Kainuun palvelusetelikokeilu – Henkilökohtainen budjetti HB

To­teu­tu­sai­ka: 1.12.2017–31.12.2018 / jatko 1.1.–31.10.2019

Hank­keen hal­lin­noi­ja: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Ra­hoi­tus: Sosiaali- ja terveysministeriö 80 %, omarahoitusosuus 20 %

Han­ke­ku­vaus

Kainuussa palvelusetelikokeilu kohdistuu henkilökohtaisen budjetin kokeilemiseen. Henkilökohtainen budjetti on työkalu, joka mahdollistaa entistä ratkaisukeskeisemmän työotteen käyttämisen asiakkaan palvelutarpeen tyydyttämisessä. Onnistuessaan asiakassuunnitelma/HB toimii sosiaalitoimen ja terveydenhuollon integraattorina. Henkilökohtainen budjetti laajentaa palvelutarjontaa sekä pienille ja uusille yrityksille mahdollistuu markkinoille tulo.

Henkilökohtainen budjetti otetaan käyttöön asiakkaille, joilla on oikeus saada sosiaali- tai terveyspalveluja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012), vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) perusteella, ja joilla on jatkuvaa ja laaja-alaista avun tai tuen, taikka hoidon ja huolenpidon tarvetta, ja jotka pystyvät joko itse tai tuettuna suunnittelemaan ja hankkimaan omat palvelunsa.

Hankesuunnitelma

Hankkeen Facebook-sivut

Hank­keen ta­voit­teet

Kokeilun tavoitteena on saada kokemuksia ja oppia sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjän mahdollisuudesta valita itse palveluntuottaja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajista. Kokeilu palvelee Kainuun soten valmistautumista tulevan valinnanvapauslain toteuttamiseen ja antaa kokemuksia muille alueille. Tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen.

Henkilökohtaisen budjetin kokeilussa tavoitteena on kokeilla palvelujen uudenlaista suunnittelun ja toteuttamisen tapaa. Asiakas ja työntekijä laativat yhdessä asiakkaan palvelutarpeen mukaisen asiakassuunnitelman, jonka perusteella asiakas valitsee palveluntuottajansa itse. Tarvittaessa asiakas saa tuen valinnan tekemiseen asiakasohjaajalta. Kainuun kokeilussa erityistä huomiota kiinnitetään syvennetyn asiakasohjauksen toteuttamiseen henkilökohtaisen budjetin käytön tukena.

Hankkeen pro­jek­tipäällikkönä toimi Pirjo Kyyrönen, suunnittelijana Tarja Pääkkönen ja sihteerinä ​​​Saija Hämäläinen.

 

kehittämishanke valinnanvapaus henkilökohtainen budjetointi