Lääkäriksi Kainuuseen

Oletko osaava ammattilainen, itsenäiseen työhön tottunut lääketieteen kandidaatti tai nuori lääkäri? Haluatko oppia loistavaksi kliinikoksi? Tarjoamme sinulle mukavan työyhteisön, mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä sekä yksilöllisen koulutuspolun. Kaikilla nuorilla lääkäreillä on oma ohjaava tutorlääkäri.

Olem­me Kai­nuun suu­rin työ­nan­ta­ja, jo­ten työn­te­ki­jäl­le voi­daan tar­jo­ta mie­len­kiin­toi­sia ja haas­ta­via työ­teh­tä­viä se­kä jous­ta­vat ja hy­vät työ­suh­de-edut. Käy­tös­säm­me on kym­me­niä yh­teis­käyt­töi­siä vir­ka-au­to­ja. Työs­sä jak­sa­mis­ta tue­taan hen­ki­lös­töe­duin ja osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen kan­nus­te­taan tar­joa­mal­la hy­vät kou­lu­tus­mah­dol­li­suu­det. Olem­me saa­neet pa­lau­tet­ta ren­nos­ta ja mu­ka­vas­ta työil­ma­pii­ris­tä, hy­väs­tä kol­le­giaa­li­ses­ta tues­ta ja jous­ta­vis­ta työa­jois­ta.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan toimipaikan sisäistä / meeting -koulutusta kahdesta neljään tuntia viikossa ja työyhteisön ulkopuolista koulutusta 10 työpäivää vuodessa.

Kaikille lääketieteen aloille erikoistumista kannustetaan ja tuetaan aktiivisesti. Yleislääketieteeseen erikoistuvan lääkärin "erikoistumispolku" suunnitellaan yhteistyössä terveysasemien, erikoissairaanhoidon ja lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Meillä on mahdollista työskennellä eri työyksiköissä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa, vaikka työyksikkösi vaihtuisikin on meillä mahdollista säilyttää jo kertyneet vuosilomaoikeudet. 

Heräsikö mielenkiintosi? Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää

 

lääkäri lääkäriksi kainuuseen

Mari Kinnunen

Mari Kinnunen

toimialuejohtaja
040 6107319
mari.kinnunen@kainuu.fi

Rit­va Ka­ner­vo

Rit­va Ka­ner­vo

joh­ta­jay­li­lää­kä­ri
040 688 4307
rit­va.ka­ner­vo@kai­nuu.fi

Ul­la Moi­la­nen

Ul­la Moi­la­nen

yli­lää­kä­ri, kon­ser­va­tii­vi­nen hoi­to (Si­sä­tau­dit, neu­ro­lo­gia, keuh­ko­sai­rau­det)
044 797 5154
ul­la.moi­la­nen@kai­nuu.fi

Pek­ka Lei­no­nen

Pek­ka Lei­no­nen

ylilääkäri, iho­tau­dit
044 479 6004
pek­ka.lei­no­nen@kai­nuu.fi

An­sa Kil­po­nen

An­sa Kil­po­nen

yli­lää­kä­ri, ki­rur­gia
044 797 0422
an­sa.kil­po­nen@kai­nuu.fi

Ville Hakala

Ville Hakala

yli­lää­kä­ri, kor­va-, ne­nä- ja kurk­ku­tau­dit
044 797 5310
ville.hakala@kai­nuu.fi

Rit­va Ke­ra­vuo

Rit­va Ke­ra­vuo

yli­lää­kä­ri, nais­ten­tau­dit
044 724 7062
rit­va.ke­ra­vuo@kai­nuu.fi

Liisa Kalliokoski|Kuva: SLY

Lii­sa Kal­lio­kos­ki

yli­lää­kä­ri, las­ten­tau­dit
044 562 8873
lii­sa.kal­lio­kos­ki@kai­nuu.fi

Kat­ri Mäen­pää

Kat­ri Mäen­pää

yli­lää­kä­ri, päi­vys­tys­pal­ve­lut
040 671 1060
kat­ri.maen­paa@kai­nuu.fi

Tho­mas Riess

Tho­mas Riess

ylilääkäri, anes­te­sio­lo­gia ja te­ho­hoi­to
044 797 5405
tho­mas.riess@kai­nuu.fi

Mer­vi Nie­me­lä

Mer­vi Nie­me­lä

yli­lää­kä­ri, ge­riat­ria
044 797 4670
mer­vi.nie­me­la@kai­nuu.fi

 Ju­ha Vor­na­nen

Ju­ha Vor­na­nen

ylilääkäri, ku­van­ta­mi­nen
044 797 4034
ju­ha.vor­na­nen@kai­nuu.fi

Ju­ha Luu­ki­nen

Ju­ha Luu­ki­nen

ylilääkäri, psy­kiat­ria
050 597 4738
ju­ha.luu­ki­nen@kai­nuu.fi

At­te Ve­te­läi­nen

At­te Ve­te­läi­nen

ylilääkäri, ter­veys­kes­kus­lää­kä­rin teh­tä­vät
040 636 3597
at­te.ve­te­lai­nen@kai­nuu.fi

Anni Temonen

Anni Temonen

johtava hammaslääkäri, suun ter­vey­den­huol­to
044 797 0413
anni.temonen@kainuu.fi

Satu Knuuti

Satu Knuuti

ylilääkäri, kuntoutustutkimus ja erityisterapia
044 797 4955
satu.knuuti@kai­nuu.fi

Marella Julin

Marella Julin

ylilääkäri, fysiatria- ja fysioterapiapalvelut
044 797 5246¨
marella.julin@kainuu.fi