Lasten ja nuorten erikoisalapalvelut

Lasten ja nuorten erikoisalapalveluissa tutkitaan ja hoidetaan laaja-alaisesti erilaisia lasten ja nuorten sairauksia. Palvelua annetaan pääasiassa 0 - 16 -vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden kohdalla huomioidaan heidän kehitysvaiheensa ja sairauden tilanne ennen siirtymistä aikuisten puolelle.

Lasten ja nuorten - ja lastenneurologian poliklinikat ovat ajanvarauspoliklinikoita. Poliklinikoilla hoidetaan pääsääntöisesti Kainuun alueella asuvia 0-16-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Lasten ja nuorten ja lastenneurologian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan laaja-alaisesti erilaisia lasten ja nuorten sairauksia:

  • astma-, allergia ja iho-oireiset potilaat
  • diabetes-, reuma-, keliakia- ja suolistotulehduspotilaat
  • sydän ja endorinologiset potilaat
  • yleislastentautien potilaat (mm. virtsatievaivat, kasvuun ja kehitykseen liittyvät häiriöt)
  • epilepsia- ja cp-vammapotilaat, lihassairaudet, vaikeat pääsäryt
  • kehitykselliset ja neuropsykiatriset häiriöt.

Lasten ja nuorten osastolla hoidetaan monien eri erikoisalojen potilaita (pediatrinen, kirurginen, neurologinen, infektio).

Vastasyntyneiden teho-osastolla on valmiudet tehohoitoon tai tehostettua tarkkailua tarvitsevan vastasyntyneen tai keskosena syntyneen vauvan seurantaan tai hoitoon.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Jos si­nul­la on po­lik­li­ni­kal­le lä­he­te, voit lä­het­tää kii­reet­tö­mis­sä asiois­sa vies­tin hel­pos­ti ja tie­to­tur­val­li­ses­ti Oma­so­te-pal­ve­lun kaut­ta las­ten ja nuor­ten po­lik­li­ni­kal­le ajan­va­rauk­seen, hoi­toon tai mui­hin asioi­hin liit­tyen eri eri­koi­sa­loil­le (dia­be­tes, neu­ro­lo­gia tai muu las­ten­tau­tien eri­koi­sa­la). Vies­tii­si vas­ta­taan mah­dol­li­sim­man pian, mut­ta vii­meis­tään seu­raa­van ar­ki­päi­vän ai­ka­na. Las­ten ja nuor­ten po­lik­li­ni­kan vies­ti­lo­mak­keel­le pää­set suo­raan täs­tä (jär­jes­tel­mä pyy­tää kir­jau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä vah­vaa tun­nis­tau­tu­mis­ta pank­ki­tun­nuk­sin tai mo­bii­li­var­men­teel­la hen­ki­löl­li­syy­den var­mis­ta­mi­sek­si).