Asiakirjojen tilaaminen

Potilastietojen tilaaminen

Voit pyytää omia Kainuun hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojasi seuraavasti:

Sähköisesti vahvalla tunnistautumisella (Suomi.fi) verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Säh­köis­tä pyyn­töä var­ten tu­lee en­sin re­kis­te­röi­tyä Suo­mi.fi-vies­tit -pal­ve­lun käyt­tä­jäk­si verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, mo­bii­li­var­men­teel­la tai säh­köi­sel­lä hen­ki­lö­kor­til­la osoit­tees­sa: https://suo­mi.fi/vies­tit.
Avaa sähköinen lomake: Potilaskertomuskopioiden pyyntö

Paperisella lomakkeella, joka sinun tulee tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa lomakkeella olevaan osoitteeseen. 
Avaa paperinen lomake: Potilaskertomuskopioiden pyyntö.pdf

Vapaamuotoisella kirjeellä, jonka tulee sisältää samat tiedot kuin mitä lomakkeella kysytään. Kirje tulee postittaa lomakkeella näkyvään osoitteeseen.

Huomioithan, että:

  • Täytät lomakkeen huolellisesti, sillä asian käsittelyä ei voida aloittaa puutteellisin tiedoin ja käsittely viivästyy.
  • Potilastietoja ei voi tilata puhelimitse tietoturvasyistä. 

Po­ti­las­tie­to­jen ko­pioi­den toi­mit­ta­mi­nen ta­pah­tuu po­ti­las­ker­to­mu­sar­kis­ton kir­jaa­mos­ta tai asianomaiselta terveysasemalta. Tilattujen asiakirjojen toimitusajat riippuvat pyynnön vaativuudesta ja laajuudesta. Yleensä saamme toimitettua asiakirjat tilaajalle 5 – 30 päivän kuluessa. 


So­siaa­li­huol­lon asia­ka­stie­to­jen ti­laa­mi­nen

Voit pyytää omia Kainuun hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojasi seuraavasti:

Sähköisesti vahvalla tunnistautumisella (Suomi.fi) verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Säh­köis­tä pyyn­töä var­ten tu­lee en­sin re­kis­te­röi­tyä Suo­mi.fi-vies­tit -pal­ve­lun käyt­tä­jäk­si verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, mo­bii­li­var­men­teel­la tai säh­köi­sel­lä hen­ki­lö­kor­til­la osoit­tees­sa: https://suo­mi.fi/vies­tit.
Avaa sähköinen lomake: Asiakastietojen kopiopyyntö

Paperisella lomakkeella, joka sinun tulee tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa lomakkeella olevaan osoitteeseen. 
Avaa paperinen lomake: Asiakastietojen kopiopyyntö.pdf

Vapaamuotoisella kirjeellä, jonka tulee sisältää samat tiedot kuin mitä lomakkeella kysytään. Kirje tulee postittaa lomakkeella näkyvään osoitteeseen.

Huomioithan, että:

  • Täytät lomakkeen huolellisesti, sillä asian käsittelyä ei voida aloittaa puutteellisin tiedoin ja käsittely viivästyy.
  • Asiakastietoja ei voi tilata puhelimitse tietoturvasyistä. 

Asiakas­tie­to­jen ko­pioi­den toi­mit­ta­mi­nen ta­pah­tuu ao. toimintayksiköstä. Tilattujen asiakirjojen toimitusajat riippuvat pyynnön vaativuudesta ja laajuudesta. Yleensä saamme toimitettua asiakirjat tilaajalle 5 – 30 päivän kuluessa. 


Lä­hio­mai­sen oi­keus tie­toi­hin

Voimme luovuttaa potilastietoja lähiomaiselle vain potilaan suostumuksella.

Potilaslain mukaan hoitopaikka saa kuitenkin luovuttaa lähiomaiselle tiedon potilaan terveydentilasta silloin, jos potilas on tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana sairaalassa, eikä ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi tiedottamisen. Potilas voi pyytää merkitsemään tietoihinsa ensisijaisen yhteyshenkilön hätätilanteiden varalle. 


Vai­na­jan tie­to­jen luo­vut­ta­mi­nen

Potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Pyynnössä on aina mainittava käyttötarkoitus eli peruste luovutukselle. Sukulaisuussuhde on todennettava virkatodistuksella. Tietoja pyytävällä ei ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta vainajan potilaskertomuksia. 

Voit pyytää vainajan potilaskertomustietoja seuraavasti:

Paperisella lomakkeella, joka tulee tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa lomakkeella olevaan osoitteeseen
Avaa lomake: Pyyntö vainajan tietojen luovuttamiseksi (pdf)

Vapaamuotoisella kirjeellä, jonka tulee sisältää samat tiedot kuin mitä lomakkeella kysytään. Pyyntö toimitetaan lomakkeella olevaan osoitteeseen.

Tilattujen asiakirjojen toimitusajat riippuvat pyynnön vaativuudesta ja laajuudesta. Yleensä saamme toimitettua asiakirjat tilaajalle 5 – 30 päivän kuluessa. 

Po­ti­las­lain 13 § 3 mo­men­tin 5 koh­dan mu­kaan kuol­leen hen­ki­lön eli­nai­kai­sia po­ti­las­tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa vain sii­nä laa­juu­des­sa kuin ne ovat vält­tä­mät­tö­miä nii­tä pyy­tä­vän hen­ki­ön tär­kei­den etu­jen tai oi­keuk­sien sel­vit­tä­mis­tä tai to­teut­ta­mis­ta var­ten. Pyyn­nös­sä on ai­na mai­nit­ta­va tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tus. Tie­to­ja voi ti­la­ta ohei­sel­la pyyn­tö vai­na­jan tie­to­jen luo­vut­ta­mi­ses­ta lo­mak­keel­la. Tie­don an­ta­mi­ses­ta ko­pio­na tai tu­los­tee­na pe­ri­tään mak­su seu­raa­vas­ti:
- en­sim­mäi­sel­tä si­vul­ta 6,65 e (sis. alv 24 %)
- kul­ta­kin seu­raa­val­ta si­vul­ta 0,12 e (sis. alv 24 %)


Muut asia­kir­ja­pyyn­nöt

Hal­lin­non asia­kir­ja­ko­piot pyy­de­tään hal­lin­non kir­jaa­mos­ta. Hen­ki­lös­töa­sioi­hin liit­ty­vät asia­kir­ja­ko­piot pyy­de­tään hen­ki­lös­töyk­si­kös­tä.

 

Asiakirjoista perittävät maksut

tarkastusoikeus tietosuoja kopiopyyntö