Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisalapalvelut

Kor­va -, ne­nä - ja kurk­ku­tau­tien po­lik­li­nik­ka on eri­kois­sai­raan­hoi­don ajan­va­raus­po­lik­li­nik­ka, jo­ka on avoin­na maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 7.30–15.30 ja per­jan­tai­sin klo 7.30–14.30. Mui­na ai­koi­na kii­reel­lis­tä hoi­toa vaa­ti­vat po­ti­laat hoi­de­taan sai­raa­lan päi­vys­tys­po­lik­li­ni­kal­la.

Kor­va-, ne­nä- ja kurk­ku­tau­tien po­lik­li­nik­ka se­kä kuu­loa­se­ma si­jait­se­vat sai­raa­lan kolmannessa ker­rok­ses­sa.. Li­säk­si po­ti­lai­ta hoi­de­taan lasten ja nuorten osastolla, osas­tol­la B se­kä leik­kau­so­sas­tol­la. Tar­vit­taes­sa ai­kuis­ten ja las­ten kuu­lon kun­tou­tu­soh­jaa­jat te­ke­vät myös ko­ti- ja työ­paik­ka­käyn­te­jä.

Po­lik­li­ni­kal­la hoi­de­taan kai­ke­ni­käi­siä kor­va-, ne­nä- ja kurk­ku­tau­te­ja sai­ras­ta­via po­ti­lai­ta. Po­ti­laat tut­ki­taan ja heil­le laa­di­taan suun­ni­tel­ma oi­reen, vai­van tai sai­rau­den hoi­ta­mi­sek­si ja kun­tout­ta­mi­sek­si yh­teis­työs­sä eri toi­min­tayk­si­köi­den kans­sa.

Ta­voit­tee­na on mah­dol­li­sim­man kor­kea­ta­soi­nen ja laa­du­kas hoi­to.

Voit lä­het­tää Oma­so­te vies­tin kor­va-, ne­nä- ja kurk­ku­tau­tien po­lik­li­ni­kal­le. Vies­ti lä­he­te­tään Oma­so­te-pal­ve­lus­sa, lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Palvelua antaa ajanvarauspoliklinikkana toimiva korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka. Kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan keskussairaalan päivystyspoliklinikalla muina kuin poliklinikan ajanvarausaikoina.