Kainuun Digituki -hanke

Toteutusaika: 1.11.2019-31.10.2020
Kainuun soten budjetti: 44 010 € 
VM:n rahoitus: 100 %
Hallinnoija: Kainuun liitto

Kainuun digituki on valtiovarainministeriön rahoittama ja Kainuun liiton hallinnoima hanke digituen alueelliseen koordinaatioon. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2019-31.10.2020. Digituen alueellisen koordinaation tavoitteena on taata digituen saatavuus niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Kumppaneina hankkeessa toimivat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) sekä Kajaanin kaupunki. Väestörekisterikeskus (1.1.2020 alkaen Digi- ja väestötietovirasto) toimii digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana.

Kainuun liiton tehtävänä on alueen digituen tarpeen ja tarjonnan kartoittaminen, digituen verkoston kokoaminen, digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa, digituen tunnettavuuden kehittäminen ja aktiivinen viestintä alueen digituesta sitä tarvitseville. Hankkeen tavoitteena on parantaa kansalaisten mahdollisuutta saada digitukea ja lisätä kansalaisten sähköisten palveluiden käyttämistä. Kainuun soten ja alueen kuntien tehtävä on selvittää, miten niiden asiakkaiden ohjausta sähköiseen asiointiin voitaisiin edistää ja millaista apua tarvitaan sähköisten palvelujen käyttöönotossa.

Hankkeen tarkoituksena on koota digitukea antavat tahot ja toimijat tietoa aktiivisesti vaihtavaksi verkostoksi, joka pystyy jatkossa vastaamaan eri kansalaisryhmille annettavasta digituesta aiempaa kattavammin. Tavoitteena on, että verkoston toimijat kehittävät palvelujaan hankkeen kautta saadun palautteen mukaan.  Digituen antajien (esim. järjestöjen) osaaminen ja niiden digituen antamisen resurssit ovat kysymyksiä, joihin hankkeen aikana pyritään löytämään ratkaisuja. Digituen opastuksessa ja neuvonnassa tullaan kokeilemaan uusia kanavia. Hankkeen aikana haetaan pysyvä toimintamalli ja tavat hoitaa digituen järjestämistä alueella kattavasti, kaikki käytettävissä olevat resurssit ja käyttäjäryhmät huomioiden.

Kainuun soten tavoitteet:

  1. Selvittää henkilöstön taidot ja kyvykkyys digituen antamiseen ja sähköisiin palveluihin ohjaamiseen
  2. Lisätä henkilöstön osaamista asiakkaiden ja potilaiden ohjaamiseen digitukeen

Yhteystiedot:
Suunnittelija Sanna Piirainen
puh. 040 636 3423
sanna.h.piirainen@kainuu.fi

Digituki kehittämishanke

Kainuun palvelusetelikokeilu – Henkilökohtainen budjetti HB

To­teu­tu­sai­ka: 1.12.2017–31.12.2018 / jatko 1.1.–31.10.2019

Hank­keen hal­lin­noi­ja: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Ra­hoi­tus: Sosiaali- ja terveysministeriö 80 %, omarahoitusosuus 20 %

Han­ke­ku­vaus

Kainuussa palvelusetelikokeilu kohdistuu henkilökohtaisen budjetin kokeilemiseen. Henkilökohtainen budjetti on työkalu, joka mahdollistaa entistä ratkaisukeskeisemmän työotteen käyttämisen asiakkaan palvelutarpeen tyydyttämisessä. Onnistuessaan asiakassuunnitelma/HB toimii sosiaalitoimen ja terveydenhuollon integraattorina. Henkilökohtainen budjetti laajentaa palvelutarjontaa sekä pienille ja uusille yrityksille mahdollistuu markkinoille tulo.

Henkilökohtainen budjetti otetaan käyttöön asiakkaille, joilla on oikeus saada sosiaali- tai terveyspalveluja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012), vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) perusteella, ja joilla on jatkuvaa ja laaja-alaista avun tai tuen, taikka hoidon ja huolenpidon tarvetta, ja jotka pystyvät joko itse tai tuettuna suunnittelemaan ja hankkimaan omat palvelunsa.

Hankesuunnitelma

Hankkeen Facebook-sivut

Hank­keen ta­voit­teet

Kokeilun tavoitteena on saada kokemuksia ja oppia sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjän mahdollisuudesta valita itse palveluntuottaja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajista. Kokeilu palvelee Kainuun soten valmistautumista tulevan valinnanvapauslain toteuttamiseen ja antaa kokemuksia muille alueille. Tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen.

Henkilökohtaisen budjetin kokeilussa tavoitteena on kokeilla palvelujen uudenlaista suunnittelun ja toteuttamisen tapaa. Asiakas ja työntekijä laativat yhdessä asiakkaan palvelutarpeen mukaisen asiakassuunnitelman, jonka perusteella asiakas valitsee palveluntuottajansa itse. Tarvittaessa asiakas saa tuen valinnan tekemiseen asiakasohjaajalta. Kainuun kokeilussa erityistä huomiota kiinnitetään syvennetyn asiakasohjauksen toteuttamiseen henkilökohtaisen budjetin käytön tukena.

Hankkeen pro­jek­tipäällikkönä toimi Pirjo Kyyrönen, suunnittelijana Tarja Pääkkönen ja sihteerinä ​​​Saija Hämäläinen.

 

kehittämishanke valinnanvapaus henkilökohtainen budjetointi

ISO SOS

ISO SOS - Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä

Hankeaika: 1.1.2018 - 31.12.2019
Kainuun budjetti: 129 431 €
Rahoitus: ESR 75 %
Hankkeen hallinnoija: Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO)


Kainuun osahankkeessa tuotettua materiaalia:


Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sivuilta löytyvät seuraavat raportit:

Hankkeen tavoitteet:

Hankesuunnitelma Kainuu

ISO SOS -hankkeen tarkoituksena on edistää kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä vähentää ja ennaltaehkäistä huono-osaisuutta ja syrjäytymistä. Sosiaalityön uudistaminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollisimman asiakaskeskeiseksi ja tulevaisuuden asiakastarpeisiin vaikuttavasti vastaavaksi nähdään keinona tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan systemaattista rakenteellista sosiaalityötä, joka toimii myös kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena.

Kehittämistyön tavoitteina on:
1. vahvistaa asiakkaiden elämäntilanteiden hallintaa sekä heidän rooliaan ja osallistumistaan sosiaalityössä
2. kokeilla, kehittää ja arvioida uudenlaisia sosiaalityön asiakasprosesseja ja sen sisältöjä
3. kokeilla, kehittää ja arvioida jalkautuvan sosiaalityön käytäntöjä
4. uudistaa moniammatillista/-toimijaista yhteistyötä, työnjakoa ja tehtäväkuvia sosiaalityössä
5. kokeilla, kehittää ja arvioida vaikuttavuuden mittareita asiakastyössä
6. vahvistaa systemaattisesti rakenteellista sosiaalityötä
7. selkeyttää sosiaalityön roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Hankkeen kehittämistehtävät toteutetaan kolmen työpaketin avulla:

1. Uudistuva asiakasprosessi sosiaalityössä
2. Jalkautuva sosiaalityö ja verkostot
3. Vaikuttavuutta arvioiva ja rakenteellinen sosiaalityö

Hankkeen kehittäjä-sosiaalityöntekijänä toimi Anne Tuikka. 

kehittämishanke ISO SOS

DIHYTE - Digitaalisuuden optimointi Kainuussa

Toteutusaika: 11.1.2016 - 31.12.2017
Hankkeen hallinnoija: Kainuun Etu Oy
Hankkeen kokonaisbudjetti: 398 000 €
Kainuun soten budjetti:  41 664 €

Rahoitus: EAKR 70%, yksityinen rahoitus 10%, Kainuun sote 10%, Kainuun Etu Oy 10%

Hankekuvaus

Digitalisaation optimointi Kainuussa - Hyvinvointi ja Terveys (DIHYTE) –hankkeessa edistetään Kainuun sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluita ja niiden kehittämistä sekä uusien toimintatapojen omaksumista.

Hankkeen tavoitteet

Digitaalisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittäminen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote), Kainuun Etu Oy:n, paikallisten oppilaitosten, yksityisien hoivapalveluyritysten sekä ICT- alan yritystenyhteistyönä tavoitteena kustannustehokkaammat ja innovatiiviset sekä entistä monipuolisemmat sosiaali- ja terveyspalvelut Kainuuseen.

Hankkeen päätavoite on edistää ja kehittää digitaalisia palveluita sekä sisältöä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluissa (yksityinen/julkinen). Hankkeessa edistetään myös uusien toimintatapojen hakemista ja omaksumista, millä saavutetaan tuottavuus- ja tehokkuushyötyjä sekä lisätään toimijoiden ja uusien palveluiden näkyvyyttä ja saatavuutta.

Hankkeen keskeiset sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden optimointikohteet

1. Virtuaalipalvelut

Edistetään palvelujen ja sisällön tuottamista virtuaalisesti. Ne voivat tarkoittaa eri kohderyhmille tuotettuja palveluita esim. julkiset palvelut (KELA) tai yleiset esim. jonkin kolmannen osapuolen tuottamat yleiset palvelut tai sosiaali- ja hoivapalveluiden piirissä olevat virtuaaliset etäpalvelut (esim. neuvonta, seuranta, aktivointi, muistutus ja erilaiset muut tukipalvelut).

2. Omamittaaminen

Omamittaamisella edistetään ja kehitetään kansalaisten omahoitoa, omahoitoon liittyviä palveluita ja ratkaisuja (edistetään esim. kansalaisten sähköisten terveystarkastuksien tuntemusta ja käyttöä, omamittaamiseen liittyviä laitteita sekä luodaan edellytyksiä digitaalisten terveystilien laajempaan hyödyntämiseen julkisella ja yksityisellä sektorilla).

3. Älykäs ympäristö

Älykkään ympäristön kehittäminen sisältää mm. nykyisten, käytössä olevien ohjelmistojen syvällisen hyödyntämisen, hoivatietoketjun kehittämiseen liittyen digitaalisen työkalun kehittämisen olemassa oleviin ympäristöihin (kustannussäästö), hyötypelien kehittämisen, nykyisten jo käytössä olevien palveluportaalien edelleen kehittämistä sekä uusien innovoimista sekä sensoriteknologian ja robotiikan hyödyntämistä. Selvitetään mahdollisten terveystietomassojen hyödyntämistä (BigData) sekä 3D-teknologian tuomia mahdollisuuksia alueen hoivatoimijoiden lähipalveluihin.

Yhteystiedot:

Emma Niskasaari, projektikoordinaattori
Puh. 044 797 5321
emma.niskasaari@kainuu.fi
Käyntiosoite:  Linnankatu 6, 2. krs., Kajaani
Postiosoite: PL 400, 87070 Kainuu

Sisko Tolonen, projektityöntekijä
Puh. 044 797 4050
sisko.tolonen@kainuu.fi 

Digitalisaatio kehittämishanke hyvinvointi

Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoito Kainuussa

Hankeaika: 1.6.2016–31.12.2017 
Rahoittaja: Kainuun sote

Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoito Kainuussa -hanke on Kainuun sosiaali- ja terveyskuntayhtymän omarahoitteinen hanke.  Vajaaravitsemuksella tarkoitetaan riittämätöntä tai virheellistä ravinnonsaantia, josta aiheutuu mittavia haitallisia muutoksia kehossa, kehon toiminnassa ja hoitotuloksissa. Merkittävimmässä vajaaravitsemuksen riskissä ovat ikääntyneet ja sairaalapotilaat, joihin tämä hanke keskittyy. Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoito on osa inhimillistä ja laadukasta hoitoa ja sillä vaikutetaan parhaimmillaan yksilön elämänlaatuun sekä säästetään terveydenhuollon kustannuksissa. Hyvä ravitsemus tukee yksilön terveyttä, toimintakykyä ja mahdollistaa kotona asumisen omatoimisesti pidempään.  

Pilotointikohteet ovat valittu kolmelta eri tasolta erikoissairaanhoidosta kirurginen osasto 6 KAKS:lta, perusterveydenhuollosta Sotkamon terveyskeskussairaalan vuodeosasto ja vanhuspalveluista palveluohjaus. Hanke tulee laajentumaan soten sisällä eri yksiköihin.  Päämääränä hankkeessa on, että organisaation toimijat oppivat varhain tunnistamaan vajaaravitsemusriskissä olevat asiakkaat ja hoito toteutuu asiakaslähtöisesti. Päätavoite on luoda toimintamallit aikuisten vajaaravitsemuksen tunnistamiseen ja hoitoon. Hankkeen toiminnan keskiössä on ennaltaehkäisyn näkökulma, sillä vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy on helpompaa kuin hoito. 

Hankkeen suunnittelijana toimi täysipäiväisesti laillistettu ravitsemusterapeutti, jonka työskentelyn tukena oli asiantuntijaryhmä sekä projektiryhmä. 

Lisätietoa hankkeesta:

Saara Pikkarainen, terveyden edistämisen erikoissuunnittelija
044 797 0419
saara.pikkarainen@kainuu.fi 

vajaaravitsemus ennaltaehkäisy kehittämishanke terveyden edistäminen

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluita käyttävät

Pohjois-Suomessa toteutettava Kaste ohjelman mukainen kehittämishanke. Hanketta hallinnoi Kolpeneen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, joka on tehnyt hallinnoinnista sopimuksen Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus POSKEn kanssa.  Hankkeen johdosta vastaa Kaisa Kostamo-Pääkkö. 

Kainuun toiminnallisen osakokonaisuuden toiminta-aika on 31.8.2015 - 30.9.2017.

Koko hankkeen tavoitteet: 

  1. Paljon tukea tarvitseva asiakas on keskiössä – sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kehitetään asiakaslähtöisiksi, oikeudenmukaisiksi ja vaikuttavuuteen perustuviksi  
  2. Hyödyntää tiedontuotantoa palveluiden kehittämisessä 
  3. Toiminnallinen sote-integraatio alueilla  

Kainuun toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet:

Päämääränä on lisätä  asiakkaiden osallisuutta ja oikeudenmukaisuuden toteutumista, niin että asiakas tulee kohdatuksi, kuulluksi, tuetuksi, autetuksi ja palvelluksi. 

Tavoitteena on

  • moniammatillinen, asiakkaan hoidon tarpeen arviointi – työskentelymalli pitkäaikaissairaille, moniongelmaisille asiakkaille/potilaille; mallissa oleellista on antaa aikaa ongelmiin perehtymiseen ja yhteiseen suunnitteluun. 
  • Tarpeenarvioinnista seuraa asiakkaan/potilaan terveys-, hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekeminen moniammatillisella tiimillä. Selvitetään miten voidaan liittää toimintamalliin omasote sähköinen asiointialusta esimerkiksi suunnitelman seurantaan ja asiakkaan asiointiin liittyen.
     

Kehitetään proaktiivista toimintamallia riskiryhmien tavoittamiseen,  vastaanottamiseen, ohjaukseen ja neuvontaan. Kainuun sähköisen asiointikanavan omasoten avulla kuntalaisille tarjotaan erilaisia elämäntapa- ja terveystestejä. Riskiryhmiin kuuluvat, tavoitetut kuntalaiset kutsutaan aktiivisesti terveysneuvontaan ja ohjauksen piiriin. Luodaan malli omasoten kautta tehtävälle riskiryhmien (tunnistetuille) terveysvalmennukselle ja ryhmätoiminnoille.  

Yhteystiedot:

Erja Helttunen, suunnittelija
Puh. ​​​​044 797 4828
erja.helttunen@kainuu.fi
Käyntiosoite: Kauppakatu 20, Suomussalmi
Postiosoite: PL 400, 87070 Kai­nuu

 

kehittämishanke