Kuntoutusohjaus

Kun­tou­tu­soh­jauk­sen ta­voit­tee­na on tu­kea kun­tou­tu­jan it­se­näis­tä elä­mää, oma­toi­mis­ta sel­viy­ty­mis­tä ja ar­kie­lä­män su­ju­vuut­ta se­kä eh­käis­tä pit­kää lai­tos­hoi­toa. Kun­tou­tu­soh­jaus on yk­si­löl­lis­tä, kun­tou­tu­jan ja hä­nen lä­hiyh­tei­sön­sä tar­peis­ta läh­te­vää, laa­ja-alais­ta ja mo­ni­puo­lis­ta tu­ke­mis­ta neu­von­taa ja oh­jaa­mis­ta se­kä toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­siin liit­ty­vis­tä pal­ve­luis­ta tie­dot­ta­mis­ta. Kun­tou­tu­soh­jaa­jat te­ke­vät ko­ti-, päi­vä­ko­ti-, kou­lu- ja työ­paik­ka­käyn­te­jä se­kä kar­toit­ta­vat asiak­kaan ko­ko­nais­ti­lan­net­ta.

Kun­tou­tu­soh­jaa­ja toi­mii kun­tou­tuk­sen yh­dys­hen­ki­lö­nä kun­tou­tuk­seen osal­lis­tu­vien toi­mi­joi­den vä­lil­lä. Kun­tou­tu­soh­jaa­ja oh­jaa, neu­voo ja tu­kee asia­kas­ta ja hä­nen lä­hei­siään

  • kun­tou­tus- ja pal­ve­lu­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­ses­sa ja ar­vioin­nis­sa
  • pal­ve­lui­den yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­sa
  • kas­va­tus­ta ja kou­lun­käyn­tiä kos­ke­vis­sa asiois­sa
  • am­mat­tiin ja työe­lä­mään liit­ty­vis­sä asiois­sa
  • eli­nym­pä­ris­tös­sä sel­viy­ty­mi­seen ja es­teet­tö­myy­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa, ku­ten apu­vä­li­nea­siois­sa ja asun­non muu­tos­töis­sä, se­kä laa­tii suo­si­tuk­sia kun­tou­tus- ja so­siaa­li­tur­va­pal­ve­luis­sa ja en­si­tie­to- ja so­peu­tu­mis­val­men­nus­kurs­seis­sa

Kun­tou­tu­soh­jaus on asiak­kaal­le mak­su­ton­ta.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Kun­tou­tu­soh­jauk­seen oh­jau­du­taan ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sen pal­ve­lu­pyyn­nöl­lä.