Liikuntaneuvonta

Fy­sio­te­ra­pia­pal­ve­lut tar­joaa ra­ja­tus­ti yk­si­löl­lis­tä ja ryh­mä­muo­tois­ta fy­sio­te­ra­peut­tis­ta lii­kun­ta­neu­von­taa ja si­tä to­teut­taa kaksi fy­sio­te­ra­peut­tia Kai­nuun kun­nis­sa (ei Puo­lan­ka). Pal­ve­lu on tar­koi­tet­tu asiak­kail­le, joil­la on ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sen osaa­mis­ta vaa­ti­via ter­vey­del­li­siä haas­tei­ta esim. tu­ki- ja lii­kun­tae­li­non­gel­mia. Ylei­sim­min pal­ve­luun oh­jau­du­taan toi­sen ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sen oh­jaa­ma­na.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Ter­vey­sa­se­mil­la ta­pah­tu­vaan lii­kun­ta­neu­von­taan tul­laan mm. hoi­ta­jan, lää­kä­rin tai fy­sio­te­ra­peu­tin oh­jaa­ma­na.