Terveyssosiaalityöpalvelut

Ter­veys­so­siaa­li­työn ta­voit­tee­na on an­taa po­ti­laal­le ja lä­hei­sil­le psy­ko­so­siaa­lis­ta tu­kea ja et­siä yh­des­sä po­ti­laan kans­sa kei­no­ja ja rat­kai­su­ja ar­jes­sa sel­viy­ty­mi­seen ja jak­sa­mi­seen. So­siaa­li­työn­te­ki­jät ja – oh­jaa­jat ar­vioi­vat po­ti­las­koh­tai­ses­ti so­siaa­li­tur­vae­tuuk­sien ja pal­ve­lui­den tar­vet­ta ja avus­ta­vat tar­vit­taes­sa nii­den vi­reil­le lait­ta­mis­ta se­kä toi­mi­vat asian­tun­ti­joi­na mo­niam­ma­til­li­sis­sa ver­kos­tois­sa. Työs­sä hyö­dyn­ne­tään vi­ra­no­mais- ja yh­teis­työ­ver­kos­to­ja.

Sai­ras­tu­mi­nen, vam­mau­tu­mi­nen tai lap­sen syn­ty­mä voi mo­nel­la ta­paa vai­kut­taa po­ti­laan ja hä­nen lä­heis­ten­sä elä­män­ti­lan­tee­seen. Kuo­le­mal­la voi ol­la vai­ku­tus­ta po­ti­laan lä­heis­ten elä­män­ti­lan­tee­seen. Uu­si ti­lan­ne voi tuo­da haas­tei­ta asu­mi­seen, ko­to­na sel­viy­ty­mi­seen, alai­käi­sen tar­vit­se­maan hoi­toon ja huo­len­pi­toon, omais­hoi­don tar­pee­seen, ta­lou­del­li­seen ti­lan­tee­seen se­kä työ­hön ja opis­ke­luun, tai he­rät­tää mui­ta ky­sy­myk­siä rat­kais­ta­vak­si. Ter­veys­so­siaa­li­työn­te­ki­jän tai – oh­jaa­jan kans­sa voi kes­kus­tel­la omas­ta, lä­hei­sen tai per­heen ti­lan­tees­ta, se­kä saa­da yk­si­löl­lis­tä oh­jaus­ta ja neu­von­taa.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Sai­raa­las­sa so­siaa­li­työ pai­not­tuu eri ta­voin hoi­ta­van yk­si­kön teh­tä­vän mu­kaan. Jo­kai­sel­le osas­tol­le ja po­lik­li­ni­kal­le on ni­met­ty oma so­siaa­li­työn­te­ki­jä tai -oh­jaa­ja, jo­ka on ta­vat­ta­vis­sa ar­ki­päi­vi­sin vir­ka-ai­ka­na. Po­ti­las voi ot­taa yh­teyt­tä it­se tai hen­ki­lö­kun­nan vä­li­tyk­sel­lä. Käyn­nit ovat asiak­kail­le mak­sut­to­mia.