Asiakirjojen tilaaminen

Potilastietojen tilaaminen

Potilastietojen kopioiden pyytäminen ja toimittaminen tapahtuu potilaskertomusarkiston kirjaamosta.
Potilasasiakirjat toimitetaan kirjallisen, allekirjoitetun kopiopyynnön tai tarkastuspyynnön perusteella. Potilasasiakirjapyyntöjä ei voi tehdä sähköpostilla.


Sosiaalihuollon asiakasasiakastietojen tilaaminen

Kirjallinen allekirjoitettu asiakastietojen kopioiden pyyntö tai tarkastuspyyntölomake toimitetaan potilaskertomusarkiston kirjaamoon ja tiedot lähetetään pyytäjälle ao. toimintayksiköstä. Asiakasasiakirjapyyntöjä ei voi tehdä sähköpostilla.


Asia­kir­ja­ti­lauk­set ja EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mu­kai­set tar­kas­tus­pyyn­tölomakkeet lä­he­te­tään kir­jal­li­ses­ti po­ti­laan/asiakkaan al­le­kir­joi­tuk­sel­la tai sähköisesti Kainuun hyvinvointialueen verkkosivuilla. Va­paa­muo­toi­ses­sa asia­kir­ja­ti­lauk­ses­sa on ol­ta­va seu­raa­vat tie­dot:

  • po­ti­laan/asiak­kaan ni­mi ja hen­ki­lö­tun­nus
  • mi­tä po­ti­las/asia­kas­tie­to­ja ha­lu­taan
  • osoi­te, jo­hon ko­piot toi­mi­te­taan
  • pu­he­lin­nu­me­ro
  • al­le­kir­joi­tus ja päi­väys

Sähköistä pyyntöä varten tulee ensin rekisteröityä Suomi.fi-viestit -palvelun käyttäjäksi verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla osoitteessa: https://suomi.fi/viestit.

Suomi.fi-viestit -palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen jälkeen täytetään sähköinen potilaskertomustietojen kopiopyyntölomake tai asiakastietojen kopiopyyntölomake tai potilas/asiakastietojen tarkastuspyyntölomake Kainuun keskussairaalan potilaskertomusarkiston kirjaamon käsiteltäväksi.


Lähiomaisen oikeus tietoihin

Potilaan/asiakkaan lähiomaiset tai muut läheiset eivät pääsääntöisesti ole oikeutettuja omaisensa asiakirjoihin. Tietoja voidaan luovuttaa heille vain potilaan/asiakkaan kirjallisella suostumuksella. Ellei potilas/asiakas pysty sairautensa tai tilansa vuoksi antamaan lupaa, potilastietoja voidaan antaa vain lähiomaiselle, jollei ole syytä olettaa, että potilas näin kieltäisi menettelemästä. Asian hoitamisen kannalta vain välttämättömät tiedot voidaan antaa. Pyynnössä on aina mainittava tietojen käyttötarkoitus.

Lähiomaisia ovat potilaslakiin liittyvän hallituksen esityksen (HE 185/1991) mukaisesti aviopuoliso, lapset, vanhemmat ja sisarukset. Muu läheinen voi olla potilaan avopuoliso, muu potilaan kanssa pysyvästi asuva henkilö tai läheinen ystävä. Tietojen saaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Tietoja voi tilata oheisella toista henkilöä koskevalla tietopyyntö lomakkeella.


Vainajan tietojen luovuttaminen

Potilaslain 13 § 3 momentin 5 kohdan mukaan kuolleen henkilön elinaikaisia potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä laajuudessa kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Pyynnössä on aina mainittava tietojen käyttötarkoitus. Tietoja voi tilata oheisella pyyntö vainajan tietojen luovuttamisesta lomakkeella. Tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena peritään maksu seuraavasti:
- ensimmäiseltä sivulta 6,65 e (sis. alv 24 %)
- kultakin seuraavalta sivulta 0,12 e (sis. alv 24 %)


Muut asiakirjapyynnöt

Hallinnon asiakirjakopiot pyydetään hallinnon kirjaamosta. Henkilöstöasioihin liittyvät asiakirjakopiot pyydetään henkilöstöyksiköstä.
 

Asiakirjoista perittävät maksut

tarkastusoikeus tietosuoja