Osasto B, kirurgia

Osas­to B on ki­rur­gi­nen o­sas­to, jo­ka toi­mii kah­des­sa ker­rok­ses­sa 5 ja 6 poh­jois­pää­dys­sä. Osas­toon B kuu­luu li­säk­si ker­rok­ses­sa 5 ole­va in­fek­tio-osas­to. Osas­tol­la B hoi­de­taan or­to­pe­di­siä, trau­ma­to­lo­gi­sia, tho­rax- ja ve­ri­suo­ni­ki­rur­gi­sia, virt­sae­lin­ki­rur­gi­sia (esim. etu­rau­has- ja virt­sa­rak­ko­leik­kauk­set ), gy­ne­ko­lo­gi­sia ja vat­sa-alueen ki­rur­gi­sia po­ti­lai­ta (esim. suo­lis­to­leik­kauk­set). Li­säk­si osas­tol­lam­me hoi­de­taan osas­to­hoi­toa tar­vit­se­via kor­va-, ne­nä- ja kurk­ku­tau­tien, ham­mas- ja suu­ki­rur­gi­sia po­ti­lai­ta se­kä ki­pu­po­ti­lai­ta. Po­ti­laat tu­le­vat osas­tol­le suun­ni­tel­lus­ti leik­kauk­sen jäl­keen tai äkil­lis­ten oi­rei­den vuok­si päi­vys­tyk­sen kaut­ta.

Kou­lu­tet­tu­jen ja asian­tun­te­vien ki­rur­gien ja hoi­ta­jien li­säk­si hoi­toon­ne osal­lis­tuu tar­vit­taes­sa so­siaa­lioh­jaa­ja, fy­sio­te­ra­peut­ti, ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti se­kä osas­to­far­ma­seut­ti.

Pe­riaat­tee­nam­me on tu­kea po­ti­laan toi­min­ta­ky­kyä ja leik­kauk­sen jäl­keis­tä var­hais­ta liik­ku­mis­ta. Lii­kun­ta no­peut­taa leik­kauk­ses­ta toi­pu­mis­ta ja vä­hen­tää ve­ri­suo­ni­tu­kos­ten ris­kiä. Hen­gi­tys­har­joi­tuk­set leik­kauk­sen jäl­keen te­hos­ta­vat kaa­su­jen vaih­toa keuh­kois­sa ja pa­ran­ta­vat si­ten ku­dos­ten ha­pen­saan­tia ja vä­hen­tä­vät li­man ker­ty­mis­tä keuh­ko­put­kiin.

Po­ti­las­huo­neet ovat 1-2 hen­gen huo­nei­ta, jois­sa kai­kis­sa on oma wc/kyl­py­huo­ne. Ruo­kai­lu ta­pah­tuu osas­to­sii­vis­sä si­jait­se­vis­sa ruo­kai­lu­ti­lois­sa ai­na kun se on mah­dol­lis­ta. Osas­to ker­rok­sis­sa on kun­tou­tus­ka­tu, jos­sa on mo­ni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det kun­tou­tua leik­kauk­sen jäl­keen. Li­säk­si kun­tou­tus­ka­dul­la on mah­dol­li­suus oles­ke­luun. Huo­nees­sa ole­va tv toi­mii sa­mal­la in­fo­te­le­vi­sio­na, jon­ka kaut­ta or­ga­ni­saa­tio vies­tii tär­keis­tä ja ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta po­ti­lail­le. Po­ti­lail­la on käy­tös­sä lan­ga­ton wi­fi-yh­teys.

Osas­tol­la ei voi tu­pa­koi­da (kos­kee myös säh­kö­tu­pak­kaa ja nuus­kaa). Tu­pa­koi­mat­to­muus vä­hen­tää leik­kauk­sen jäl­keis­tä in­fek­tio­ris­kiä ja no­peut­taa toi­pu­mis­ta.

Oman mat­ka­pu­he­li­men käyt­tö on sal­lit­tua. Var­si­nai­sia vie­ras­tun­te­ja ei ole, mut­ta osas­ton toi­min­nan kan­nal­ta pa­ras ai­ka vie­rai­luil­le on klo 12–19.

Arvoesineet ja suuret rahasummat kannattaa jättää kotiin.