Silmätautien erikoisalapalvelut

Sil­mä­tau­tien po­lik­li­ni­kal­la hoi­de­taan kes­kus­sai­raa­la ta­sois­ta hoi­toa vaa­ti­via sil­mä­sai­raus­po­ti­lai­ta. Po­lik­li­nik­ka on ajan­va­raus­po­lik­li­nik­ka, jon­ne tul­laan lää­kä­rin lä­het­teel­lä.

Sil­mä­tau­ti­po­ti­laan elä­män­laa­tua ja toi­min­ta­ky­kyä edis­te­tään to­teut­ta­mal­la yk­si­löl­lis­tä ja ko­ko­nais­val­tais­ta hoi­toa. Hoi­to­käy­tän­nöis­sä so­vel­le­taan alan uu­sin­ta tie­toa ja käy­pä­hoi­to­suo­si­tuk­sia. Hoi­to­käy­tän­nöt ovat avo­hoi­to­pai­not­tei­sia.

Po­lik­li­ni­kal­la teh­dään myös sil­mä­luo­mien, si­de­kal­von ja kyy­nel­tei­den toi­men­pi­tei­tä ja la­ser­hoi­to­ja. Hoi­ta­jat pi­tä­vät it­se­näi­siä vas­taa­not­to­ja.

Sil­mä­tut­ki­muk­siin tu­lee va­ra­ta riit­tä­väs­ti ai­kaa (noin 2-3 tun­tia). Usein tut­ki­muk­sis­sa käy­te­tään mus­tuais­ta laa­jen­ta­via tip­po­ja ei­kä au­tol­la ajo ole sen vuok­si suo­si­tel­ta­vaa. Ota mu­kaan sil­mä­la­si­si ja la­si­re­sep­ti.

Voit lä­het­tää Oma­so­te vies­tin sil­mä­tau­tien po­lik­li­ni­kal­le.

Nä­kö­vam­mais­ten kun­tou­tu­soh­jaa­jat te­ke­vät ko­ti­käyn­te­jä, ar­vioi­vat apu­vä­li­ne­tar­peet ja te­ke­vät niis­tä han­kin­ta- ja huol­to­pää­tök­set.