Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on edistää kykyä selviytyä ja osallistua arkielämässä mahdollisimman itsenäisesti itselle merkityksellisiin toimintoihin toimintakyvyn muutoksista ja rajoituksista huolimatta. Lasten toimintaterapian erityistavoitteena on tukea lapsen suoriutumista niissä toiminnoissa, joita hän omassa ikä- ja kehitysvaiheessaan harjoittelee. Toimintaterapeutti ottaa yksilöllisesti huomioon lapsen kehityksellisen tason, mielenkiinnon kohteet, vahvuudet sekä arjessa esiin nousevat haasteet. Yksilölliset tarpeet määräävät sen, missä ympäristössä terapia toteutetaan.

Lisätietoa toimintaterapiapalveluista Toimintaterapeuttiliiton sivuilta http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/etusivu/

Kainuun hyvinvointialueella työskentelee toimintaterapeutteja erikoissairaanhoidossa Kainuun keskussairaalan eri osastoilla sekä poliklinikoilla useilla erikoisaloilla ja perusterveydenhuollossa Kajaanin, Sotkamon, Suomussalmen ja Kuhmon terveysasemilla. 

Toimintaterapeutti
•    arvioi toimintakykyä, osallistumisen mahdollisuuksia sekä kuntoutuksen tarvetta 
•    etsii uusia toimintatapoja arjen pulmatilanteisiin
•    arvioi pienapuvälineiden tarvetta ja ohjaa niiden käytössä
•    arvioi erilaisten yksilöllisten tukien ja käsilastojen tarvetta (ortoosit)
•    arvioi tarvittaessa asunnon muutostyötarpeita

Toimintaterapeutti tarkastelee ihmistä kokonaisuutena lähtökohtanaan ne toimintaan liittyvät valmiudet ja taidot, joita ihminen haluaa ja tarvitsee päivittäin. Toimintaterapeutin työ vaihtelee asiakkaan tarpeiden ja toimintaympäristön mukaan.

Työhön kuuluu osana erilaisten päivittäisiä toimia helpottavien apuvälineiden kokeileminen ja niiden muokkaaminen käyttäjälleen sopiviksi.  

Toimintaterapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena. Toimintaterapeutin tehtäviin kuuluu asiakkaan läheisten ja asiakasta hoitavan henkilökunnan opastaminen ja tukeminen. Usein tehdään yhteistyössä muiden ammattiryhmien edustajien, kuten fysioterapeuttien, psykologien, sairaanhoitajien, puheterapeuttien ja lääkäreiden kanssa.

Toimintaterapiaan tullaan yleensä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä. 
Lapset tulevat toimintaterapia-arviointiin neuvolan terveydenhoitajan/lääkärin tai perheneuvolan lähetteellä. Lapsi ja hänen huoltajansa kutsutaan käynnille kirjeitse tai puhelimitse. Lasten toimintaterapiaan tulevat uudet asiakkaat täyttävät etukäteen ensikäynnille esitietokyselyn Omasotessa, katso alta tarkemmat ohjeet.  Toimintaterapiakäynnit ovat alle 18-vuotiaille maksuttomia, aikuisilta asiakkailta peritään poliklinikkamaksu.


Yhteydenotto:
Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Puhelinnumero on 044 797 4953. Takaisinsoittopalvelu on avoinna arkisin ma-to klo 7.30-16.00, pe 7.30-15.30. Teihin otetaan yhteyttä seuraavaan arkipäivään klo 16.00 mennessä. 

Pienapuvälineisiin liittyvät yhteydenotot: 

Asiakas itse tai hänen läheisensä voivat olla tarvittaessa yhteydessä toimintaterapiaan sähköisesti OmaSoten kautta tai välittämällä pyynnön takaisinsoittojärjestelmän kautta.


Käyntiosoitteet:

Terveysasemat:
Kajaani, Paltamo ja Ristijärvi
Kainuun keskussairaala, F-rakennus, Lasten ja nuorten poliklinikka, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Sotkamo
Sotkamon terveysasema, Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo

Kuhmo
Kuhmon perhekeskus, Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo

Suomussalmi ja Hyrynsalmi
Suomussalmen terveysasema, Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi

Kainuun keskussairaala:
Kainuun keskussairaala, F-rakennus, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­nik­ka
Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la, E-ra­ken­nus, ovi E2, Sot­ka­mon­tie 13, 87300 Ka­jaa­ni

Vaativan kuntoutuksen osasto 
Kainuun keskussairaala, F-rakennus, 6. krs, osasto C6, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani
 

Lisätietoa

Aivovammapotilaille tietoa ja tukea
Neuvoja, vinkkejä ja ajankohtaista tietoa lapsille, nuorille ja heidän kasvattajilleen
Tulostettavia materiaaleja perhearkeen sekä tietoa keskittymisen ja tarkkaavuuden haasteista, vinkkejä ja tukea
Nettiluentoja ja tietoa perhearjesta, vertaistukea ja asiantuntijatietoa
Tietoa kuvakommunikaatiosta esim. toiminnan ohjauksen tueksi, pelejä, materiaaleja
Maksuttomia oppimispelejä lapsille

 

Päivitetty 11.5.2021

toimintaterapia toimintaterapeutti kuntoutus terapia

Puheterapia

Kainuun alueella puheterapeutteja työskentelee perusterveydenhuollossa Kajaanissa, Sotkamossa, Kuhmossa ja Suomussalmella, erikoissairaanhoidossa keskussairaalan eri erikoisaloilla ja kehitysvammapoliklinikalla.

Puheterapian tavoitteena on mahdollistaa asiakkaalle hyvä kommunikaatio- ja toimintakyky jokapäiväisessä elämässä. Puheterapeutti ohjaa myös asiakkaiden lähipiiriä toimimaan arjen tilanteissa siten, että asiakkaan vahvuudet saadaan käyttöön ja ongelmien vaikutus toimintakykyyn on mahdollisimman pieni. 
Lisätietoa puheterapiapalveluista Puheterapeuttiliiton sivuilta.

Lasten puheterapia

Puheterapian tarkoituksena on vuorovaikutuksen tukeminen, puheen, kielen, äänen, syömisen ja nielemisen häiriöiden ennaltaehkäiseminen, tutkiminen, ohjaus, seuranta ja terapia. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia. Tarvittaessa lapsi ohjataan jatkotutkimuksiin. Puheterapia perustuu asiakkaan, perheen ja terapeutin yhteistyöhön. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä esimerkiksi neuvolan, varhaiskasvatuksen, toimintaterapeutin ja lääkärin kanssa. 

Puheterapiakuntoutuksen tavoitteet ja menetelmät valitaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kielellistä kehitystä tuetaan muun muassa erilaisten leikkien, pelien ja tehtävien avulla. Kotiharjoittelu on tärkeä osa puheterapiaa. Puheterapia on maksutonta alle 18-vuotiaille.

Perusterveydenhuollon puheterapiapalvelut on kohdennettu alle kouluikäisille lapsille. Puheterapeutille tullaan neuvolan terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä. Asiakkaat kutsutaan käynnille kirjeitse tai puhelimitse.  Palveluita järjestetään myös ostopalveluna. 

Puheterapiaan tulevat uudet asiakkaat täyttävät etukäteen ensikäynnille esitietokyselyn Omasotessa, katso alta tarkemmat ohjeet.  

Varhaiskasvatuksessa olevista lapsista hoitopaikka voi täyttää alla olevan lomakkeen ensikäyntiä varten. Perhe kertoo saamastaan puheterapia-ajasta ja päiväkodissa tulostetaan ja täytetään lomake, jonka vanhemmat tuovat mukanaan puheterapiakäynnille.


Erikoissairaanhoidon lasten palveluiden puheterapeutin arvioon ohjaudutaan pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä.  Arviointi- ja ohjauspalveluita tarjotaan alle 18-vuotiaille erikoissairaanhoidon piiriin kuuluville vauvoille, lapsille ja nuorille mm. syömisvaikeuksiin ja neurologisiin tai neuropsykiatrisiin pulmiin liittyen. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti Kainuun uudella keskussairaalalla lasten ja nuorten poliklinikalla, tarvittaessa myös kotikäynteinä tai keskussairaalan osastolla, mikäli arvioitava on sairaalajaksolla. Arviointi ja kuntoutuksen suunnittelu toteutetaan yhdessä lapsen lähipiirin kanssa sekä osana moniammatillisia työryhmiä. Asiakkaat kutsutaan polikliinisille käynnille kirjeitse tai puhelimitse ja käynnit ovat alle 18-vuotiaille maksuttomia.

Aikuisten puheterapia

Tavallisimpia puheterapiaan ohjautumisen syitä ovat aivoverenkiertohäiriöistä ja aivovammoista aiheutuneet puhehäiriöt, etenevät neurologiset sairaudet (esimerkiksi Parkinsonin tauti tai ALS), nielemisvaikeudet ja äänihäiriöt. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä. Puheterapia sisältää kielelliskognitiivisten toimintojen, puhemotoristen toimintojen, äänen käytön sekä syömis- ja nielemistoimintojen arviointia, kuntoutusta ja ohjausta. Puheterapia voi sisältää ohjausta ja neuvontaa, seurantaluonteisia käyntejä ja/tai tiiviisti toteutettua kuntoutusta asiakkaan tarpeen mukaan. 

Aikuiset ohjautuvat puheterapeutin arvioon pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä. Käynnit toteutetaan joko osastokäynteinä Kainuun keskussairaalassa sairaalajakson aikana tai puheterapeutin vastaanotolla kuntoutuspoliklinikalla. Vastaanotolle asiakkaat kutsutaan kirjeitse tai puhelimitse. Poliklinikkakäynnit ovat maksullisia. Aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden akuuttivaiheen kuntoutus toteutetaan vaativan kuntoutuksen osastolla, jossa puheterapeutti toimii osana moniammatillista kuntoutustyöryhmää.

Yhteydenotto

Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Puhelinnumero on 044 797 4953. Takaisinsoittojärjestelmä on avoin arkisin ma-pe klo 7.30–16.00, pe 7.30–15.00. Teihin otetaan yhteyttä seuraavaan arkipäivään klo 16.00 mennessä. 

Käyntiosoitteet

Lapset

Kajaani, Paltamo ja Ristijärvi 

Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuollon palvelut
Kainuun keskussairaala, F-rakennus, Lasten ja nuorten poliklinikka, 3. krs, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Sotkamo
Sotkamon terveysasema, Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo

Kuhmo
Kuhmon perhekeskus, Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo

Suomussalmi ja Hyrynsalmi
Suomussalmen terveysasema, Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi


Aikuiset

Kuntoutuspoliklinikka

Kainuun keskussairaala, F-rakennus, 3. krs, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Vaativan kuntoutuksen osasto
Kainuun keskussairaala, F-rakennus, osasto C6, 6. krs, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Kehitysvammapoliklinikka
Kainuun keskussairaala, E-rakennus, ovi E2, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

https://sote.kainuu.fi/kehitysvammapoliklinikka


Lisätietoa 

Hyviä nettisivuja ja materiaalia lapsille: 


Tietoa normaalin kielen kehityksen tukemisesta: 

Vuorotellen-opas 
Papunet.fi 
https://papunet.net/tietoa/vuorovaikutus-ja-kommunikointi
MLL.fi
https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/vanhemmuus-ja-kasvatus/lapsen-ja-vanhemman-varhainen-vuorovaikutus/

Tietoa ja materiaalia loruttelusta ja lukemisesta (lue mulle)
Tietoa lastenkirjojen lukemisesta

Tietoa vuorovaikutuksesta ja älylaitteiden käytöstä – MLL.fi 

Tietoa kaksikielisyydestä
www.hyvakysymys.fi
Tietoa kehityksellisestä kielihäiriöstä  
www.aivoliitto.fi
Tietoa puheen ja kielen kehityksen poikkeavuuksista 
Tietoa änkytyksestä
www.ankytys.fi
Tietoa valikoivasta puhumattomuudesta
https://www.valikoivapuhumattomuus.info/   
puheeksi.fi
Tietoa puhevammaisuudesta ja selkokielestä
Papunet.fi 

Papunetin kuvatyökalu
Papunet.fi

Maksuttomia oppimispelejä lapsille
Oppijailo.fi

Muiden kaupunkien puheterapiasivuja:
Oysin foniatrian kokoamia linkkejä  
Jyväskylä
Espoo
Siunsote
Vantaa  (lasten puheterapian sivut) katso myös  Facebook-sivut


Hyviä nettisivuja aikuisasiakkaille: 

Puheen ja kielen häiriöitä

Aivoliitto- Afasia ja dysartria

Terveyskylä - Afasia

Terveyskylä - Dysartria

Aivoliitto - Pelejä ja harjoituksia kotiin

Vammaisten tulkkauspalvelu

Selkokielisiä uutisia

Nielemisvaikeudet

Aivoliitto - Dysfagia 

Terveyskylä - Nielemisvaikeus eli dysfagia 

Dysfagian kuntoutustutkimus ry- mikä on dysfagia?

Äänihäiriöt

HUS:n Foniatrian poliklinikan videomateriaalia ja harjoituksia äänihäiriöpotilaille

https://www.voicemassage.fi/

 

päivitetty 22.4.2022

puheterapia puheterapeutti kuntoutus terapia