Kehitysvammaisten tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

Ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kal­la teh­dään tut­ki­muk­sia se­kä oh­ja­taan ja neu­vo­taan kai­kis­sa ke­hi­tys­vam­mai­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kan asiak­kaak­si tul­laan ta­va­no­mai­ses­ti kes­kus­sai­raa­lan siir­to­na ke­hi­tys­vam­ma­diag­noo­sin pe­rus­teel­la. Poliklinikalla työskentelee mo­niam­ma­til­li­nen työ­ryh­mä, johon kuuluu ylilääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, kommunikaatio-ohjaaja ja osastonsihteeri.

Ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kan työ­ryh­mä suun­nit­te­lee yh­des­sä ke­hi­tys­vam­mai­sen hen­ki­lön ja hä­nen per­heen­sä kans­sa hoi­toon, var­hais­kun­tou­tuk­seen, ope­tuk­seen, työl­lis­tä­mi­seen ja asu­mi­seen liit­ty­viä pal­ve­lu­ja po­lik­li­nik­ka­käyn­nin yh­tey­des­sä. Po­lik­li­nik­ka­käyn­nit to­teu­te­taan päi­vä­käyn­tei­nä. Käyn­nin pe­rus­teel­la laa­di­taan kun­tou­tus­suun­ni­tel­ma.

Kun­tou­tus­suun­ni­tel­ma si­säl­tää suo­si­tuk­set asiak­kaan tar­vit­se­mis­ta pal­ve­luis­ta, ku­ten ope­tuk­ses­ta, päi­vä­toi­min­nois­ta, asu­mi­ses­ta ja kun­tou­tuk­ses­ta (esim. pu­he-, fy­sio-, rat­sas­tus-, mu­siik­ki-, toi­min­ta­te­ra­pias­ta). Kun­tou­tus­suun­ni­tel­maa voi­daan myös käyt­tää mui­ta pal­ve­lu­ja ja etuuk­sia haet­taes­sa.

Ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kan työ­ryh­män jä­se­net te­ke­vät ko­ti-, päi­vä­ko­ti-, kou­lu- ym. käyn­te­jä oh­ja­ten per­hei­tä ja lä­hi­työn­te­ki­jöi­tä. Li­säk­si työ­ryh­mä toi­mii yh­teis­työs­sä mm. ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lu­jen so­siaa­lioh­jaa­jien ja -työn­te­ki­jöi­den, ke­hi­tys­vam­mayk­si­köi­den hen­ki­lö­kun­nan ja mui­den si­dos­ryh­mien kans­sa. Työ­ryh­mä jär­jes­tää myös ky­syn­nän mu­kaan kou­lu­tus­ta ja kon­sul­taa­tio­ta ke­hi­tys­vam­mais­ten hen­ki­löi­den kans­sa työs­ken­te­le­vil­le.

Kehitysvammaosas­to tar­joaa kun­tou­tus- ja tut­ki­mus­jak­so­ja kai­nuu­lai­sil­le ke­hi­tys­vam­mai­sil­le. Osas­tol­la on kuu­si po­ti­las­paik­kaa, jois­ta kol­me on va­rat­tu lap­sil­le ja nuo­ril­le se­kä kol­me ai­kui­sil­le. Osas­tol­la työs­ken­te­lee pal­ve­lue­sihenkilö, kol­me sai­raan­hoi­ta­jaa se­kä 11 lä­hi­hoi­ta­jan kou­lu­tuk­sen saa­nut­ta oh­jaa­jaa.

Ylei­sim­piä hoi­toon oh­jau­tu­mi­sen syi­tä ovat käyt­täy­ty­mi­sen häi­riöt se­kä muut psyyk­ki­set vai­keu­det. Lää­ke­hoi­to, eri­lai­set toi­min­nal­li­set me­ne­tel­mät se­kä kom­mu­ni­kaa­tion ke­hit­tä­mi­nen ovat oleel­li­nen osa osas­to­hoi­toa.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kal­le ha­keu­du­taan ot­ta­mal­la yh­teyt­tä ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kan so­siaa­li­työn­te­ki­jään. Yh­teyt­tä voi ot­taa myös suo­raan mui­hin ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kan työ­ryh­män jä­se­niin. Ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kan pal­ve­lu­ja an­ne­taan ke­hi­tys­vam­mai­sil­le hen­ki­löil­le, hei­dän per­heil­leen ja muil­le yh­teis­työ­ta­hoil­le. Pal­ve­lut ovat käyt­tä­jil­le mak­sut­to­mia.

Osas­to­hoi­don tar­peen ar­vioi ai­na ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kan yli­lää­kä­ri. Suun­nit­te­lem­me ja to­tu­tam­me tut­ki­mus-/kun­tou­tus­jak­soa yh­des­sä asiak­kaan ja hä­nen lä­heis­ten­sä kans­sa yh­teis­työs­sä ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kan mo­niam­ma­til­li­sen työ­ryh­män kans­sa. Osas­to­jak­son ai­ka­na pi­de­tään sään­nöl­li­ses­ti hoi­to­neu­vot­te­lu­ja ja suun­ni­tel­laan po­ti­laan hoi­toa ja kun­tou­tus­ta yh­des­sä lä­heis­ten ja/tai asu­mi­syk­si­kön hen­ki­lös­tön kans­sa. Hoi­to­jak­son pi­tuus ar­vioi­daan yk­si­löl­li­ses­ti, mut­ta yleen­sä jak­so kes­tää kah­des­ta vii­kos­ta kuu­kau­teen.