Sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus

Määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen sopeutumisvalmennus on tarkoitettu vammaisen henkilön ja hänen läheistensä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi silloin, kun sopeutumisvalmennusta ei toteuteta muun lainsäädännön kautta. Määrärahasidonnaista sopeutumisvalmennusta voidaan myöntää VPL:m 8 §:n ja asetuksen 15 §:n perusteella.

Sopeutumisvalmennukseen kuuluvat neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti ja tarvittaessa se voi olla toistuvaa. Sopeutumisvalmennuksena myönnettävän kommunikaatio-opetuskeinoja ovat viittomakielen, viitotun puheen ja tukiviittomien opetus sekä ACC-ohjaus. ACC-ohjaus on puhetta tukevan tai korvaavan kommunikaatiomenetelmän käytön ohjausta sekä henkilölle että hänen lähipiirilleen.

Kommunikaatio-opetusta voi hakea puheterapeutin suosituksesta  vammaispalveluhakemuslomakkeella ja päätökset tekee kehitysvammapoliklinikan sosiaalityöntekijä. Kommunikaatio-opetus järjestetään Kainuun hyvinvointialueen omana palveluna.

Määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen kuntoutusohjaus on vammaisen henkilön sosiaalisen toimintakyvyn sekä kuntoutusedellytysten tukemista ja parantamista. Kuntoutusohjaukseen kuuluu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä ohjaaminen sekä vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksien lisäämiseen liittyvistä erityistarpeista tiedottaminen.

Kuntoutusohjaukseen kuuluu asiakkaan aktivoiminen omatoimiseen yleisten palvelujen käyttöön, kuntoutusprosessin seuraaminen ja asiakkaan tarpeista tiedottaminen eri palvelujärjestelmille. Kuntoutusohjausta Kainuun hyvinvointialueella järjestetään KASS:n kautta. Kuntoutusohjausta järjestävät myös Kainuun hyvinvointialueen kuntoutusyksikkö, lasten-, neurologian-, sisä-, reuma-, korva- ja syöpätautien poliklinikat. Vammaispalvelut järjestää kuntoutusohjausta silloin, kun se ei toteudu muun lain tai toiminnan kautta.

Tiedustelut kehitysvammapoliklinikan sosiaalityöntekijä puh 044 797 4964.

Fin­lex: La­ki vam­mai­suu­den pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta ja tu­ki­toi­mis­ta
Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus 11.12.2023 § 263: So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den myön­tä­mi­sen pe­rus­teet 1.1.2024 al­kaen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la

 

Vammaispalvelut sopeutumisvalmennus kuntoutusohjaus

Ylimääräiset vaatekustannukset, erityisravinto ja muut palvelut

Määrärahasidonnaista korvausta ylimääräisiin vaatekustannuksiin voidaan myöntää yksilöllisen harkinnan perusteella, kun vamman vuoksi vaatteiden kuluminen on tavanomaista suurempaa tai kun asiakas ei voi käyttää  valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita.

Määrärahasidonnaista korvausta ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin voidaan myöntää kustannusten ollessa huomattavia ja käytön ollessa pitkäaikaista ja säännöllistä. Näissä asioissa huomioidaan ensin muun sosiaaliturvan ensisijaiset etuudet, kuten KELA:n korvaus erityisravinnosta.

Taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kustannukset ovat syntyneet. Korvausta kustannuksista voi hakea vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta.

Fin­lex: La­ki vam­mai­suu­den pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta ja tu­ki­toi­mis­ta
Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus 11.12.2023 § 263: So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den myön­tä­mi­sen pe­rus­teet 1.1.2024 al­kaen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la


 

Vammaispalvelut Ylimääräiset vaatekustannukset Erityisravintokustannukset Muut palvelut

Päivittäisen toiminnan välineet, koneet ja laitteet

Määrärahasidonnaisiin ja yksilöllisesti harkittuihin taloudellisiin tukitoimiin ja palveluihin voidaan myöntää avustusta erityistä syistä, mikäli niiden avulla edistetään henkilön omatoimista suoriutumista tai vähennetään huomattavasti muiden palvelujen tarvetta. Korvausta voidaan myöntää niihin laitteisiin, joita henkilö tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi liikkumisessa, viestinnässä tai jokapäiväisessä suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Koneiden ja laitteiden hankintakustannuksista korvataan pääsääntöisesti puolet (50 %). Laitteita, välineitä ja koneita voidaan myös myöntää käyttöön toistaiseksi tai määräajaksi, jolloin huolto- ja korjauskustannuksista vastaa  Kainuun sote ja käyttökustannuksista vastaa asiakas.

Taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun kustannukset ovat syntyneet. Kuntayhtymä voi kohdentaa määrärahoja silloin, kun kysymys on määrärahasidonnaisesta tukitoimesta tai palvelusta. Korvausta voi hakea vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta.

Fin­lex: La­ki vam­mai­suu­den pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta ja tu­ki­toi­mis­ta
Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus 11.12.2023 § 263: So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den myön­tä­mi­sen pe­rus­teet 1.1.2024 al­kaen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la

 

Vammaispalvelut päivittäisen toiminnan välineet koneet ja laitteet

Päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään kaikkein vaikeimmin vammaiselle työikäiselle henkilöille, jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin ja henkilöllä on erittäin vaikea toimintarajoite. Päivätoiminnan on tuettava itsenäisessä elämässä selviytymistä ja sen avulla on edistettävä sosiaalista vuorovaikutusta. Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta on järjestettävä muualla kuin omassa asunnossa, mutta sitä voidaan järjestää esimerkiksi palveluasumisyksikön erillisissä tiloissa. Päivätoiminnan määrään voivat vaikuttaa sekä asiakkaasta että toiminnan järjestäjästä aiheutuvat syyt, laissa ei ole säädetty päivätoiminnalle tuntimääriä.

Päivätoimintaan osallistuvalle ei makseta korvausta toimintaan osallistumisesta. Päivätoiminta on maksuton lukuun ottamatta kuljetusta, aterioita tai muita päivätoiminnan järjestäjän tarjoamia maksullisia palveluja.

Päivätoimintaa voi hakea kunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta.

Fin­lex: La­ki vam­mai­suu­den pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta ja tu­ki­toi­mis­ta
Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus 11.12.2023 § 263: So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den myön­tä­mi­sen pe­rus­teet 1.1.2024 al­kaen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la

 

Vammaispalvelut Päivätoiminta

Palveluasuminen


Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluontoisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti ja joka ei ole jatkuvan laitoshoidon tarpeessa. Vaikeavammaisen palveluasuminen voi toteutua palvelutaloissa, pienemmissä palvelukodeissa tai kotiin annettavin palveluin ja tukitoimin.

Palveluasuminen on vaikeavammaiselle maksutonta. Asiakas maksaa itse vuokran sekä aterioiden, siivouksen, vaatehuollon ja henkilökohtaisen hygienian tarvikekustannukset. Asumispalvelumaksusta vastaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Kotona palveluasuminen toteutetaan yleensä erilaisten palvelujen yhdistelminä esim.  kotihoidon, tukipalveluin (esim. ateriapalvelu), omaishoidon tuen, turvapalvelun ja henkilökohtaisen avustajan sekä asunnon muutostöiden turvin. Asumispalveluista voidaan asiakkaalta periä maksu, mikäli asiakas (vaikeavammainen) saa ko. palveluista korvauksen jonkun muun lain nojalla esim. tapaturmalaki, liikennevakuutuslaki, sotilasvammalaki.

Palveluasumisen päätöstä varten vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja selvittää asiakkaan tilanteen. Palveluasumista voi hakea kunnan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta.

Fin­lex: La­ki vam­mai­suu­den pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta ja tu­ki­toi­mis­ta
Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus 11.12.2023 § 263: So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den myön­tä­mi­sen pe­rus­teet 1.1.2024 al­kaen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la

 

Vammaispalvelut Palveluasuminen

Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vammaispalvelulain 9 § 2 momentin mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle  asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee näitä  toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta kustannusten korvaamiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein.

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijään tai -ohjaajaan tulee ottaa yhteys jo muutostöitä suunniteltaessa, jotta voidaan arvioida vamman kannalta välttämättömät muutostyöt ja siten niiden kohtuulliset kustannukset. Vammaispalvelulain mukaan uudisrakentamisessa korvataan vamman/sairauden aiheuttamat lisäkustannukset, esimerkiksi apuvälineen säilytys- tai huoltotilat tai ns. pakettitaloon tehtävät vamman vaatimat muutostyöt mm. seinien siirrosta tai leveämpien ovien laittamisesta aiheutuneet lisäkustannukset.

Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet (esim. nostolaitteet, hälytyslaitteet, ulko-oven sähköinen avausjärjestelmä). Päätöksenteossa kiinnitetään huomioita välineen tai laitteen tosiasialliseen tarpeeseen, asumisen vakinaisuuteen ja siihen, voidaanko välineellä tai laitteella edesauttaa henkilön selviytymistä tavanomaisissa elämäntoiminnoissa. Lisäksi huomioidaan kustannusten kohtuullisuus.

Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiltä ja -ohjaajilta. Viranhaltijat antavat tarvittaessa myös lisätietoja.

Mikäli asiakas ei ole oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin asunnon muutostöihin, asiakas voi hakea Valtion korjausavustusta asuintalon tai asunnon remonttiin sosiaalisin perustein. Valtion korjausavustuksen hakuaika on vuosittain maalis-huhtikuulla. Hakemuslomakkeen ja -ohjeita saa kotikunnan teknisestä toimistosta.

Fin­lex: La­ki vam­mai­suu­den pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta ja tu­ki­toi­mis­ta
Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus 11.12.2023 § 263: So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den myön­tä­mi­sen pe­rus­teet 1.1.2024 al­kaen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la

 

Vammaispalvelut Asunnon muutostyöt

Henkilökohtainen apu

 

Henkilökohtainen apu on välttämätöntä apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan selviä.

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella, kuten päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena henkilönä pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän sairauden tai vamman vuoksi välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista, eikä avun tarve ole pääasiassa ikääntymiseen liittyviä sairauksia tai toimintarajoitteita. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää vammaispalvelulain mukaan, että vammaisella henkilöllä on voimavaroja ja kykyä määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Kyseessä on henkilön itsemääräämisoikeus ja sen toteutuminen.

Kainuun hyvinvointialueella henkilökohtainen apu järjestetään pääsääntöisesti korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Henkilökohtaista apua järjestetään myös Kainuun hyvinvointialueen henkilökohtaisella avustajalla tai palvelusetelillä. Kai­nuun hyvinvointialueen vam­mais­pal­ve­lu­iden hy­väk­sy­tyt henkilökohtaisen avun pal­ve­lu­se­te­liy­rit­tä­jät löy­tyvät internetosoitteesta https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat.

Henkilökohtaista apua haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta.

Fin­lex: La­ki vam­mai­suu­den pe­rus­teel­la jär­jes­tet­tä­vis­tä pal­ve­luis­ta ja tu­ki­toi­mis­ta
Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus 11.12.2023 § 263: So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den myön­tä­mi­sen pe­rus­teet 1.1.2024 al­kaen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la

 

Henkilökohtaisen avun neuvonta

Tarvittaessa vaikeavammaista henkilöä ohjataan ja autetaan henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa. Ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisen avun työnantajalle antaa vammaispalveluiden palvelusihteeri, puh 044 797 4268. Henkilökohtaisen avun neuvonnan takaisinsoittopalvelun ajat ovat ma-to 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-14.00. Järjestelmä ilmoittaa ohjeet soittopyynnön jättämistä varten. Palvelusihteeri ottaa yhteyttä mahdollisimman pian tai viimeistään seuraavan työpäivän aikana. Soittopyynnön jättänyttä henkilöä tavoitellaan kolme (3) kertaa.

Palvelusihteerin asiakaspalvelunumerossa ei ole tekstiviestipalvelua. Voit lähettää viestin henkilökohtaisen avun neuvontaan Omasote -asiointipalvelussa. Lähetä viesti henkilökohtaisen avun neuvontaan. Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Viesteihin vastataan kolmen (3) arkipäivän kuluessa.
 

Henkilökohtaisen avun ohje ja verkkokurssi työnantajalle: 
 


Varma tarjoaa henkilökohtaisen avun työnantajalle maksuttoman verkkokurssin työnantajana toimimisen tueksi.
Verkkokurssille pääset klikkaamalla linkkiä.

Henkilökohtaisen avustajan tunti-ilmoituksen voi työnantaja toimittaa sähköisesti Omasote -asiointipalvelussa. Lähetä sähköinen tunti-ilmoitus.

Sähköisen tunti-ilmoituksen lähettäminen Omasote -asiointipalvelussa on helppoa ja etenee käsiteltäväksi sijaispalkanmaksuun nopeasti. Ohjeita sähköisen tunti-ilmoituksen lähettämisestä omasote -asiointipalvelussa saa vammaispalveluista palvelusihteeriltä. Alla pikaohje:

Vammaispalvelut Henkilökohtainen apu

Kuljetus- ja saattajapalvelut

Kuljetuspalveluihin niihin liittyvine saattajapalveluineen kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnalliseen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat ja lähikuntiin ulottuvat kuljetukset.

Kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkovälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Vaikeavammaisen määrittely tapahtuu aina yksilöllisesti. Hakemuksen liitteenä asiakkaan tulee toimittaa lääkärinlausunto. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua myönnettäessä lähtökohtana on asiakkaan tukeminen itsenäisessä selviytymisessä. Kuljetustarpeen arviointi perustuu asiakkaan elämäntilanteen, elinympäristön ja hänen vammastaan tai sairaudestaan aiheuttavan toimintarajoitteen kartoittamiseen.

Kuljetuspalvelua haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä tai -ohjaajalta
Kuljetuspalvelumatkat tilataan puhelimitse kuljetusyksiköstä, puh. 08 6156 2018.

Finlex: Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus 11.12.2023 § 263 So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den myön­tä­mi­sen pe­rus­teet 1.1.2024 al­kaen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la

 

Vammaispalvelut Kuljetus- ja saattajapalvelut