Fysioterapian palvelut

Fy­sio­te­ra­peu­tit aut­ta­vat ja oh­jaa­vat si­nua fyy­si­sen toi­min­ta­ky­vyn ja liik­ku­mi­sen haas­teis­sa. Voit saa­da fy­sio­te­ra­peu­tin oh­jaus­ta esi­mer­kik­si tu­ki- ja lii­kun­tae­li­mis­tön ki­pu­jen se­kä fyy­si­sen toi­min­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mi­sen vuok­si. Fy­sio­te­ra­pian kei­no­ja ovat ter­veyt­tä ja toi­min­ta­ky­kyä edis­tä­vä oh­jaus ja neu­von­ta, eri­lai­set te­ra­pia­me­ne­tel­mät ja apu­vä­li­neet. Fy­sio­te­ra­pias­sa ko­ros­te­taan si­nun omaa ak­tii­vi­suut­ta­si ter­vey­te­si suh­teen.

Fy­sio­te­ra­pia­pal­ve­lui­ta tar­jo­taan kai­kil­le ikä­ryh­mil­le yk­si­löl­li­sen tar­peen mu­kai­ses­ti. Kun­tien ter­vey­sa­se­mil­la fy­sio­te­ra­piaan pää­see su­ju­vas­ti vas­taa­no­ton hoi­ta­jan tai lää­kä­rin te­ke­män pal­ve­lu­tar­peen ar­vion pe­rus­teel­la. Si­nul­la on myös mah­dol­li­suus pääs­tä fy­sio­te­ra­piaan oh­jaus- ja neu­von­ta­käyn­nil­le ot­ta­mal­la yh­teyt­tä oman ter­vey­sa­se­ma­si fy­sio­te­ra­piaan.

Fy­sio­te­ra­pias­sa tar­jo­taan ra­ja­tus­ti yk­si­löl­lis­tä ja ryh­mä­muo­tois­ta fy­sio­te­ra­peut­tis­ta lii­kun­ta­neu­von­taa se­kä asiak­kai­den oma­toi­mis­ta har­joit­te­lua tu­ke­vaa neu­von­taa

Toimintaohjeet

Toimi näin

Ota yhteyttä oman paikkakuntasi terveysasemaan.