Kainuun palvelusetelikokeilu – Henkilökohtainen budjetti HB

To­teu­tu­sai­ka: 1.12.2017–31.12.2018 / jatko 1.1.–31.10.2019

Hank­keen hal­lin­noi­ja: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Ra­hoi­tus: Sosiaali- ja terveysministeriö 80 %, omarahoitusosuus 20 %

Han­ke­ku­vaus

Kainuussa palvelusetelikokeilu kohdistuu henkilökohtaisen budjetin kokeilemiseen. Henkilökohtainen budjetti on työkalu, joka mahdollistaa entistä ratkaisukeskeisemmän työotteen käyttämisen asiakkaan palvelutarpeen tyydyttämisessä. Onnistuessaan asiakassuunnitelma/HB toimii sosiaalitoimen ja terveydenhuollon integraattorina. Henkilökohtainen budjetti laajentaa palvelutarjontaa sekä pienille ja uusille yrityksille mahdollistuu markkinoille tulo.

Henkilökohtainen budjetti otetaan käyttöön asiakkaille, joilla on oikeus saada sosiaali- tai terveyspalveluja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012), vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) perusteella, ja joilla on jatkuvaa ja laaja-alaista avun tai tuen, taikka hoidon ja huolenpidon tarvetta, ja jotka pystyvät joko itse tai tuettuna suunnittelemaan ja hankkimaan omat palvelunsa.

Hankesuunnitelma

Hankkeen Facebook-sivut

Hank­keen ta­voit­teet

Kokeilun tavoitteena on saada kokemuksia ja oppia sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjän mahdollisuudesta valita itse palveluntuottaja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajista. Kokeilu palvelee Kainuun soten valmistautumista tulevan valinnanvapauslain toteuttamiseen ja antaa kokemuksia muille alueille. Tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen.

Henkilökohtaisen budjetin kokeilussa tavoitteena on kokeilla palvelujen uudenlaista suunnittelun ja toteuttamisen tapaa. Asiakas ja työntekijä laativat yhdessä asiakkaan palvelutarpeen mukaisen asiakassuunnitelman, jonka perusteella asiakas valitsee palveluntuottajansa itse. Tarvittaessa asiakas saa tuen valinnan tekemiseen asiakasohjaajalta. Kainuun kokeilussa erityistä huomiota kiinnitetään syvennetyn asiakasohjauksen toteuttamiseen henkilökohtaisen budjetin käytön tukena.

Hankkeen pro­jek­tipäällikkönä toimi Pirjo Kyyrönen, suunnittelijana Tarja Pääkkönen ja sihteerinä ​​​Saija Hämäläinen.

 

kehittämishanke valinnanvapaus henkilökohtainen budjetointi

Avain kansalaisuuteen - henkilökohtainen budjetointi

Osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta sekä tukea henkilökohtaisen budjetointimallin avulla 

Hankeaika: 1.6.2016-31.5.2019 
Hankkeen hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Koko hankkeen budjetti: 1 061 877 € 
Kainuun soten budjetti: 93 336 € 
Rahoitus: ESR 80 % 

Hanke kehittää radikaalisti erilaista innovatiivista henkilökohtaiseen budjetointiin perustuvaa tuen järjestämisen toimintamallia haasteellisessa elämäntilanteessa olevien kanssa oman elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumiseksi. 

Kainuun osahankkeen tavoitteet: 

  1. Tavoitteena on muokata rakenteilla, mutta osin jo tuotantokäytössä oleva, julkiset, yritysten ja järjestöjen palvelut yhdistävä nettipalvelu Hyvinvoinnin palvelutarjotin henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) työkaluksi. 
     
  2. Tavoitteena on selvittää kuinka Hyvinvoinnin palvelutarjotin voisi toimia digitaalisena ympäristönä hb toiminnalle. Tässä hyödynnetään muiden osahankkeiden tuloksia. Yhteensopivuus koskee tällöin muiden osahankkeiden valmistelemia toimintoja, kuten asiakkaan maksukortti ja asiakkaan mahdollisuus katsoa netistä reaaliaikainen tilanne, missä määrin HB on käytetty hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuihin palveluihin. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millä tavoin Hyvinvoinnin palvelutarjotin voidaan integroida kansallisiin sähköisen asioinnin alustoihin, kuten THL:n Palveluvaaka ja kansalaisen käyttöliittymä sekä toteuttaa integrointi. 
     
  3. Tavoitteena on pilotoida käytännössä Kainuun HB:n malli Hyvinvoinnin palvelutarjottimella vammaispalvelujen ja erityistä tukea tarvitsevien lapsiperheiden palvelujen alueella. Hyvinvoinnin palvelutarjottimen toiminnallisuuksiin kuuluu palvelusetelitoiminto, jota voidaan hyödyntää HB:n toteutuksessa. Palvelutarjotin toimii sekä julkisiin palveluihin hakeutumisen välineenä että markkinapaikkana, josta vammaispalvelujen tai kuormittuneessa tilanteessa oleva lapsiperhe asiakas löytää julkisesti tuettujen palvelujen lisäksi myös asiakkaan kokonaan itse maksamat/maksuttomat yritysten ja järjestöjen palvelut. Tavoitteena on lisäksi kartoittaa mahdolliset palveluaukot (asiakkaan palvelutarve jää tyydyttämättä). 
     
  4. Pilotoinnissa selvitetään, toimiiko palvelusetelilainsäädäntöön perustuva HB:n toimintamalli Hollannin mallin mukaisesti taloudellisia säästöjä palvelujen järjestäjälle tuovana samalla, kun asiakkaiden valinnanvapaus sekä tyytyväisyys palveluihin kasvaa. 5. Tavoitteena on suunnitella Kainuun osahankkeen pilotin kokemusten pohjalta muualle levitettävissä oleva Monikäyttöpalveluseteliin perustuva henkilökohtaisen budjetoinnin malli tai sen osia. 

Kainuun osahankkeen ja Kainuun soten erityislasten omaishoidon HB-kokeilun sivut sijaitsevat osana valtakunnallisen hankkeen nettisivuja: http://henkilokohtainenbudjetointi.fi.

 

valinnanvapaus itsemäärämisoikeus henkilökohtainen budjetointi