Asiakas- ja potilastietojen tarkistaminen ja tilaaminen

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat mm. nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista. Kukin toimintayksikkö vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Kainuun hyvinvointialue toimii rekisterinpitäjänä sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa toiminta-alueellaan.

Kainuun hyvinvointialue on rekisterinpitäjänä velvollinen oma-aloitteisesti korjaamaan, poistamaan, täydentämään tai oikaisemaan asiakirjoissaan havaitsemansa virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Asiakkaalla/potilaalla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen asiakirjoihin tallennetun tiedon korjaamista, poistamista tai täydentämistä. Huoltaja voi esittää korjausvaatimuksen alaikäisen puolesta.

Omien asiakirjojen tilaaminen

Jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevasta viranomaisen asiakirjaan tallennetuista tiedoista. Lisäksi alaikäisen huoltajalla on oikeus saada lapsensa tiedot, ellei jo varttuneempi lapsi ole niiden luovutusta kieltänyt. Kannattaa ensisijaisesti katsoa omat potilastietonsa valtakunnallisesta potilastiedon arkistosta. Kainuun sotessa, nykyisin Kainuun hyvinvointialue ,on 4.11.2014 alkaen tallennettu Kanta-arkistoon. Tietoa voi pyytää myös hoidon tai vastaanottokäynnin yhteydessä, tai tilata potilaskertomuskopioiden tilaus lomakkeella.

Vainajan tietojen luovuttaminen

Potilaslain 13 § 3 monentin 5 kohdan mukaan kuolleen henkilön elinaikaisia potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä laajuudessa kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Pyynnössä on aina mainittava käyttötarkoitus. Tietoja voi tilata pyyntö vainajan tietojen luovuttamisesta lomakkeella.