gi­pal­ve­lui­den ja var­hai­sen tuen ke­hit­tä­mi­nen. Tar­kem­mis­ta toi­men­pi­teis­tä päät­tää alue­hal­li­tus toi­mia­luei­den esi­tys­ten pe­rus­teel­la.

Toi­mia­lueil­la muu­tok­set liit­ty­vät pe­rus­ter­vey­den­huol­lon osal­ta eri­tyi­ses­ti vas­taa­not­to­pal­ve­lui­hin ja ter­veys­kes­ku­so­sas­toi­hin. Ikäih­mis­ten pal­ve­luis­sa pal­ve­lu­ra­ken­net­ta ke­ven­ne­tään ja ke­hi­te­tään eri­tyi­ses­ti yh­tei­söl­lis­tä asu­mis­ta. So­siaa­li- ja per­he­pal­ve­lui­den osal­ta vah­vis­te­taan var­hai­sen tuen pal­ve­lui­ta ja uu­dis­te­taan so­siaa­li­työ­tä ja -oh­jaus­ta. Hal­lin­nos­sa ja tu­ki­pal­ve­luis­sa vä­hen­ne­tään toi­mi­ti­lo­ja se­kä te­hos­te­taan luot­ta­mus­hen­ki­lö­hal­lin­toa.

Lä­hi­pal­ve­lui­den si­säl­tö ja to­teu­tus­ta­vat muut­tu­vat ny­kyi­sen ja en­nus­te­tun väes­tö­ra­ken­teen ja pal­ve­lu­tar­peen mu­kaan. Di­gi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta vah­vis­te­taan, ja so­te-kes­kuk­set ko­koa­vat yh­teen aiem­mat ter­vey­sa­se­mien ja so­siaa­li­toi­men lä­hi- ja etä­pal­ve­lut. Ne voi­vat si­säl­tää pe­rin­tei­siä vas­taa­not­to­pal­ve­lui­ta, di­gi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta tai liik­ku­via pal­ve­lui­ta.

Hy­vin­voin­tia­lueen in­ves­toin­te­ja on voi­mak­kaas­ti ra­joi­tet­tu val­tion ra­hoi­tuk­sen myö­tä. Kai­nuus­sa ta­voit­tee­na on luo­da edel­ly­tyk­siä pi­dem­män ai­ka­vä­lin hal­lit­tuun toi­min­taan, jol­loin myös toi­mi­ti­la­ky­sy­myk­siä on tar­kas­tel­ta­va. So­te-kes­kuk­siin ke­hi­te­tään uu­den­lai­sia ti­la­mal­le­ja, mm. mo­duu­li­ra­ken­ta­mi­sel­la. Asu­mi­sen in­ves­toin­te­ja oh­ja­taan puo­les­taan kun­tien ja yk­si­tyi­sen sek­to­rin suun­taan.

Jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man ai­neis­toi­hin voi tu­tus­tua tar­kem­min al­la ole­vas­ta esit­te­lys­tä.

Kainuun hyvinvointialueen strategia

Aluevaltuusto hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen strategia 21.marraskuuta 2023. Sen laatimiseen on osallistunut runsaasti sekä henkilöstöä että asukkaita. 

Kainuun hyvinvointialueen strategia ohjaa Kainuun sote- ja pelastuspalveluita lähivuosina. Siinä korostetaan osallisuutta ja uudistumista. Strategiassa painotetaan myös kainuulaisten omatoimisen ja ennakoivan hyvinvoinnin edistämistä peruspalveluiden toimivuuden ohella. Työvoiman saatavuuden turvaaminen ja rahoitusmallin muutokset edellyttävät myös monia uudistuksia, jotta palvelut voidaan järjestää.

Strategian valintoihin perustuvat muut suunnitelmat ja tarkemmat toimeenpano-ohjelmat. Johtamisen ja organisaatiokulttuurin muutos nähdään välttämättömänä, samoin rohkea uudistuminen ja talouden tasapainottaminen. Kainuun hyvinvointialueen palvelulupaus ’huolenpitoa itsestä ja muista’ on teema, jonka varaan hyvinvointialueen toimintaa rakennetaan.

 

Strategia järjestämissuunnitelma